Logo CIOP CIOPMapa serwisu English versionStres w pracy i zarządzanie stresem - strona prowadzona przez Pracownię Psychologii i Socjologii Pracy  CIOP-PIB

zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Stres - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośnikiSTRES  W  PRACY
Tematy badawcze - streszczenia
BAZA WIEDZY dotycząca stresu w pracy
ARTYKUŁY
Nowości wydawnicze


TEMATY BADAWCZE - streszczenia

Badania międzykulturowe stresu wśród kierowników - próba polska

Celem projektu jest analiza stresu psychicznego w pracy kierowniczej jako zjawiska uwarunkowanego kulturowo. W analizach nawiązuje się do dymensji kultury wyróżnionych przez G.Hofstede i zmierza się do ustalenia, jaka jest ich intensywość w grupie polskich managerów w porównaniu z analogicznymi grupami z innych krajów, a także na ile wartości kulturowe rzutują na stres doświadczany w pracy (jego źródła, konsekwencje oraz wybrane zmienne osobnicze związane ze stresem). Projekt jest częścią badań międzynarodowych "Cooperative International Study of Managerial Stress, CISMS" zainicjowanych przez C.Coopera (UK) i P.Spectora (USA).
W ramach projektu przewiduje się :
- polską adaptację kwestionariuszy stosowanych w badaniach międzynarodowych
  (m.in. Occupational Stress I - przebadanie próby kwotowej 700 polskich
  kierowników,
- analizę relacji między zmiennymi stresu a wartościami kulturowymi w
  próbie polskiej
- analizę porównawczą między próbą polską a próbami z wybranych
  krajów europejskich.
Z powyższych podpunktów dwa zostały już zrealizowane, a dwa następne są w trakcie realizacji.

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Opracowanie modelu zarządzania stresem psychospołecznym w miejscu pracy jako element promocji zdrowia

Celem projektu jest opracowanie modelu zarządzania stresem w miejscu pracy. Model ten rozumiany jest jako algorytm postępowania, który może być przydatny dla osób wdrażających program zarządzania stresem. Zadaniem I etapu (rok 1999) było wstępne sformułowanie modelu. W następnych etapach (II i III), na podstawie modelu zastanie sformułowany i wdrożony pilotażowy program zarządzania stresem w wybranej organizacji. Program ten oraz model leżący u jego podstaw, zostanie poddany ocenie pod kątem swej skuteczności..
Zaproponowany model ma charakter ogólny, dzięki temu może być przydatny dla różnych firm. Zgodnie z modelem, zarządzanie stresem powinno przebiegać w pięciu etapach: a) inicjatywa, b) ustanowienie struktury, c) ocena stresu, d) wdrożenie programu zarządzania stresem, e) ocena programu.. Przewiduje się że programy budowane na podstawie modelu będą:
- wykorzystywały techniki partycypacji pracowników
- obejmowały techniki skierowane na modyfikację funkcjonowania jednostek oraz
  struktur organizacyjnych
- obejmowały trzy poziomu prewencji - pierwszego stopnia (przyczyny stresu),
  drugiego stopnia (spostrzeganie stresu i jego wczesne objawy),
  trzeciego stopnia (skutki stresu).

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Opracowanie i sprawdzenie skuteczności programu modyfikacji patologicznego Wzoru A jako profilaktyka stresu i chorób wśród pracowników

Celem projektu jest opracowanie programu modyfikacji patologicznego Wzoru A, czyli takiej charakterystyki człowieka, który - wbrew własnym możliwościom temperamentalnym - nastawiony jest na osiąganie jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie. Wzór A ujawniany jest szczególnie silnie w pracy zawodowej i stanowi poważny czynnik ryzyka chorób, zwłaszcza choroby wieńcowej. Skuteczny program modyfikacji Wzoru A mógłby zatem stanowić rodzaj prewencji stresu i chorób wśród pracowników.
Opracowany program, którego celem była modyfikacja systemu poglądów, postaw i zachowań osób ze Wzorem A w kierunku dostosowania tych poglądów, postaw i zachowań do posiadanych przez te osoby właściwości temperamentalnych. Program miał charakter szkolenia o charakterze edukacyjnym i psychokorekcyjnym. Realizowany był w grupie 40 kierowników charakteryzujących się Wzorem A. Odbywał się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w trakcie 10 sesji składających się z wykładów i ćwiczeń, prowadzonych głównie przez psychologów, lekarzy oraz psychoterapeutów

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Walidacja testów psychologicznych dla potrzeb poradnictwa i doboru zawodowego do prac trudnych i niebezpiecznych

Celem projektu jest analiza psychometryczna wybranych testów psychologicznych, służących doborowi osób do prac trudnych i niebezpiecznych.
Przewiduje się analizę psychometryczną testów umożliwiających określenie poziomu inteligencji oraz zdolności specjalnych z zakresu pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz odporność na monotonię. Są to testy w wersji komputerowej, pochodzące z Wiedeńskiego Systemu Testów. Analiza psychometryczna obejmować będzie określenie wskaźników trafności i rzetelności testów oraz określenie norm testowych.
Testy te, wraz z innymi, dotychczas opracowanymi, utworzą zestaw narzędzi psychodiagnostycznych, stanowiący minimum niezbędne przy prowadzeniu doboru do prac trudnych i niebezpiecznych. Będzie to zestaw oparty o najbardziej aktualne charakterystyki zawodowe.
Przewiduje się upowszechnienie wyników pracy w formie podręczników do testów, zawierających informacje o właściwościach psychometrycznych opracowanych narzędzi.

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Opracowanie kwestionariusza do badania klimatu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Celem pracy jest stworzenie kwestionariusza umożliwiającego badanie klimatu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
Realizacja tematu obejmuje:
- przegląd dorobku światowego w zakresie teorii i badań kultury i klimatu
  bezpieczeństwa
- przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych do oceny i pomiaru kultury i
  klimatu bezpieczeństwa
- wyłonienie kluczowych elementów klimatu bezpieczeństwa (I etap)
- opracowanie i weryfikacja statystyczna kwestionariusza do badania klimatu
  bezpieczeństwa (II etap)
- badania klimatu bezpieczeństwa wybranych przedsiębiorstw z wykorzystaniem
  opracowanego narzędzia (III etap)
Badanie klimatu bezpieczeństwa stanowi jedną z metod oceny kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Stosowanie kwestionariusza umożliwi diagnozę, monitorowanie, a także promowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
ARTYKUŁY:

"Praca a stres"

"Jak zarządzać stresem w pracy ?

"Przemoc - nowy czynnik ryzyka zawodowego w środowisku pracy

Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w pracy?zobacz
BROSZURY

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, dotyczące stresu związanego z pracą zawodową


zobacz