Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Promieniowanie jonizujące | Działanie promieniowania jonizującego na organizm ludzki | Źródła promieniowania jonizującego | Kategorie narażenia zawodowego | Ocena ryzyka zawodowego

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Informacje ogólne

Ochrona radiologiczna to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania  narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takiemu narażeniu, działania zmierzające do ograniczenia szkodliwego wpływu tego promieniowania na zdrowie przyszłych pokoleń (skutki genetyczne).
W tym celu  Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) sformułowała zalecenie, które brzmi: „Nie wolno dopuścić żadnej praktyki związanej z ekspozycją, dopóki praktyka ta nie przyniesie dostatecznej korzyści osobom eksponowanym lub społeczeństwu, przewyższając  straty w postaci radiacyjnego uszczerbku na zdrowiu, związanego  z tą  praktyką”.
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym obejmuje tylko te rodzaje źródeł i te sytuacje, które poddają się regulacji. Nie można ograniczać wpływu promieniowania od takich źródeł jak np. zawartość naturalnych radionuklidów w organizmie człowieka (np. 40K, 226Ra) czy promieniowania kosmicznego.
Współczesna ochrona radiologiczna jest oparta na dwóch systemach:
– licencjonowania i  nadzoru
– ograniczania dawek.
Zgodnie z wymogami systemu licencjonowania nabywanie, posiadanie, użytkowanie i usuwanie substancji promieniotwórczych (źródeł promieniowania jonizującego) dozwolone jest tylko w ściśle określonych celach, w miejscach odpowiednio do tego zabezpieczonych i wyłącznie  przez osoby do tego upoważnione.
System ograniczania dawek praktycznie sprowadza się do:
– ograniczenia wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego tylko do przypadków uzasadnionych
– optymalizacji ochrony przed promieniowaniem
– przestrzegania przepisów dotyczących tzw. dawek granicznych.
                                                                                            więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI i WYDAWNICTWA CIĄGŁE

Człowiek i promieniowanie jonizujące
Andrzej Z. Hrynkiewicz (red.)
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


W pracy zbiorowej autorstwa specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki: fizykę, biologię, medycynę, pod red. prof. Andrzeja Hrynkiewicza, omówiono charakterystykę promieniowania jonizującego, jego oddziaływanie z materią i metody detekcji, teoretyczne i praktyczne zagadnienia dozymetrii, biologię oddziaływania tego promieniowania na organizmy żywe oraz medyczne aspekty tego oddziaływania, opisano źródła promieniowania jonizującego w środowisku i określono hierarchię zagrożeń z tym związanych.

Rok wydania: 2001
Ilość stron: 225
ISBN: 830113495X
Format: 17x24cm
Oprawa: Miękka

Wydawnictwo Naukowe PWN

Ochrona radiologiczna w pracowni rentgenowskiej
- Vademecum inspektora ochrony radiologicznej
R. Gorczyca, K. Wisniewski, K. Pachocki, Z. Rózycki

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Biuletyn informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki


Kwartalnik ukazujący się od 1989 roku, zamieszcza artykuły monograficzne dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, akty prawne, sprawozdania i inne materiały dotyczące tych zagadnień. Kwartalnik może być przydatny dla użytkowników źródeł promieniowania jonizującego, bądź osób prowadzących działalność związaną z narażeniem na to promieniowanie. Czytelnikami kwartalnika są, naukowcy, inżynierowie, personel medyczni i młodzież ucząca się.

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI


Najważniejsze uregulowania prawne stosujące się do narażenia na promieniowanie jonizujące w środowisku pracy

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 52 poz. 264
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276
  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe.
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 130 i art. 134-137 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2007 nr 131 poz. 913
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1753 (Data uchylenia: 2007-08-07)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych

 • Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1161 (Data uchylenia: 2007-08-07)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

 • Dz.U. 2007 nr 121 poz. 841
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 37 poz. 327
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
  Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1049
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

 • Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1850
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów

 • Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.

 • Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2029
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

 • Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 471
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej


 • Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 111 poz. 969
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

 • Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1851
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 98 poz. 981
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

    - Dz.U. 2006 nr 127 poz. 883
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

    - Dz.U. 2009 nr 71 poz. 610
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności


 • Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1153
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 98 poz. 980
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia


 • Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.


ARTYKUŁY

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Państwowa Agencja Atomistyki

zobacz


CENTRALNY REJESTR DAWEK promieniowania jonizującego PREZESA PAA

zobacz


Państwowy Zakład Higieny - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

zobacz

PZH -
ZAKŁAD OCHRONY RADIOLOGICZNEJ I RADIOBIOLOGII

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93