Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Formularz wprowadzania danych dokumentu


Poniższy formularz umożliwia sporządzenie ON-LINE i wydrukowanie dokumentacji powypadkowej według obowiązujących przepisów prawnych.

Karta wypadku (dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę)


Nazwa podmiotu sporządzającego kartę wypadku (wypełnić jeśli brak pieczątki)
Adres podmiotu sporządzającego kartę wypadku (wypełnić jeśli brak pieczątki)
Numer karty wypadku
Rok sporządzenia karty wypadku

Dane identyfikacyjne płatnika składek


Imię i nazwisko lub nazwa
Adres siedziby
NIP
REGON
PESEL
Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport (rodzaj dokumentu, seria, numer)

Dane identyfikacyjne poszkodowanego


Imię i nazwisko
PESEL
Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport (rodzaj dokumentu, seria, numer)
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Tytuł ubezpieczenia wypadkowego

Informacje o wypadku


Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek
Data zgłoszenia wypadku
Informację dotyczące okoliczności, przyczyn, czasu i miejsca wypadku, rodzaju i umiejscowienia urazu

Świadkowie wypadku


Imię i nazwisko 1 świadka
Miejsce zamieszkania 1 świadka
Imię i nazwisko 2 świadka
Miejsce zamieszkania 2 świadka

Pozostałe informacje o wypadku


Wypadek (jest/nie jest) wypadkiem przy pracy określonym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
punkt (z ww. ustawy art.3 ust.3):
Uzasadnić i wskazać dowody, jeżeli zdarzenia nie uznano za wypadek przy pracy
Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyœlnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody)
Stwierdzono, że poszkodowany, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniu na zawartość tych substancji w organizmie - zamieścić informację o tym fakcie)

Pozostałe informacje


Osoba zapoznająca się z kartą wypadku
Imię i nazwisko poszkodowanego (członka rodziny) zapoznającego się z kartą wypadku
Data zapoznania się z kartą wypadku
Data sporządzenia karty wypadku
Nazwa podmiotu zobowiązanego do sporządzenia karty wypadku
Imię i nazwisko sporządzającego kartę wypadku
Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie karty w wymaganym terminie 14 dni:
Data odebrania karty wypadku
Wykaz załączników do kartyNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP