Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ręczne prace transportowe | Podstawowe informacje

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

Główne zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych określone są w postanowieniach polskiego prawa zawartych w Rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) ze zm. (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930) oraz zaleceniach dyrektywy 90/269/EWG.
Dotyczą one prawidłowych sposobów podnoszenia i przenoszenia, pokazują technikę oraz prawidłowe metody podnoszenia i przenoszenia, a także służą ich praktycznemu zastosowaniu w codziennej pracy i przy codziennych czynnościach poza pracą.

Poprawa bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych w polskim prawodawstwie polega przede wszystkim na:
 • eliminowaniu tych prac

 • dokonywaniu oceny ryzyka na  stanowiskach wymagających tego typu prac i dopasowaniu wielkości przenoszonej masy do możliwości siłowych pracownika.

 • ochronie zdrowia pracownika podczas podnoszenia i przenoszenia poprzez zachowanie prawidłowej pozycji poszczególnych części ciała podczas tych czynności, a szczególnie właściwego ułożenia kręgosłupa
                                                                                            Więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI I BROSZURY

JAK ZMNIEJSZYĆ OBCIĄŻENIE KRĘGOSŁUPA PODCZAS PRACY
J. Kamińska, D. Roman-Liu


Praktyczny poradnik, w którym omówiono kilka zasad efektywnej ochrony kręgosłupa w trakcie wykonywania czynności roboczych. Zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na obciążenie narządu ruchu: nadmierne wartości wywieranych sił mięśniowych podczas przemieszczania ciężkich ładunków, zbyt dużą częstość powtórzeń tych samych czynności, czas trwania zadań roboczych oraz ograniczenie przestrzenne wpływające na przyjmowane pozycje robocze.

Format: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 26
ISBN: 978-83-7373-014-4
Cena: 5,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

METODY ERGONOMICZNEJ ANALIZY I OCENY OBCIĄŻENIA PRACĄ
M. Konarska, M. Widerszal-Bazyl


W poradniku przedstawiono metody analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami uciążliwymi w pracy, których skutkiem są obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i stres. Zawiera krótkie listy kontrolne, pozwalające rozwiązać problem, oraz tabele i rysunki, za pomocą których można  oszacować stopień uciążliwości danego czynnika. Metody eksperckie, wymagające aparatury i specjalistycznej wiedzy, zostały omówione skrótowo, z odesłaniem do literatury fachowej.
Poradnik adresowany do wszystkich osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego oraz optymalizacją warunków pracy w zakresie czynników uciążliwych.


70  str.,
Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB


Przepisy prawne stosujące się do ręcznych prac transportowych

 • Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1990 nr 85 poz. 500
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1091
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 1992 nr 1 poz. 1
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 1998 nr 105 poz. 658
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

    - Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac


 • Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
    ze zm.
    - Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

    - Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych


 • Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
    ze zm.
    - Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom


 • Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracyARTYKUŁY


Narażenie na powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w krajach Unii Europejskiej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2008, str. 16-20

dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Artykuł przedstawia dane dotyczące zakresu narażenia różnych grup pracowników w krajach Unii Europejskiej na powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Największe narażenie na większość czynników ryzyka występuje w rolnictwie, rybołówstwie, budownictwie oraz hotelarstwie. Największy odsetek pracowników narażony jest na wykonywanie powtarzalnych ruchów ramion i rąk, utrzymywanie niewygodnych pozycji ciała, wykonywanie pracy monotypowej oraz ponoszenie ciężkich przedmiotów. Mężczyźni w większym stopniu niż kobiety są narażeni na ekspozycję na męczące lub powodujące dolegliwości pozycje ciała oraz podnoszenie i przenoszenie ładunków.

Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracą fizyczną z wykorzystaniem programu komputerowego LIMB
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2005, str. 20-24

dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Program LIMB składa się z dwóch części opisanych jako Ręczny transport ładunków i Praca kończyn górnych. Część Ręczny transport ładunków umożliwia policzenie dopuszczalnej siły dla czynności, w których zaangażowane jest całe ciało, jak: podnoszenie, ciągnięcie i pchanie w zależności od wartości parametrów opisujących warunki pracy. Część Praca kończyn górnych dotyczy takich czynności, w których zaangażowane są głównie kończyny górne. Część ta składa się z dwóch modułów Siła maksymalna oraz Praca powtarzalna. Moduł Siła maksymalna umożliwia wyznaczenie wartości maksymalnej siły podstawowych typów aktywności siłowej kończyny górnej (pchanie, podnoszenie, nawracanie, odwracanie, ścisk ręki, chwyt palcowy, chwyt boczny, chwyt szczypcowy) dla dowolnego położenia kończyny górnej, opisywanego za pomocą siedmiu kątów. Moduł Praca powtarzalna dostarcza wartości wskaźników obciążenia kończyny górnej (wskaźnik obciążenia cyklu oraz wskaźnik obciążenia pracą powtarzalną) wynikającego z wykonywania pracy opisanej wartościami określonych parametrów (długość fazy, liczba typów sił składających się na fazę, wartość względna lub bezwzględna każdego z typów sił).

Zespoły przeciążeniowe kończyn górnych podczas pracy powtarzalnej na przykładzie pakowaczek
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2002, str. 4-8

dr Joanna Bugajska,
lek. Elżbieta Łastowiecka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Wartykule opisano najczęściej występujące zespoły przeciążeniowe kończyn górnych, będące rezultatem wykonywania pracy powtarzalnej. Jako przykład tego typu prac przedstawiono pracę pakowaczek ręcznych. Omówiono czynniki powodujące przeciążenie kończyn górnych podczas pracy oraz profilaktykę zespołów przeciążeniowych.

Zapobieganie ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2002, str. 13-14

dr Tomasz Tokarski
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Na podstawie postanowień polskiego prawa i zaleceń dyrektywy UE przygotowano zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych. Zasady te dotyczą prawidłowych sposobów podnoszenia i przenoszenia, przedstawiają technikę - pokaz prawidłowych metod podnoszenia i przenoszenia oraz służą także ich praktycznemu zastosowaniu w codziennej pracy i przy codziennych czynnościach poza pracą.

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy. Zmęczenie układu mięśniowo-szkieletowego - stary problem cywilizacyjny...
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2000, str. 28-29

prof. KRZYSZTOF KWARECKI,
dr DANUTA LIU, dr KRYSTYNA ZUŻEWICZ
Zakład Ergonomii
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W poprzednim artykule naszego cyklu obiecaliśmy powrót do problemów ergonomii pracy personelu służby zdrowia. Zagadnienia zmęczenia fizycznego, bólów kręgosłupa wśród sfeminizowanego audytorium sympozjum „Blok Operacyjny” wzbudziły szczególne zainteresowanie. Praca pielęgniarki jest wysoce zróżnicowana pod względem obowiązków i wykonywanych czynności. Innemu obciążeniu podlega bowiem pielęgniarka zatrudniona tylko na zmianie rannej, innemu w trybie pracy zmianowej, obowiązki pielęgniarki - instrumentariuszki różnią się od obowiązków pielęgniarki odcinkowej oddziału terapii zachowawczej. Do obowiązków pielęgniarek mogą należeć czynności związane z wewnętrznym transportem chorych, wówczas pracy tej towarzyszy liczący się wysiłek fizyczny.
Charakterystyczne dla zawodu pielęgniarki jest wykonywanie pracy w pozycji stojącej z częstym przemieszczaniem się z pomieszczenia do pomieszczenia. Szacuje się, że podczas 8-godzinnej pracy pokonuje ona dystans 4-7 km. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród pielęgniarek francuskich stwierdzono, że 16-24% czasu pracy spędzają one w pozycji stojącej, w przysiadzie lub z obciążonymi lub/i uniesionymi rękoma. Pozycja zgięcia ciała towarzyszy wykonywaniu wielu czynności pielęgnacyjnych. (...)

Dolegliwości kręgosłupa przyczyny i sposoby ochrony
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2000, str. 16-19

mgr inż. JOANNA KAMINSKA,
dr inż. DANUTA LIU
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, choroby narządu ruchu stanowiły w Polsce w 1998 roku 2,4%, uznanych chorób zawodowych. W roku 1996 na choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej leczonych było 0,6% zatrudnionych kobiet i 0,5% mężczyzn. Według danych z innych krajów zakres tego zjawiska jest znacznie szerszy. Stwierdzono na przykład, że około 23 milionów ludzi w USA cierpi z powodu dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, do których należą bóle mięśni, sztywność lub ich napięcie, drętwienie czy ograniczenie ruchomości w stawach. Wymienione dolegliwości, często występujące tylko czasowo, poprzedzają rozpoznanie choroby. Choroby i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (szczególnie kręgosłupa) są najczęściej rezultatem wieloletniego oddziaływania środowiska pracy i czynników związanych z aktywnością pozazawodową (np. prace domowe, w ogrodzie, długotrwała jazda samochodem). (...)

Ręczne podnoszenie i przenoszenie ładunków
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/1999, str. 5-8

dr Tomasz Tokarski
mgr inż. Joanna Kamińska
mgr inż Adam Wittek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Choroby narządu ruchu stanowią w Polsce około 2,5% uznanych chorób zawodowych. Są one rezultatem wieloletniego oddziaływania środowiska pracy i czynników związanych z aktywnością pozazawodową. Podczas pracy wiele czynności roboczych wymaga ręcznego podnoszenia lub przenoszenia przedmiotów o różnej masie i kształcie. Wykonywanie tych czynności obciąża układ ruchu człowieka i może powodować dolegliwości lub nawet urazy, dlatego istnieje na przykład tendencja do ochrony starszych pracowników przed wykonywaniem prac wymagających rozwijania znacznych sił mięśniowych. Również wartości obciążeń dopuszczalnych zalecane dla pracowników młodocianych są znacznie niższe od tych dla populacji dorosłych. Dla kobiet zaleca się zwykle mniejsze wartości dopuszczalne zmiennych charakteryzujących obciążenie niż dla mężczyzn, a dodatkowo przepisy prawne wymagają znacznego obniżenia tych wartości dla kobiet w ciąży.
W celu określenia obciążenia pracownika w środowisku pracy niezbędne jest przeanalizowanie czynników charakteryzujących stanowiska pracy. (...)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
(Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
Obowiązuje:
od dnia 2009-04-22

zobacz


Sprawdź, czy prawidłowo wykonujesz ręczne prace transportowe


Eksperckie metody oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonaniem ręcznych prac transportowych

Zapobieganie ryzyku zawodowemu przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych

zobacz


Obciążenie kręgosłupa przy ręcznym podnoszeniu ładunków

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93