Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Lokalizacja i kontakt | Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich | Informacje dla Pracowników CIOP-PIB


Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich
Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.


Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska.


Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe do ochrony układu oddechowego przed nanocząsteczkami, parami i gazami.


Opracowanie nowego typu rękawic ochronnych z włókien bazaltowych do stosowania na gorących stanowiskach pracy.


Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii.


Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio).

Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.

Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.INFORMACJE NT REALIZOWANEGO PROJEKTU

   Tytuł Projektu

 Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków  transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.

 Podstawa prawna

 Umowa z MNiSW nr POIG.01.03.01-10-005/08-00 z dnia 15.12.2008 r.

 Termin realizacji

 01.10.2008 r. – 30.10.2011 r.

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,  Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych  przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

 Źródło finansowania

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:

12 940 000 zł, w tym CIOP-PIB: 1 150 00 zł


 Cel ogólny:

 Projekt ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców i poprawę  bezpieczeństwa indywidualnego.

 Cel projektu:

 Celem projektu jest dostarczenie nowego i innowacyjnego rozwiązania w  zakresie kompozytów włóknistych, przydatnego przedsiębiorcom oraz kreowanie  popytu ze strony przedsiębiorców na to rozwiązanie.

 Szczegółowe informacje nt projektu: http://www.kompozyty.poig.eu/

INFORMACJE NT. REALIZOWANEGO PROJEKTU

Tytuł Projektu

Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska.

Podstawa prawna

Umowa z MNiSW nr POIG.01.03.01-00-006/08-00 z dnia 16.12.2008 r.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Termin realizacji

28.02.2007 r. - 30.11.2013 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania

15 450 000 zł, w tym CIOP-PIB: 782 860,54 zł

Wykonawcy:

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę partnerstwa w konsorcjum badawczym.
Lider Projektu: Instytut Włókiennictwa
Partnerzy: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska.

Cel ogólny:

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży włókienniczej i poprawę bezpieczeństwa indywidualnego.

Cel projektu:

Ogólnym celem podjętego projektu badawczego jest opracowanie i dostarczenie przedsiębiorcom nowego i innowacyjnego rozwiązania w postaci barierowych materiałów nowej generacji  chroniących  człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska oraz kreowanie popytu na to rozwiązanie.

Szczegółowe informacje nt. projektu: www.envirotex.pl
INFORMACJE NT REALIZOWANEGO PROJEKTU

 Tytuł Projektu

Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe do ochrony układu oddechowego przed nanocząsteczkami, parami i gazami.


Podstawa prawna

Umowa z MNiSW nr POIG.01.01.02-10-018/09-00 z dnia 30.12.2009 r.

Termin realizacji

01.05.2009 r. – 30.06.2013 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych;

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:

6 581 462 zł, w tym CIOP-PIB: 5 311 162 zł

Cel ogólny:

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i komfortu pracowników stosujących środki ochrony indywidualnej, narażonych na agresywne czynniki środowiska pracy.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów włókninowych na bazie polimerów stanowiących element konstrukcyjny filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w celu stworzenia efektywnej ochrony wobec nanocząsteczek zanieczyszczających powietrze oraz modyfikowanych materiałów węglowych  o właściwościach umożliwiających oczyszczanie powietrza ze specyficznych par i gazów.

Strona projektu:

http://ciop.lodz.pl/nanoprotect/
INFORMACJE NT. REALIZOWANEGO PROJEKTU


Tytuł projektu
Opracowanie nowego typu rękawic ochronnych z włókien bazaltowych do stosowania na gorących stanowiskach pracy (Elaboration of new type of protective gloves from basalt fibers for hot workplaces).

Podstawa prawna
Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy EUREKA na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr E! 505/12/NCBiR/10 z dnia 19.03.2010 r.

Termin realizacji
19.03.2010 r. – 18.09.2012 r.

Finansowanie
Projekt finansowany z udziałem krajowych środków publicznych zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (59,04 % kosztów kwalifikowanych).

Wykonawcy
Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę partnerstwa w konsorcjum badawczym przy współudziale partnerów z Polski i Republiki Czeskiej.
Lider projektu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy: Politechnika Łódzka, Basaltex a.s. (Republika Czeska).

Cel ogólny
Inicjatywa EUREKA ma na celu promowanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych państw realizującymi wspólne projekty, których efekty pozwalają zwiększać produktywność i konkurencyjność przemysłu, gospodarki i usług w skali całej Europy.

Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wzoru rękawic przeznaczonych do stosowania przez pracowników przemysłu w celu jednoczesnej ochrony przed czynnikami gorącymi występującymi w różnych postaciach, przed czynnikami mechanicznymi, o wysokich parametrach użytkowych i konkurencyjnych cenowo. Innowacyjne wzory rękawic wykonane będą z udziałem tkaniny z włókien bazaltowych, które odznaczają się niepalnością, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, mechanicznymi, a jednocześnie są atrakcyjne cenowo.

Etapy projektu
Etap I. Opracowanie optymalnej struktury tkaniny ochronnej z przędzy bazaltowej:
• Zadanie 1: Opracowanie przędzy bazaltowej.
• Zadanie 2: Modelowanie struktury tkaniny ochronnej z przędzy
z włókien bazaltowych i jej ocena laboratoryjna.

Etap II. Projektowanie konstrukcji rękawic ochronnych wykonanych
z udziałem tkaniny bazaltowej:
• Zadanie 3: Modelowanie konstrukcji rękawic chroniących przed czynnikami gorącymi i ich ocena laboratoryjna.
• Zadanie 4: Badania użytkowe rękawic ochronnych.

INFORMACJE NT REALIZOWANEGO PROJEKTU

Tytuł Projektu

Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych
i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii.


Podstawa prawna

Umowa z MNiSW NR POIG.02.03.01-00-010/09-04 z dnia 22.09.2009 r.

Termin realizacji

01.04.2009 r. – 31.03.2012 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:

10 803 200,00 zł

Cel główny:

Cel główny projektu został zdefiniowany jako zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce odpowiednich warunków do prowadzenia badań, prac rozwojowych oraz upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ergonomii.

Cel projektu:

Celem bezpośrednim jest pełne wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu zapewnienia badaniom, pracom rozwojowym i upowszechniającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii możliwości wykorzystania:
• bezpiecznych usług sieciowych wysokiej jakości
• wydajnych serwisów sieciowych istotnych dla realizacji działań ułatwiających stabilną integrację nauki z gospodarką i społeczeństwem

Szczegółowe informacje nt projektu: http://www.ciop.pl/418.html

INFORMACJE NT REALIZOWANEGO PROJEKTU

Tytuł Projektu

Centrum Badań  i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio).

Podstawa prawna

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu NR POIG.02.01.00-14-088/09 z dnia 04.07.2012 r.

Termin realizacji

04.07.2012 r. – 30.09.2015 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1  Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:

49 355 200,00 zł

Cel główny:

Celem głównym projektu jest budowa infrastruktury i wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą Centrum Badań  i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) funkcjonującego w strukturze CIOP-PIB.

Cel projektu:

Realizacja projektu jest niezbędna dla Wnioskodawcy do prowadzenia wysokiej jakości zaawansowanych badań naukowych w ramach priorytetowych grup tematycznych Info, Techno i Bio, zgodnych ze strategicznymi programami badawczymi Europejskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle”, oraz priorytetami tematycznymi 7 Programu Ramowego UE.
Program prac badawczych prowadzonych przez Wnioskodawcę w Centrum obejmować będzie projektowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa pracy w różnych sektorach gospodarki narodowej ukierunkowanych na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania na człowieka zagrożeń fizycznych w środowisku pracy.

Prowadzone w Centrum innowacyjne badania naukowe przyczynią się również do rozwoju krajowej kadry naukowej poprzez bezpośrednie wsparcie uzyskiwania stopnia doktora i doktora habilitowanego w naukach technicznych i przyrodniczych, a także do rozwoju specjalistycznych usług (np. badania i certyfikacja wyrobów, wzorcowanie aparatury), które będą świadczone dla przedsiębiorstw i innych instytucji w ramach akredytowanych laboratoriów Centrum.

Planowany projekt wpisuje się w II Oś Priorytetową Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Infrastruktura sfery B+R, której celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.


Tytuł Projektu

Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.

Podstawa prawna

Umowa z OPI nr UDA-POIG.01.01.01-00-005/09-00 z dnia 17.09.2009 r.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”.

Termin realizacji

01.01.2010 – 30.06.2013

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżety państwa.

Kwota dofinansowania

2 868 284,03 zł, w tym CIOP-PIB 300 921,46 zł

Wykonawcy

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę konsorcjum.
Lider Projektu: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Partnerzy: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Łódzka, Instytut Włókiennictwa, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Cel ogólny

Celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Cele pośrednie projektu, to:


  • Określenie polskich obszarów kompetencji i globalnego przywództwa oraz budowa scenariuszy technologicznych dla przemysłu włókienniczego.

  • Prawidłowe określenie czynników determinujących wzrost skali wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i informacyjnych w przemyśle włókienniczym.

  • Trafne zidentyfikowanie reżimów technologicznych charakterystycznych dla poszczególnych segmentów przemysłu włókienniczego, rzutujących na rodzaj powiązań między uczestnikami systemu oraz na intensywność i charakter innowacji.

  • Opracowanie rekomendacji w zakresie opracowania nowych standardów kwalifikacji oraz programów modułowych i pakietów edukacyjnych dla kadr dla nowoczesnego przemysłu włókienniczego.

  • Weryfikacja i rozbudowa strategicznego programu badawczego dla rozwoju technologii dla włókiennictwa (strategie dla rozwoju nowoczesnych technologii tekstylnych,  wypracowanie metod wdrażania nowych technologii w przemyśle włókienniczym w skali masowej).

  • Precyzyjne i adekwatne do potrzeb i możliwości zdefiniowanie siły, kierunków i zakresu polityki wsparcia dla krajowego przemysłu włókienniczego gwarantujących rozwiązanie jego rzeczywistych problemów zarówno na poziomie koncepcji , jak i wdrożenia.


Tytuł i numer projektu

Projekt systemowy nr POKL.01.03.06-00-070/12 pt. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

Podstawa prawna

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,  Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umowa o dofinansowanie projektu UDA-POKL.01.03.06-00-070/12-00 z dnia 20.03.2013 r. zawarta pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu).  

oraz

Umowa partnerska nr 2013/03/96 z dnia 15.03.2013 r. zawarta pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.

Termin realizacji

1.03.2013 r. – 28.02.2015 r.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet projektu:  5 846 597,10 zł, w tym:
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 4 969 607,50 zł
- środki PFRON (15%):  876 989,60 zł

Wykonawcy:

Państwowy Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Lider projektu
Centralny  Instytut  Ochrony Pracy Państwowy  Instytut  Badawczy  -  Partner projektu

Cel główny projektu:  

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy/świadomości środowiska zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

Cele szczegółowe projektu:  
  1. Zdiagnozowanie potrzeb i określenie rekomendacji  w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

  2. Podniesienie świadomości pracodawców nt. konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

  3. Podniesienie wiedzy lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, architektów, pracodawców, przedstawicieli ngo oraz innych zainteresowanych z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP