Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Lokalizacja i kontakt | PROGRAM WIELOLETNI | Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich | Komisja ds Etyki Badań Naukowych | Komisja Dyscyplinarna Instytutu | BIP | Informacje dla Pracowników CIOP-PIB

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"
II etap, okres realizacji: lata 2011-2013

I. PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Rady Ministrów w sprawie w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013 z dnia 21 września 2010 r.

Funkcja Koordynatora Programu została ww. uchwałą powierzona Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu i  jest sprawowana przez Dyrektora Instytutu – prof. dr hab. med. Danutę Koradecką.

Sekretarz Naukowy Programu - dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, prof. nadzw. CIOP-PIB

II. PODSTAWY PROGRAMOWE

Potrzeba realizacji II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” wynikała ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz wymagań określonych w dokumentach międzynarodowych i krajowych określających zadania państwa w tej dziedzinie. W szczególności program ten uwzględnia priorytety i postulaty zawarte w  kluczowych dokumentach, w tym min.:
 1. Strategia Wspólnoty Europejskiej pt. „Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012”

 2. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu  (2010 r.)

 3. Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  „Nowe i pojawiające się rodzaje ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy” (2009 r.)

 4. Memorandum of Common Understanding (Memorandum Wspólnego Porozumienia) NEW OSH ERA (2008 r.)

 5. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–2015  (2006 r.)

 6. Raport „ POLSKA 2030.  Wyzwania rozwojowe”  (2009 r.)

 7. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce w 2008 r.   (2009 r.)
Kluczowymi dokumentami międzynarodowymi są wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2007 – 2012) oraz dokument Komisji Europejskiej dotyczący przyszłej Strategii „UE – 2020”.  Natomiast wśród dokumentów krajowych podkreślić należy Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, która sformułowała w priorytecie 3 działanie „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Nowocześnie ujmuje tę problematykę także Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” (2009), który podkreśla, że „nie można dążyć do wzrostu korzystania z wartościowej pracy obywateli jako dźwigni rozwoju, a zarazem utrudniać ich funkcjonowanie na rynku pracy (…). Jednocześnie należy wprowadzać nowy wymiar, równowagę pracy i życia”.

Konsekwentnie w dokumencie MPiPS przyjętym  (6.11.2009 r.) przez  Radę Ministrów „Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce w 2008” zapisano w punkcie 5.4. wniosków następujące zobowiązanie „Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy opracuje w 2009 r. projekt II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” na lata 2001-2013”.  Potrzebę taką potwierdziła również Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (19.01.2010 r.).

Jednocześnie w aspekcie zgodności ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 program spełnia wymagania ustawy art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 oraz Nr 157, poz.1241) oraz art. 136  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).


III. CELE PROGRAMU:

Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Cele szczegółowe:


 • stworzenie możliwości spełnienia wymagań wynikających z dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,

 • opracowanie rozwiązań dotyczących objęcia niezbędną ochroną osób pracujących w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu dla zapobiegania ich wykluczeniu z rynku pracy,

 • rozwój metod systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i ograniczania ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach (w tym małych i średnich),

 • poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach i skutkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,

 • kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa wśród pracodawców i pracobiorców przez rozwój nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powiązaniu z cyklem życia od dzieciństwa do emerytury.


W konsekwencji realizacja Programu umożliwi w perspektywie 5 lat od jego zakończenia:
 • zmniejszenie o 30% liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, co wpłynie na wydłużenie okresu aktywności zawodowej.

 • zmniejszenie co najmniej o 25% obciążenia ogólnego funduszu ubezpieczeń społecznych (FUS) bezpośrednimi wydatkami z funduszu ubezpieczenia wypadkowego, które w 2009 r. stanowiły 3,4% (4,95 mld zł) wydatków na świadczenia pieniężne z FUS,

 • zmniejszenie co najmniej o 1% rocznie całkowitych społecznych kosztów wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych i ciężkich oraz chorób zawodowych, które w 2009 r. oszacowano na 35 mld zł (zmniejszenie tych kosztów o 1% powinno przynieść oszczędności rzędu 350 min zł w skali roku).


II etap programu wieloletniego stanowi kontynuację programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", którego I etap zostanie zakończony w 2010 r. W sposób spójny w II etapie zostały określone programy realizacji zadań w zakresie służb państwowych oraz badań naukowych i prac rozwojowych ważne dla planowania i realizacji polityki państwa w obszarze ochrony pracy w zakresie odpowiedzialności państwa za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyniki uzyskane w I etapie programu były pozytywnie ocenione przez MPiPS oraz MNiSW. Dzięki realizacji programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" Polska spełnia obecnie warunek realizacji wymaganego przez strategię UE programu krajowego na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w horyzoncie czasowym dłuższym niż 3 lata. Wyniki etapu I programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" zaprezentowane na seminarium na temat implementacji krajowych strategii w dziedzinie BHP spotkały się one z wysoką oceną Trójstronnego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy Komisji Europejskiej (7-8.10.2009 Luksemburg).


IV. TEMATYKA PROGRAMU

Tematyka ustalona w II etapie programu wieloletniego
jest realizowana  w ramach 2 części:  A - programu realizacji zadań w zakresie służb państwowych  oraz  B - programu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

A) Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych


Grupa 01 Ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Grupa 02 Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej w Komisji Europejskiej do oceny zgodności wyrobów w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy
Grupa 03 Rozwój systemu badań maszyn, narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
Grupa 04 Rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy
Grupa 05 Doskonalenie systemu promocji i informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Grupa 06 Rozwój systemu edukacji, szkoleń i certyfikacji kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Grupa 07 Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy


B) Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych


Przedsięwzięcie I Identyfikacja, ocena i ograniczanie zagrożeń chemicznych oraz pyłowych w środowisku pracy
Przedsięwzięcie II Identyfikacja, ocena i ograniczanie zagrożeń czynnikami fizycznymi w środowisku pracy
Przedsięwzięcie III Identyfikacja, ocena i ograniczanie zagrożeń biologicznych w środowisku pracy
Przedsięwzięcie IV Identyfikacja, ocena i ograniczanie zagrożeń psychofizycznych w środowisku pracy
Przedsięwzięcie V Innowacyjne techniki i technologie dla poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy
Przedsięwzięcie VI Metody i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem analizy efektywności ekonomicznej


V. WYKONAWCY PROGRAMU

Program realizowany jest przez 17 jednostek naukowych - uczelnie wyższe, instytuty badawcze we współpracy z przedsiębiorstwami, organami administracji rządowej oraz nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.

Wykonawcy Programu:

• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej
  i Robotyki

• Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
• Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
• Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
• Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
• Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
• Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
• Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
• Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
• Instytut Reumatologii w Warszawie
• Instytut Spawalnictwa
• Narodowe Centrum Badań Jądrowych
• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
• Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
• Politechnika Łódzka
             »Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
             »Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
• Politechnika Warszawska
            » Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
            » Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
• Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

*     *     *

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" jest ukierunkowany na zastosowanie jego wyników w praktyce, zgodnie z potrzebami państwa i polskiej gospodarki (w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw) i przyczyni się do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i warunków pracy, a także zrównoważonego i długofalowego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacyjności polskiej gospodarki oraz poprawy jakości pracy.

Realizacja celów programu skutkować będzie wprowadzeniem do praktyki polskich przedsiębiorstw instrumentarium umożliwiającego osiągnięcie znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenie związanych z tym wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93