Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. nr 115, poz. 958) | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U. nr 126, poz. 1043)

KOMENTARZ
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U. nr 126, poz. 1043).

dr Barbara Krzyśków


Rozporządzenie nie jest nowym aktem prawnym regulującym bhp przy procesach galwanicznych. Zastępuje ono uchwalone również przez Ministra Gospodarki rozporządzenie z 2002 r.

W nowym rozporządzeniu wprowadzono zmiany polegające przede wszystkim na dostosowaniu do obowiązującego prawa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Procesy galwaniczne są procesami szczególnie niebezpiecznymi zarówno z uwagi na sposób wykonywania pracy a przede wszystkim z uwagi na czynniki chemiczne używane w procesie galwanizacji.

W rozporządzeniu zawarty został słowniczek, w którym wyjaśniono używane w przepisie określenia takie jak galwanizernia, kąpiel galwaniczna, substancja, preparat, substancja niebezpieczna i preparat niebezpieczny, szkodliwe czynniki chemiczne, urządzenia galwaniczne.

W przypadku definicji czynników i preparatów chemicznych przepisy odwołują się przede wszystkim do przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.

W rozporządzeniu określone zostały wymagania dla pomieszczeń, w których odbywa się proces galwanotechniczny oraz wymagań dla urządzeń stosowanych w tym procesie. W zakresie wymagań dla pomieszczeń nie zostały wprowadzone istotne zmiany. Określone zostały podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu wymagania dla usytuowania pomieszczenia (zabrania się usytuowania galwanizerni poniżej poziomu terenu otaczającego budynek) a usytuowanie w budynkach wielokondygnacyjnych może mieć miejsce pod warunkiem zapewnienia szczelności stropów. W rozporządzeniu określone zostały wymagania dotyczące sufitu, ścian i podłogi.

Bardzo dużo miejsca w nowym rozporządzeniu poświęcone zostało wentylacji pomieszczeń, które muszą zapewnić taka wymianę powietrza, aby w środowisku pracy nie były przekraczane najwyższe dopuszczalne stężenia szkodliwych czynników chemicznych. Określone zostały również wymagania dla wentylacji ogólnej i miejscowej (przy wannie galwanicznej). W przypadku stosowania do procesów galwanicznych substancji wskazujących działanie rakotwórcze, mutagenne lub ostre działanie toksyczne wentylacja powinna być uruchamiana na zewnątrz, co najmniej na 10 minut przed wejściem do pomieszczenia.

W rozporządzeniu określone zostały również wymagania dotyczące przebiegu procesów pracy, w tym prace wymagające asekuracji (usuwanie osadów, czyszczenie wanien galwanicznych lub wykonywanie innych czynności stwarzających szczególne zagrożenie) oraz takie, które muszą być wykonywane przez co najmniej 2 osoby (pobieranie z magazynu cyjanków lub innych substancji niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia).
W przypadku wykonywania takich prac, wymagana jest szczególna ostrożność oraz konieczność stosowania środków zabezpieczających w tym środków ochrony indywidualnej.

W przypadku używania do galwanizacji cyjanowodoru jego stężenie musi być monitorowane.

Przy urządzeniach galwanicznych należy umieścić informacje dotyczące składu i temperatury kąpieli, podstawowe dane techniczne dotyczące urządzenia galwanicznego oraz odpowiednie znaki i napisy. Nie wyklucza to rozmieszczenia znaków bhp zgodnie z ogólnymi przepisami bhp.

Podobnie jak w przypadku wymagań dla prac w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi w pomieszczeniach, w których pracownik narażony jest na działanie szkodliwych czynników chemicznych obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów. Pracodawca powinien również udostępnić pracownikom odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz natryski do obmycia całego ciała i przemycia oczy a także system pierwszej pomocy oraz środki do jej udzielania.

W nieco inny sposób przedstawione zostały zasady bezpiecznego wydawania z magazynu, transportu wewnętrznego i przekazywania do użycia substancji i preparatów chemicznych. Szczególna uwaga zwrócona została na prawidłowe ich oznakowanie oraz w przypadku ich rozlewania, ważenia, rozdrabniania, odmierzania, sporządzania preparatów, przenoszenia i rozpuszczania zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających, w tym środków ochrony indywidualnej. Podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu nie zmieniły się zasady przechowywania substancji i preparatów chemicznych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP