Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Platformie | Cele | Struktura | Komitet Doradczy | Członkowie | Dokumenty | Prezentacje | Wydarzenia | KontaktPolska   Platforma   Technologiczna
- Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (PPT-BPP)

Zakres PPT BPP obejmuje dwa podstawowe obszary:


  • Bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych w przemyśle.


  • Bezpieczeństwo środowiskowe, w tym zapobieganie poważnym awariom przemysłowym z konsekwencjami dla ludności i środowiska (dyrektywa Seveso II).

UZASADNIENIE UTWORZENIA PPT BPP

W Polsce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego,  w 2005 r. wydarzyły się 84 402 wypadki przy pracy, w tym  470 było śmiertelnych. Stwierdzono także 3249 przypadków  nowych chorób zawodowych. Wypadki w miejscach pracy  oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe zakłócają proces rozwoju  przemysłowego zarówno bezpośrednio, powodując konieczność prowadzenia działalności zapobiegawczej i korygującej,  jak i pośrednio, poprzez nakładanie ograniczeń – będących  skutkami awarii – na cały przemysł. Wdrażanie nowych  technologii niesie nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa,  które powinny zostać zidentyfikowane, zanim postęp  technologiczny przyniesie kolejne nowe zagrożenia.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe powodują znaczące  straty ekonomiczne dla pracodawców i dla całego społeczeństwa.  Wypłaty ZUS z funduszu wypadkowego z tytułu wypadków  przy pracy, chorób zawodowych oraz wypadków w drodze  do i z pracy (zaistniałych do końca 2002 r.) wyniosły 4,16 mld zł.  Dominowały świadczenia rentowe z tytułu zdarzeń zaistniałych  w 2005 r. i w latach wcześniejszych. Szacuje się, iż łączne  bezpośrednie i pośrednie koszty wypadków przy pracy i chorób  zawodowych w Polsce wyniosły ok. 16,8 – 21,0 mld zł,  co stanowiło 2,0 – 2,5% PKB.

Należy zatem stwierdzić, że zapewnienie zrównoważonego  rozwoju przemysłu wymaga znaczącej poprawy skuteczności  ograniczania ryzyka zawodowego w polskim przemyśle, a to z kolei wymaga koordynacji działań w zakresie badań naukowych, rozwoju i wdrażania nowych technologii oraz stosowania najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań  techniczno-organizacyjnych ukierunkowanych na prewencję  wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Koncepcja działalności PPT BPP zakłada nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi, stroną rządową oraz grupami odbiorców i organizacji społecznych, w celu wypracowania wspólnej wizji rozwoju badań naukowych i technologicznych. Powinno to wpłynąć bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa pracy w przemyśle, wyrażającą się poprawą ergonomiczności procesów i wyrobów, znaczącą redukcją liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz poważnych awarii i katastrof przemysłowych, a także niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Pośrednio wpłynie to również na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, na co wskazują doświadczenia krajów rozwiniętych. Instytucje i organizacje uczestniczące w tej Platformie będą miały możliwość wpływu na ustalanie kierunku badań naukowych i technologii w ich obszarach działalności, a także perspektywę uczestniczenia w projektach badawczych współfinansowanych przez Komisję Europejską.

Polska Platforma Technologiczna “Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle” jest krajowym odpowiednikiem European Technology Platform on Industrial Safety  (ETPIS): www.industrialsafety-tp.org


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

W dniu 17 maja 2007 r. w siedzibie Centralnego Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytut Badawczego odbyło się seminarium pn. Priorytety i formy badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle.

zobacz