Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

Ocena ryzyka zawodowego - pojęcia podstawowe

zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | SINDBAD | E-DOBÓR | IRYS | SZB | CHEMPYŁ | Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady | ERGO


Interaktywne narzędzia i bazy danych wspomagające ONLINE prowadzenie działań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy


SINDBAD

W systemie SINDBAD udostępnione są zbiory informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie dokumentów normalizacyjnych, środków ochrony indywidualnej oraz czynników szkodliwych wraz z odpowiednimi wartościami NDN lub NDS

E-DOBÓR

Program e-Dobór jest internetową wersją demonstracyjną modułu DOBÓR systemu STER. Pozwala w praktyczny sposób zapoznać się z metodami dobierania właściwych środków ochrony indywidualnej do zagrożeń zidentyfikowanych na stanowisku pracy

IRYS

Interaktywna ocena RYZyka zawodowego przez  Internet. System informatyczny wspomagający stosowanie właściwych metod oceny ryzyka zawodowego, prowadzących do podejmowania prawidłowej profilaktyki, eliminacji lub skutecznego ograniczania ekspozycji pracowników na oddziaływanie czynników szkodliwych i uciążliwych

SZB

System internetowej oceny zarządzania bezpieczeńst-
wem, higieny pracy i kultury bezpieczeństwa. Na podsta-
wie uzyskanych wyników umożliwia przedsiębiorst-
wom opracowanie i realizację optymalnego systemu za-
rządzania BHP, co jest ściśle powiązane ze strategicznymi działaniami organizacji na rzecz wzrostu jej konkuren-
cyjności

CHEMPYŁ

Baza  wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych w środowisku pracy
CHEMPYŁ zawiera zbiory rozporządzeń, norm, zaleceń i przepisów  Unii Europejskiej, a także wykazy substancji chemicznych i pyłów emitowanych  w wybranych procesach technologicznych w warunkach krajowych

Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

Baza zawiera przykłady zestawów podstawowych informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych oraz rodzaju i rozmiarach stwarzanego przez nie zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

ERGO

Internetowy system wspomagający wdrażanie i zarządzanie ergonomią w zakładach pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

DOKUMENTACJA powypadkowa ON-LINE - interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych

zobacz
Wyszukiwanie informacji wspomagających wdrażanie i zarządzanie ergonomią w zakładach pracy

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93