Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dobór środków ochrony indywidualnej | Układ oddechowy | Oczy, twarz | Odzież ochronna do prac spawalniczych | Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi | Czynniki gorące | Strefa zagrożona wybuchem | Ciekłe organiczne substancje chemiczne

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Podstawowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w środowisku pracy są zawarte w dyrektywie 89/656/EWG (Dyrektywa 89/656/EWG, 2002), przeniesionej do prawa polskiego na mocy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU nr 91, poz. 811), która określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej.
Odpowiedzialność za stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy ponosi pracodawca, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności obejmują:
 • nieodpłatne dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej,
 • dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej do istniejących zagrożeń na podstawie  wyników przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka,
 • przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • zapewnienie odpowiednich procedur przechowywania, czyszczenia, dekontaminacji i utrzymania, a także koniecznych napraw środków ochrony indywidualnej.

Pracodawca jest również zobowiązany do określenia warunków stosowania środków ochrony indywidualnej. Wytyczne w tym zakresie powinny uwzględniać poziom ryzyka, częstotliwość ekspozycji, charakterystykę każdego stanowiska pracy i efektywność środka ochrony indywidualnej.

                                                                                          Więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI

EFEKTYWNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZED PARAMI I GAZAMI ORGANICZNYMI
- P. PietrowskiPoradnik został przygotowany na podstawie analizy publikowanych wyników prac naukowo-badawczych i doświadczeń poświęconych zjawisku adsorpcji w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym zastosowaniom w ochronie układu oddechowego. Poradnik zawiera krótką charakterystykę porowatych ciał stałych stosowanych do oczyszczania powietrza ze szkodliwych par i gazów, opis teorii adsorpcji oraz omówienie praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem pochłaniaczy, umożliwiające pogłębienie stanu wiedzy w tym zakresie wykładowcom studiów podyplomowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz personelowi odpowiedzialnemu za właściwy dobór środków ochrony układu oddechowego. Szczególny nacisk w poradniku został położony na elementarne zasady użytkowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 54
ISBN: 83-7373-121-0
Rok wydania: 2004
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
- red. A. PościkObszerne opracowanie stanowiące cenną pomoc dla każdego pracodawcy. Pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych I szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. W książce scharakteryzowano poszczególne czynniki, przedstawiono strategię doboru środków ochrony indywidualnej i szczegółowo omówiono rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 320
ISBN: 83-88703-01-3
Rok wydania: 2000
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 2007
- K. Majchrzycka, A. PościkW monografii omówiono prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron oraz zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Przedstawiono środki ochrony indywidualnej odpowiednie na stanowiskach pracy, na których występują szkodliwe i niebezpieczne czynniki: chemiczne i pyły, biologiczne, mechaniczne (położenie stanowiska pracy w stosunku do podłoża, spadające elementy, odpryski ciał stałych, nierówne i śliskie powierzchnie, przecięcia, przekłucia i otarcia, wirujące elementy maszyn, przemieszczające się maszyny i przedmioty), termiczne (mikroklimat gorący i zimny) i atmosferyczne, hałas, drgania mechaniczne, promieniowanie optyczne i rentgenowskie, pole elektromagnetyczne o zakresie 0-300 GHz, prąd elektryczny, a także zagrożenie wybuchem.

DOBÓR FILTRUJĄCEGO SPRZĘTU OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO
- K. Makowski, K. MajchrzyckaW poradniku przedstawiono analizę zagrożeń pyłowych wraz z charakterystyką pyłów i skutkami ich oddziaływania na układ oddechowy. Omówiono filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego i jego znakowanie. Opisano również laboratoryjne metody oceny sprzętu oraz wpływ warunków użytkowania na jego właściwości ochronne.

Najważniejsze uregulowania prawne stosujące się do środków ochrony indywidualnej

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych


 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


ARTYKUŁY


Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych - wytyczne dla projektantów
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2005, str. 10-13

dr inż. Anna Kaczmarska,
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Engel
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Jan Sikora
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Hałas niskoczęstotliwościowy jest zwykle bardzo słabo redukowany przez typowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie niskich częstotliwości oraz zalecenia dla projektantów dotyczące prawidłowego doboru warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w tym zakresie.

Dobór sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2001, str. 21-24

dr inż. Krzysztof Baszczyński,
dr inż. Ryszard Korycki
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości.
W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa.
W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnychs składników oraz przykłady zastosowań."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Interaktywny program wspomagania doboru środków ochrony indywidualnej E-DOBÓR dostępny on-line

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93