Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. Nr 100, poz. 643) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach zw. z ekspozycją na promieniowanie optyczne | (Dz.U. Nr 145, poz. 979) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej Kodeksu pracy w dziedzinie bezp. i higieny pracy | (Dz.U. Nr. 138, poz. 931) Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie min. wymagań, dotyczących BHP, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej | (Dz.U. Nr 142, poz. 951) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali

Komentarz

do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 145, poz. 979).

dr Barbara Krzyśków


Służba więzienna jest służbą odbywaną w ramach zatrudnienia niepracowniczego. Oznacza to, że prawa i obowiązki osób wykonujących służbę oraz podmiotów na rzecz których wykonywana jest służba określa odrębna ustawa. Kodeks pracy stosuje się jedynie w przypadku, jeżeli nakazuje tak ustawa i tylko w zakresie wskazanym tą ustawą. W chwili obecnej kwestie związane z zasadami wykonywania służby określone zostały w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523). W ustawie tej, odmiennie niż w obowiązującej poprzednio, zagwarantowano ochronę zdrowia i życia wykonujących służbę. Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, którzy mają obowiązek realizacji wymagań zawartych w kodeksie pracy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 117 ust.3 ustawy.
Omawiane rozporządzenie zawiera nie tylko wykaz przepisów Kodeksu pracy, jakie stosuje się w stosunku do wykonujących służbę, ale też dostosowuje niektóre przepisy do specyfiki Służby Więziennej.

W przypadku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy kierownicy jednostek organizacyjnych wykonują działania określone w art.:

 • 207 § 1 i 21 dot. podstawowych obowiązków pracodawcy;

 • 2071  dot. obowiązków informacyjnych pracodawcy;

 • 208  dot. obowiązków w przypadku, gdy w jednym miejscu wykonują pracę pracownicy   zatrudnieni u różnych pracodawców;

 • 2091 dot. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

 • 213 – 216 dot. wymagań odnośnie obiektów budowlanych i maszyn urządzeń,

 • 223 – 227 dot. ochrona przed promieniowaniem jonizującym, zapewnienie sprzętu ratowniczego i pierwszej pomocy, zapewnienie, aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia były wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji; obowiązku oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednak bez przepisów określających rodzaje badań w ramach tej opieki;

 • 232 - 234§ 1 i § 3, 4 dot. obowiązku dostarczenia posiłków i napojów, zapewnienia odpowiednich urządzeń sanitarnych, obowiązku udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku i ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, obowiązku prowadzenia rejestru wypadków, przechowywania protokołów wypadków wraz z dokumentacja przez 10 lat, ponoszenia kosztów ustalania okoliczności i przyczyn wypadków.;

 • 236 dot. obowiązku systematycznego analizowania przyczyn wypadków, chorób zawodowych i innych związanych z pracą oraz na podstawie tych analiz podejmowania właściwych środków zapobiegawczych;

 • 2374 dot. obowiązku zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami bhp, wydawania instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • 2376 i 7 § 1 pkt.2  dot. obowiązku dostarczenia nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • 23710 dot. zasad przechowywania środków ochrony indywidualnej oraz zakazu powierzania pracownikom prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Które w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi;

 • 23715 delegacja do wydawania przepisów bhp.


Ponad to kierownik jest obowiązany przestrzegać przepisy Kodeksu pracy dot. czynników i procesów pracy stwarzających szczególne zagrożenie dla życia lub zdrowia, NDS i NDN, profilaktycznych badań lekarskich, zakazu dopuszczania pracownika do pracy bez wymaganych kwalifikacji i potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp.

W rozporządzeniu określone zostały zasady powoływania funkcjonariuszy do wykonywania zadań służby bhp, ich wymagań kwalifikacyjnych, czasu na wykonywanie tych zadań oraz uprawnień i gwarancji wynikających z wypełniania zadań tej służby.

W cytowanym przepisie określone zostały również obowiązki funkcjonariuszy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to:
 • przestrzeganie przepisów i zasad bhp,

 • dbanie o należyty stan sprzętu uzbrojenia oraz sprzętu i urządzeń pożarniczych w miejscu pełnienia służby,

 • stosowanie zaleceń lekarza medycyny pracy Służby Więziennej,

 • stosowanie środków ochrony zbiorowej i użytkowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem również w przypadku wykonywania zadań związanych z dozorowaniem osób pozbawionych wolności wykonujących pracę w warunkach zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP