Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka - O miesięczniku | Archiwum on-line | Informacje dla autorów i recenzentów

"Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" – o miesięczniku


„Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” ukazuje się od 1971 r. „Bezpieczeństwo Pracy” jest miesięcznikiem, który  prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma charakter  interdyscyplinarny; popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Zagadnienia popularyzowane w miesięczniku to przede wszystkim: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia pracowników, skutki zagrożeń, sposoby minimalizowania tych zagrożeń lub zapobiegania im oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony pracy.
„Bezpieczeństwo Pracy” służy upowszechnianiu wyników prac badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i wiodących ośrodków naukowych krajowych oraz zagranicznych, a także nowych rozwiązań praktycznych. Informuje o krajowych i zagranicznych seminariach, konferencjach i targach poświęconych bezpieczeństwu i ochronie człowieka w środowisku pracy.
Czasopismo dociera do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, laboratoriów, biur projektowych i konstrukcyjnych, personelu przemysłowej służby zdrowia  oraz do służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców i pracowników.
Czasopismo zostało wyróżnione nagrodą im. Haliny Krahelskiej, w lipcu 2005 r.

Wydawnictwo jest indeksowane w:
CISDOC, INDEX COPERNICUS,  OSH UPDATE,
BazTech (http://baztech.icm.edu.pl)

ISSN 0137-7043

Zespół redakcji:

mgr KAMIL P. JACH
(red. naczelny, red. językowy)
mgr MICHALINA KONDEJ-
-MATAREWICZ
mgr ELŻBIETA MAUER

Redaktorzy tematyczni, członkowie komitetu naukowego:
dr inż. GRAŻYNA BARTKOWIAK
dr inż. ANDRZEJ DĄBROWSKI
dr inż. KRZYSZTOF GRYZ
dr BARBARA KRZYŚKÓW
dr inż. WITOLD MIKULSKI
dr inż. ZOFIA PAWŁOWSKA
dr MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA
dr TOMASZ TOKARSKI
dr DOROTA ŻOŁNIERCZYK-ZREDA
dr hab. inż. WIKTOR M. ZAWIESKA,
prof. nadzw. CIOP-PIB
(przew. komitetu naukowego)

Warunki publikacji materiałów:
  • Artykuły należy nadsyłać w formie elektronicznej
  • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułu
  • Artykuły są recenzowane

Informacje dla recenzentów

Redakcja przyjmuje płatne ogłoszenia, reklamy i wkładki, za których treść nie odpowiada.

Warunki prenumeraty:

RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 693 70 00 - czynne w godzinach 7.00-18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Prenumeratę można też zamawiać  w takich firmach kolportażowych, jak: KOLPORTER Sp. z o.o. sp.k.: 05-080 Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3, tel./fax 22 355-05-65; 510 030 129 oraz  GARMOND PRESS SA: 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88, tel./fax 22 836-70-08.

Egzemplarze archiwalne można nabywać lub zamawiać w redakcji.

Formularz zamówienia prenumeraty "Bezpieczeństwa Pracy":

Wytyczne dla autorów tekstów

Wzór formularza recenzji BP

Oświadczenie Autora Tekstu do BP


Adres redakcji:
Redakcja "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka"
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. + 48 22 6233675, tel./fax: +48 22 6234648
e-mail:bpredakcja@ciop.pl
e-mail:kajac@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Bezpieczeństwo Pracy
- Nauka i Praktyka, nr 12,Grudzień 2013

Archiwum on-line
    2000 - 2013 r.
pełne treści artykułów
do lipca 2012 r.

zobacz