Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Partnerstwo dla prewencji | Bezpieczeństwo eksploatacji | Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | CIS/ILO | PEROSH | Polska w UE - Dyrektywy | Współpraca z zagranicą


BHP za granicą

Kampania informacyjna „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”

Największa na świcie kampania informacyjna poświęcona bezpieczeństwu pracy jest organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Unii Europejskiej. Od 2008 roku kampanie, które dotychczas trwały rok, mają cykl dwuletni. W ramach kampanii odbywają się konferencje, warsztaty i wystawy, prowadzona jest dystrybucja plakatów i materiałów informacyjnych. Wybrana dla danego roku tematyka nagłaśniana jest w mediach a informacje o niej są rozpowszechniane wśród społeczeństwa.

W latach 2010 - 2011 była prowadzona kampania informacyjna „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy", poświęcona bezpieczeństwu eksploatacji maszyn, urządzeń i  budynków”. Nawiązuje ona do problematyki poprzednich kampanii, a samo określenie "bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków" na użytek kampanii obejmuje szereg czynności, od najmniejszych, takich jak wymiana żarówki czy tonera w drukarce, po tak istotne jak np. okresowa inspekcja w elektrowni.

Dlaczego  właśnie kampania na rzecz bezpiecznej eksploatacji?  


 • Właściwa eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków, a także utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony pracowników to proces istotny dla bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Brak utrzymania właściwych standardów środowiska pracy jest przyczyną chorób zawodowych (związanych np. z narażeniem na działanie azbestu, szkodliwych czynników biologicznych, itp.) oraz wypadków.

 • Do wielu wypadków dochodzi podczas prac takich jak np. sprzątanie.

 • Do wielu wypadków dochodzi z powodu braku dbałości o  miejsce pracy (np. upadki, poślizgnięcia).

 • Do wielu wypadków dochodzi w wyniku nieodpowiednich prac konserwacyjnych  i nieprawidłowego nimi zarządzania.

 • Zapewnienie odpowiedniej jakości prac związanych z bezpieczną eksploatacją nie odnosi się tylko do jednego, a do wielu zawodów (np. mechanicy, elektrycy, mechanicy samochodowi, sprzątacze,  inspektorzy nadzorujący prace i inni pracownicy, dla których czynności  konserwacyjne stanowią część ich pracy).

 • Odpowiednia eksploatacja maszyn, urządzeń i infrastruktury w miejscu pracy odnosi się do wszystkich sektorów (przemysł, budownictwo, rolnictwo, usługi, praca biurowa), jedynie rodzaj przeprowadzanych prac bywa różny.


Więcej informacji na temat kampanii i problematyki, którą się zajmuję można będzie znaleźć na stronie www.bezpiecznaeksploatacja.pl (strona w trakcie przygotowania).W roku 2008 miało miejsce rozpoczęcie europejskiej kampanii informacyjnej pn. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.  Kampania ta trwała dwa lata – 2008-2009 i była poświęcona ocenie ryzyka zawodowego. Celem kampanii było promowanie idei oceny ryzyka zawodowego jako procesu, w który powinni włączyć się zarówno pracodawcy, eksperci  jak i pracownicy. Ponadto promowano proste ("krok po kroku") podejście do oceny ryzyka, a pracodawcy zachęcani byli do samodzielnego przeprowadzania oceny ryzyka. Jest to bowiem pierwszy krok do systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Europejska kampania informacyjna na rzecz oceny ryzyka zawodowego  została zainaugurowana 13 czerwca br. w Brukseli. W dniu 25 czerwca br. w Warszawie w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się konferencja prasowa otwierająca polską edycję tej kampanii, którą objął patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej. W ramach kampanii planowane są liczne seminaria, konferencje, szkolenia i konkursy.
Wybór tematu tej kampanii nie jest przypadkowy. Obowiązek dokonywania oceny ryzyka zawodowego, który dotyczy pracodawcy, wynika z dyrektywy 89/391/UE, a w Polsce z ustawy – Kodeks pracy. Tymczasem, jak wynika zdanych Głównego Urzędu Statystycznego, zaledwie 37,7% pracodawców dokonuje takiej oceny, przy czym często jest ona formalna, bez udziału pracowników. Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy podaje, że w Europie 35%, a w Polsce 65% pracowników uważa, że praca stanowi zagrożenie dla ich zdrowia. Znajduje to potwierdzenie w krajowych statystykach. W roku 2007 w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych ponad 99 tysięcy osób, tj. o 3,9% więcej niż w 2006 r.
Ocena ryzyka zawodowego powinna być dla pracodawcy podstawowym narzędziem prowadzącym do poprawy bezpieczeństwa pracy. W krajach UE jest zatrudnionych 205 mln osób. Co 3,5 minuty w krajach UE jedna osoba umiera z przyczyn związanych z pracą, a co 4,5 sekundy uczestniczy w wypadku związanym z pracą, powodującym co najmniej trzy dni niezdolności do pracy. Koszty ponoszone przez pracowników i ich rodziny, związane m.in. z leczeniem i ograniczoną zdolnością do pracy wielu ofiar wypadków, a także koszty ekonomiczne ponoszone przez pracodawców oraz koszty społeczne tego stanu są ogromne.
Dlatego założeniem europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 jest zmniejszenie wskaźnika wypadków przy pracy o 25%. Kampania informacyjna, która już trwa, ma wpłynąć na wzrost świadomości tego, jakie znaczenie ma ocena ryzyka zawodowego dla zapewnienia bezpieczeństwa w pracy, zachęcić do jej przeprowadzania oraz pokazać, jak w praktyce w sposób prosty, ale rzetelny, takiej oceny można dokonać. Mówili o tym uczestnicy konferencji prasowej, apelując do przedstawicieli mediów o włączenie się w propagowanie idei tej kampanii przez cały okres jej trwania.Kampania Europejski Tydzień 2007, pod hasłem "Mniej dźwigaj"  dotyczyła przeciwdziałania zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym.

Czym są zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD)?
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe obejmują szeroki zakres problemów zdrowotnych, do głównej grupy jednak zaliczają się bóle pleców oraz urazy i zaburzenia w obrębie kończyn górnych, powszechnie znane jako urazy wynikające z chronicznego przeciążenia organizmu. Mogą one także dotyczyć kończyn dolnych. Ich przyczyną, lub powodem nasilenia, może być wykonywana praca.

Wielu problemów mięśniowo-szkieletowych można uniknąć lub je ograniczyć, dzięki przestrzeganiu przepisów BHP, stosowaniu się do wskazówek specjalistów i praktykowaniu właściwych zachowań.
Kampania „Mniej dźwigaj” miała na celu dostarczanie informacji, co robić, aby uniknąć problemów mięśniowo-szkieletowych oraz jak sobie radzić z już istniejącymi. Więcej informacji na stronie: www.mniejdzwigaj.pl.

Kalendarium polskiej edycji kampanii było następujące:


 • Ogólnopolski konkurs rysunkowy dla dzieci ze szkół podstawowych pn. „Mniej dźwigaj czyli lżej i bezpieczniej” (kwiecień - maj)

 • Dni Zdrowego Kręgosłupa (seminaria dla przedsiębiorstw, spotkania z młodzieżą, konkursy dla dzieci, impreza plenerowa, wystawy plakatów - od 2.maja do 3 czerwca 2007 r., Zamość)

 • Seminarium szkoleniowe dla Ekspertów BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB nt. ergonomicznej oceny stanowiska pracy (25 maja 2007 r., Warszawa)

 • Konferencja prasowa otwierająca kampanię (15 czerwca 2007 r., Warszawa)

 • Seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw pn.„Mniej dźwigaj” (6 lipca 2007 r., Olsztyn)

 • Polska edycja konkursu „Nagroda za Dobrą Praktykę” na najlepsze rozwiązania w zakresie zapobiegania i zwalczania MSD (kwiecień - wrzesień)

 • Ogólnopolski konkurs na plakat poświęcony tematyce kampanii (kwiecień - czerwiec)

 • Wystawy plakatów i pokazy filmów (czerwiec - listopad)
 • Kampania medialna (październik 2007 r.)

 • Seminarium i warsztaty „Mniej dźwigaj” (23-24 października 2007 r., Wrocław)


oraz inne przedsięwzięcia, prowadzone w całym kraju przez instytucje zajmujące się problematyką bhp, szkoły i uczelnie oraz firmy i przedsiębiorstwa.

Materiały informacyjne kampanii oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne:

Krajowy Punkt Centralny
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 48 22 623 36 77, Fax: 48 22 623 36 93
focalpoint@ciop.pl

W roku 2006 we wszystkich państwach UE realizowana była kampania na rzecz bezpieczeństwa młodych pracowników. Z europejskich danych zebranych przez Eurostat wynika, że w porównaniu z innymi kategoriami pracowników ryzyko wypadku przy pracy jest dla nich o 50% wyższe.


Wypadki zdarzają się codziennie i stanowią poważne zagrożenie dla 58 milionów  młodych mieszkańców UE. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2004 roku w Polsce wypadkom przy pracy uległo 87 050 osób, w tym 22 600 było w wieku 20-29 lat. 771 pracowników, którzy ulegli wypadkom to osoby w wieku 18-19 lat, natomiast 167 miało mniej niż 18 lat. Największy udział wśród osób, które uległy wypadkom mieli pracownicy zatrudnieni krócej niż rok (blisko 32%), natomiast prawie połowę wszystkich poszkodowanych stanowiły osoby o stażu krótszym niż 2 lata w zakładzie, w którym wydarzył się wypadek. Z przykrością trzeba stwierdzić, że zdarzeń takich zazwyczaj można było uniknąć.

"Młodzi pracownicy wykazują niższą świadomość zagrożenia wypadkiem, a nawet w przypadku wystarczającej świadomości, szansa na podjęcie przez nich odpowiedniego działania jest mniejsza. Niejednokrotnie przydzielone zadania po prostu przekraczają ich możliwości lub nie zapewnia im się odpowiedniego przeszkolenia czy nadzoru", uważa Hans-Horst Konkolewsky, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. "Musimy podjąć kroki zmierzające do zapewnienia młodym ludziom bezpiecznego startu w życie zawodowe oraz promować postawy zwiększające świadomość ryzyka, a także działania prewencyjne na poziomie szkół i uczelni oraz przedsiębiorstw".

Europejska kampania informacyjna Tydzień Europejski 2006 pn. "Młodzi pracownicy - bezpieczny start" rusza w czerwcu równolegle we wszystkich krajach europejskich. Informacje na jej temat można znaleźć na stronie internetowej http://ew2006.osha.eu.int


Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005


W roku 2005 r. tematem kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, był problem hałasu w środowisku pracy. Podjęciu tej tematyki sprzyjał także fakt, że nowa dyrektywa UE dotycząca hałasu ( Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise), była wdrażana we wszystkich państwach członkowskich do lutego 2006 r.
Kampania "Stop hałasowi!", wspierana przez Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Luksemburg i Wielką Brytanię, które przewodniczyły Unii w 2005 r., była prowadzona w całej Europie i została zakończona corocznym Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  w dniach 24 - 28 października 2005 r.

Polską edycję kampanii "STOP HAŁASOWI!" organizował i koordynował Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji, którego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Kampania została  otwarta konferencją prasową w Międzynarodowym Dniu Walki z Hałasem, 20 kwietnia br. Podobne konferencje odbyły się w tym dniu także w Rzymie, Wiedniu i Londynie. Udział w konferencji wzięli m.in.: Pani Anna Hintz (Główny Inspektor Pracy), Pan Dyrektor Jerzy Kowalski (Ministerstwo Gospodarki i Pracy), Pan prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu), Pani prof. dr hab. med. Barbara Gworek (Instytut Ochrony Środowiska) oraz specjaliści z CIOP-PIB. Przedstawiciele mediów zapoznali się z informacjami nt. zagrożenia hałasem i sposobów walki z nim oraz użyskali materiały informacyjne, zarówno opublikowane przez Europejską Agencję, jak i przygotowane przez CIOP-PIB specjalnie dla celów kampanii. Uczestnikom konferencji prasowej przedstawiono programy komputerowe i nowoczesne rozwiązania oraz środki ochrony indywidualnej chroniące przed hałasem.
W ramach kampanii odbyło się szereg dalszych przedsięwzięć, których celem było rozszerzanie wiedzy na temat zwalczania hałasu wśród pracodawców, pracowników, specjalistów bhp oraz popularyzacja wśród społeczeństwa tematyki dotyczącej szkodliwości hałasu i możliwości ochrony przed nim.
Więcej informacji nt. Kampanii "STOP HAŁASOWI".


Poprzednie edycje Europejskiego Tygodnia

W roku 2000 Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy był poświęcony problemom chorób i urazów mięśniowo-szkieletowych, w 2001 roku wybrano tematykę zapobiegania wypadkom przy pracy.
W 2002 roku tematem  Tygodnia było zagadnienie "Praca a stres" (Working on stress), któremu poświęcono kampanię informacyjną nt.  zwalczania stresu związanego z pracą zawodową.  Kampanię wspierały wszystkie państwa członkowskie Unii, Komisja Europejska i Parlament Europejski oraz związki zawodowe i konfederacje pracodawców.
W roku 2003 Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy był poświęcony ochronie przed działaniem substancji niebezpiecznych w środowisku życia i pracy.


W roku 2004 kampania pod hasłem „Budować bezpiecznie”, której uwieńczeniem był coroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (18 - 22 X), podkreślała wagę zagrożeń na stanowiskach pracy w budownictwie europejskim, dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a także proponowała sposoby rozwiązania tego problemu.
Uczestnictwo 30 państw w tej kampanii uczyniło ją największym w historii wydarzeniem tego rodzaju.
Polską edycję kampanii realizował Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, którego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zainaugurowała ją konferencja prasowa, która odbyła się 30 kwietnia br., o godz. 12.00, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Wzięli  w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Związku Zawodowego „Budowlani”.

Notatka prasowa (.pdf)

Więcej informacji na stronach:
http://www.bp.edu.pl

osha.eu.int/ew2004/

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
W roku 2008 rozpoczęła się dwuletnia europejska kampania informacyjna na rzecz OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

zobacz
Kampania informacyj-
na pod hasłem „Mniej dźwigaj”
- Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2007

zobacz
Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2006
"Młodzi Pracownicy - Bezpieczny Start"
(.pdf)

zobacz
Kampania informacyj-na "Stop hałasowi!" - Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005

zobacz
Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004 pod hasłem: "Budować bezpiecznie"

zobacz