Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Lokalizacja i kontakt | Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich | Informacje dla Pracowników CIOP-PIB


Informacje ogólneInstytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Do zakresu działania Instytutu należy:


  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacja innych zadań  ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programach wieloletnich

  • prowadzenie innych niż określone w pkt. 1 badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także wdrażanie ich wyników do praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe

  • upowszechnianie wyników ww. prac, przez wydawnictwa, publikacje, konkursy, wystawy, konferencje naukowe, sympozja i seminaria

  • podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych

  • tworzenie programów i pomocy edukacyjnych dla systemu edukacji narodowej oraz prowadzenie szkoleń i kształcenia podyplomowego w dziedzinie  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

  • opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania tych standardów

  • prowadzenie certyfikacji w zakresie uzyskanych akredytacji, a także certyfikacji innych wyrobów lub usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wykonywanie badań laboratoryjnych do celów certyfikacji

  • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, własności przemysłowej i intelektualnej oraz współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą

  • opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz

  • wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Posiada osobowość prawną.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Instytut zatrudnia obecnie ok. 284 osoby, z czego 91 - to pracownicy naukowi. W grupie tej profesorowie stanowią 21%, adiunkci - 55%, a asystenci - 24%.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Wirtualna wycieczka po Instytucie