Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Środki ochrony indywidualnej | ŚOI - przepisy prawne i wymagania | ŚOI - Zasady oceny zgodności | ŚOI - Dokumentacja techniczna | ŚOI - Nadzór rynku | ŚOI - Piśmiennictwo

Zasady wprowadzania  do obrotu  środków ochrony indywidualnej  przeznaczonych do użytku poza-
zawodowego  

Corocznie liczna grupa ludzi ulega wypadkom podczas uprawiania sportu oraz rekreacji. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak świadomości osób uprawiających dyscypliny sportowe o poziomie podejmowanego ryzyka oraz konieczności stosowania również środków ochrony indywidualnej. Drugą z przyczyn jest nieodpowiedni stan tych środków oraz brak odpowiednich instrukcji użytkowania. Przykładem tego może być tragedia, która wydarzyła się latem tego roku na jeziorach Mazurskich. Brak odpowiedniego sprzętu ratunkowego (a w szczególności kamizelek ratunkowych i środków asekuracyjnych) lub niewłaściwe jego stosowanie doprowadziły do wielu utonięć.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej dotyczących wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej (m.in. kamizelek ratunkowych i środków asekuracyjnych) do użytku pozazawodowego, stosowanych np. podczas uprawiania sportu i rekreacji.
                                                                                                      więcej...
<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI i BROSZURY

Broszury dotyczące środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do użytku pozazawodowego

Broszury informacyjne doty-
czące środków ochrony indywi-
dualnej stosowanych podczas uprawiania sportów, takich, jak:
- Szermierka
- Rolkarstwo
- Hokej na lodzie
- Żeglarstwo śródlądowe
- Jeździectwo
- Hokej na trawie
- Kajakarstwo
- Sport rowerowy
- Narciarstwo
- Snowboard
- Sztuki walki


Najważniejsze uregulowania prawne

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych


 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm. (58)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

DYREKTYWY

 1. Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej


 2. Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty niebezpieczne (z późn. zm. dyrektywa 1999/34/WE z dnia 10 maja 1999 r.)


ARTYKUŁY

Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 2/2006, str. 22-26

mgr inż. ADAM POŚCIK
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono typowe urazy oraz zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Opisano również serwis internetowy opracowany w celu upowszechnienia wiedzy o zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Serwis nt. bezpieczeństwa uprawiania sportu - użytkowanie środków ochrony indywidualnej podczas aktywności pozazawodowej

zobacz
Serwis informacyjny dotyczący zasad oraz podstaw prawnych certyfikacji i oceny zgodności wyrobów w Polsce i Unii Europejskiej

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93