Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Monografie | Oferta | Interesujące odnośniki | Serwis nt. poważnych awarii przemysłowych | Projekty koordynowane


Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego - Informacje o Pracowni

Profil działalności pracowni:


     
Rozpoznawanie i ograniczanie zagrożeń chemicznych w przemysłowych procesach produkcyjnych.

Ocena i analiza procedur systemu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków.

Określenie możliwości powstawania niebezpiecznych substancji chemicznych podczas poważnych awarii.

Badanie i ocena zagrożeń palności i wybuchowości substancji chemicznych i ich mieszanin.

Opracowywanie metod uniepalniania tworzyw sztucznych i opracowywanie nowych antypirenów.

Jednym z bardzo ważnych i aktualnych zagadnień w Polsce jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji, w których są produkowane, przetwarzane bądź magazynowane niebezpieczne substancje chemiczne.

Uwolnienie takich substancji do otoczenia, pożar lub wybuch, w razie awarii w takim obiekcie, powodują zazwyczaj bardzo ciężkie, często katastroficzne skutki.

Zdarzenia takie określane jako poważne awarie przemysłowe lub chemiczne występują niestety dość często na świecie. Liczne przemysłowe awarie chemiczne i katastrofy, jakie miały miejsce na świecie i w Europie w ostatnich dwudziestu kilku latach, spowodowały podjęcie przez organizacje międzynarodowe oraz w rozwiniętych państwach odpowiednich działań.

Zasady, procedury oraz obowiązki zarządów obiektów niebezpiecznych oraz odpowiednich władz i służb publicznych mające na celu zapobieganie takim awariom, przygotowanie się na ich wypadek oraz właściwe reagowanie w celu ograniczenia lub likwidacji ich skutków zostały ujęte w międzynarodowych aktach prawnych oraz w przepisach licznych krajów. Są to przede wszystkim dyrektywy Unii Europejskiej - tzw. Dyrektywa Seveso z 1982 roku, oraz aktualnie obowiązująca, znacznie bardziej rygorystyczna Dyrektywa Seveso II z 1996 roku, konwencje międzynarodowe oraz zalecenia OECD z lat 1988−1992

Przepisy wprowadzające w Polsce system zapobiegania, gotowości i reagowania na poważne awarie przemysłowe, adekwatny do wymagań UE zostały ustanowione w nowej ustawie Prawo ochrony środowiska, przyjętej przez Sejm 27.04.2001 (Dz. U. nr 62, poz. 627). Weszły one w życie na mocy przepisów odrębnej ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw w dniu 1 października 2001 (Dz. U. nr 100, poz. 1085). Szczegółowe regulacje dotyczące szeregu obszarów problematyki przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym zawarto w kilku rozporządzeniach Ministra Gospodarki oraz Ministra Środowiska.

Centralny Instytut Ochrony Pracy jako jedna z nielicznych instytucji naukowo-badawczych  w Polsce od kilku lat prowadzi w tej dziedzinie prace mające na celu rozwiązanie wielu zadań.

Poważnym nurtem działalności CIOP w tym zakresie jest działalność na polu popularyzacji i upowszechnienia zasad i procedur przeciwdziałania poważnym awariom chemicznym. W tym celu opublikowano serię artykułów, przygotowano także materiały szkoleniowe, a zagadnienia dotyczące przeciwdziałania omawianym zagrożeniom zostały włączone do programów studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa oraz innych kursów szkoleniowych, prowadzonych przez CIOP.

Prowadzone w CIOP prace oraz działalność Instytutu w zakresie współpracy z wieloma instytucjami w kraju sprawiły, że CIOP jest obecnie jedną z wiodących placówek krajowych w sprawach zapobiegania poważnym przemysłowym awariom chemicznym i ograniczania ich skutków.

Więcej informacji - serwis na temat poważnych awarii przemysłowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP