Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | BHP A NANOTECHNOLOGIE | BHP a rozwój nanotechnologii | Nanoobiekty w środowisku pracy - wprowadzenie | Nanoobiekty - metody badań i pomiarów | Nanoobiekty - ocena ryzyka zawodowego

BHP  A  NANOTECHNOLOGIE

W ostatnich latach zauważalny jest ogromny  postęp w dziedzinie nanotechnologii. Jej produkty  są wytwarzane i stosowane w wielu bardzo zróżnicowanych sekcjach gospodarki, takich jak elektronika, budownictwo, biomedycyna, przemysł  włókienniczy, motoryzacyjny, spożywczy, energetyczny, farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny  i in.
O dynamice rozwoju nanotechnologii  mogą świadczyć również nakłady finansowe  na rozwój badań na przestrzeni ostatnich lat  i zaplanowane na najbliższą przyszłość: w 2007 r.  rynek nanotechnologiczny szacowano na ok. 2,3  mld USD, w roku 2011 - na ok. 4 mld, natomiast  w 2015 r. ma już osiągnąć 81 mld dolarów [1,2].  Produkty nanotechnologii niosą ze sobą,  zdaniem naukowców, oprócz szerokich możliwości aplikacyjnych również nowe, niedostatecznie  poznane zagrożenia dla człowieka i środowiska,  w tym środowiska pracy. Według raportu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU  OSHA) nanomateriały i nanotechnologie są postrzegane jako jedno z głównych nowych zagrożeń dla  zdrowia pracowników [3],  W artykule przedstawiono problemy i niezbędne działania, jakie należy podjąć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wytwarzania i przetwarzania produktów nanotechnologii.  
                                                               Więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>KSIĄŻKI</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
KSIĄŻKI
Artykuły


KSIĄŻKI

Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health
- Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w PracyStrategia Wspólnoty Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w latach 2002-2006 realizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy obejmowała funkcjonowanie tzw. “Obserwatorium ryzyka”, mającego na celu przewidywanie i identyfikację nowych i powstających rodzajów ryzyka zawodowego we współczesnym środowisku pracy. W celu przedstawienia możliwie wszechstronnego obrazu nowych rodzajów ryzyka, pojawiających się w dynamicznie rozwijajacym się technologicznie środowisku pracy, w serii czterech raportów sformułowano kompetentną prognozę dotyczącą tego tematu. Wcześniej ukazały się trzy raporty podejmujące problematykę nowych ryzyk w zakresie czynników fizycznych, biologicznych oraz psychosocjologicznych. Niniejszy raport – ostatni z serii przedstawia prognozę powstawania nowych rodzajów ryzyka w zakresie zagrożeń chemicznych w środowisku pracy, opracowaną na bazie fachowego przeglądu współczesnej literatury przedmiotu. W raporcie poruszono m. in. problematykę nanotechnologii i ich wpływu na bezpieczeństwo w środowisku pracy, a także inne współczesne zagadnienia bezpieczeństwa chemicznego. Publikacja dostęna w języku angielskim

Stron: 176
ISBN: 978-92-9191-171-4
Rok wydania: 2009
Status: obcy/zewnetrzny
Pobierz publikację ze strony OSHA


UREGULOWANIA  PRAWNE

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ogra- niczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów (2008/2208 (INI). Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego. A6-0255/2009.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A6 20090255+0+D0c+PDF+V0//EN


ARTYKUŁY


Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2012, str. 4-7

dr Lidia Zapór
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono problemy i niezbędne działania, jakie należy podjąć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z produktami nanotechnologii. Wydaje się, że obecnie największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli, tj. niewystarczających środkach do monitorowania środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz braku przepisów prawnych regulujących tę kontrolę.

Nanoobiekty w środowisku pracy
"PIMOŚ" 4/2011, str. 7-20

dr inż. Elżbieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach II etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" dofinansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Naukowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Nanomateriały - nowe możliwości, nowe zagrożenia
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2005, str. 2-4

doc. dr hab. Zbigniew Makles
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Nanotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina wiedzy jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się technologią, która pozwala sięgać po same elementarne cząsteczki materii - atomy i budować z nich urządzenia, maszyny i różne materiały. Niedawno odkryte nanocząsteczki materii zbudowanej z węgla - fulereny i nanorurki oraz podobne do nich wielkością cząsteczki metali i ich tlenków zaczynają odgrywać w gospodarce ogromną rolę, która w perspektywie czasu może doprowadzić do poważnych zmian w życiu człowieka. W artykule zebrano wybrane informacje o nowych nanomateriałach, ich wykorzystaniu oraz zagrożeniach, które ze sobą niosą w tym zakresie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93