Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
Wybór artykułów nt. hałasu i drgań mechanicznych

zobacz
Kampania informacyjna "Stop hałasowi!"
Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005


zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Hałas i drgania mechaniczne - materiały informacyjne | Artykuły - pełna lista | Artykuły - hałas słyszalny | Artykuły - hałas infradźwiękowy | Artykuły - hałas ultradźwiękowy | Artykuły - drgania mechaniczne | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Konferencja NoiseControl | Konferencja NoiseControl 2013HAŁAS  I  DRGANIA  MECHANICZNE
Tematy badawcze - streszczenia
ARTYKUŁY
Wydawnictwa zwarte


TEMATY BADAWCZE - streszczenia

Badanie wpływu różnic w zespolonej charakterystyce tłumienia ochronników słuchu na skuteczność ochrony przed hałasem
Celem pracy było poznanie szczegółowego przebiegu charakterystyk amplitudowych i fazowych ochronników słuchu, w funkcji częstotliwości, celem wykrycia lokalnych maksimów i minimów tłumienia odpowiadających rezonansom, które nie są możliwe do wykrycia przy standardowych pomiarach ochronników słuchu operujących uśrednionymi poziomami skutecznymi w pasmach 1/3-oktawowych, przy ośmiu częstotliwościach środkowych położonych w odstępach co oktawę w skali częstotliwości.

Kryteria oceny nauszników przeciwhałasowych w odniesieniu do hałasu impulsowego i tonalnego


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Ochrony Słuchu

Ocena skuteczności ochronników słuchu w warunkach rzeczywistego hałasu impulsowego
Celem niniejszego zadania badawczego była ocena skuteczności ochronników słuchu w ograniczaniu wpływu na narząd słuchu hałasu impulsowego jaki spotykany jest w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzono pomiary skuteczności tłumienia nauszników i wkładek przeciwhałasowych w warunkach hałasu impulsowego występującego przy strzałach z broni palnej oraz w odniesieniu do źródeł hałasu impulsowego obecnych w przemyśle.

Zalecenia dotyczące ochrony przed hałasem impulsowym z użyciem nauszników i wkładek przeciwhałasowych oraz przy stosowaniu podwójnego zabezpieczenia


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Ochrony Słuchu

Opracowanie metodyki doboru ochronników słuchu dla pracowników zagrożonych hałasem impulsowym
Hałas impulsowy w przemyśle bardzo często występuje jednocześnie z hałasem ustalonym. W odpowiedzi na te sytuacje w ramach zadania przeprowadzono pomiary właściwości hałasu występującego na zewnątrz czasz nauszników przeciwhałasowych a także pomiary pod czaszami na szeregu stanowisk pracy w przemyśle, a następnie opracowano metodykę doboru ochronników słuchu dla pracowników zagrożonych hałasem impulsowym. Sformułowano również zalecenia dotyczące doboru ochronników słuchu ze względu na występowanie hałasu impulsowego i ustalonego.

Zalecenia dotyczące doboru ochronników słuchu ze względu na występowanie hałasu impulsowego i ustalonego


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Ochrony Słuchu

Opracowanie metod oceny narażenia na hałas muzyków zawodowych i zasad jego ograniczania
W ramach zadania przeprowadzono badania hałasu występującego na stanowiskach pracy muzyków wykonujących muzykę klasyczną, rockową i jazzową, przeprowadzono ocenę  narażenia tych muzyków na hałas i przeprowadzono badania możliwości stosowania wkładek przeciwhałasowych przez muzyków.

Materiały informacyjne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas muzyków zawodowych


Zalecenia i wytyczne przy narażeniu muzyków na hałas


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Ochrony Słuchu

Badania nad zastosowaniem sieci neuronowych w systemach aktywnej redukcji hałasu z uwzględnieniem zjawisk o charakterze
Celem projektu było zbadanie możliwości zastosowania sieci neuronowych o różnej strukturze i parametrach w systemach aktywnej redukcji hałasu przy uwzględnieniu zjawisk o charakterze nieliniowym.
Sterowanie źródłem wtórnym w systemach aktywnej redukcji hałasu jest najczęściej realizowane przy użyciu liniowych, adaptacyjnych filtrów cyfrowych. Skuteczność redukcji hałasu przy wykorzystaniu takiego układu sterowania dużej mierze zależy od charakterystyki drogi propagacji (ścieżki pierwotnej) fal pochodzących od źródła hałasu. Jeśli w ścieżce tej występują zjawiska nieliniowe, skuteczność działania systemu aktywnej redukcji hałasu znacząco się obniża. Konieczne jest zatem zastosowanie układu sterującego zdolnego do odwzorowania nieliniowych właściwości ścieżki pierwotnej. Układ taki może zostać zrealizowany przy użyciu sieci neuronowych.

Materiały informacyjne dotyczące wyników pracy


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Opracowanie algorytmów genetycznych do minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Celem projektu było opracowanie algorytmów genetycznych do minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
W ramach zrealizowanych prac zaproponowano metodę minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas w środowisku pracy z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, która opiera się na modelach akustycznego środowiska pracy. Opracowano oprogramowanie badań symulacyjnych, w którym zaimplementowano funkcje algorytmu genetycznego. Struktura oprogramowania umożliwia łączenie modeli akustycznego środowiska pracy z algorytmem genetycznym. Opracowano również procedurę prowadzenia badań symulacyjnych. Procedura ta została zweryfikowana na przykładzie minimalizacji ekspozycji na hałas za pomocą metody organizacyjnej.

Materiały informacyjne dotyczące wyników pracy


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych tłumieniu i izolacyjności
Jednym z istotnych problemów związanych z zastosowaniem metod aktywnych do redukcji hałasu jest dobór i odpowiednia lokalizacja elementów wykonawczych pełniących rolę źródeł kompensujących. Zastosowanie źródeł kompensujących wykorzystujących materiały inteligentne może znacząco przyczynić się do szerszego zastosowania materiałów inteligentnych w systemach redukcji dźwięku, a przez to umożliwi konstruowanie systemów aktywnej redukcji dźwięku do zastosowań w nowych obszarach.
Celem pracy było opracowanie adaptacyjnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennym tłumieniu lub zmiennej izolacyjności.

Materiały informacyjne dotyczące wyników pracy


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Modelowanie parametrów akustycznych pomieszczeń pracy pod kątem zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomy
Celem projektu było określenie wymagań odnośnie akustyki pomieszczeń pracy w aspekcie zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niedowidzących oraz opracowanie zaleceń, które pozwoliłyby na spełnienie tych wymagań.
Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu


W wyniku przeprowadzonych badań i analiz opracowano wymagania dotyczące adaptacji akustycznych pod kątem zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomych w postaci zaleceń i wytycznych.

Zalecenia dotyczące adaptacji akustycznych i ich zastosowania w pomieszczeniach pracy pod kątem spełnienia wymagań w zakresie zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomych


Wytyczne dla projektantów pomieszczeń pracy i adaptacji akustycznych w zakresie poprawy zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów dla osób niedosłyszących i niewidomych


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Ocena właściwości akustycznych ochronników słuchu dla przemysłowych hałasów impulsowych

Celem niniejszego zadania badawczego jest podjęcie próby określenia, które parametry ochronników słuchu - istniejące w dostępnych danych katalogowych albo wyznaczone jako parametry nowe - mogą reprezentować własności ochronnika słuchu przy ochronie przed hałasem impulsowym. Ważność tego problemu wynika z faktu, że liczne obserwacje lat wcześniejszych wskazują na to, że hałasy impulsowe lub hałasy impulsowe występujące na tle hałasu ciągłego są szczególnie niebezpiecznym źródłem ubytków słuchu u pracowników. Problem znalezienia sposobu na właściwy dobór ochronników słuchu pod kątem ochrony przed hałasem impulsowym nie został w pełni rozwiązany i szereg ośrodków badawczych interesuje się tym zagadnieniem.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Skuteczność zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym w warunkach przemysłowych

Przedmiotem pracy jest zbadanie własności elementów zabezpieczeń akustycznych takich jak: ściany kabin i obudów, elementy akustycznych ekranów przemysłowych, w celu poprawy ich skuteczności w zakresie ochrony przed hałasem infradźwiękowym oraz opracowanie metod pomiaru i oceny hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Badania właściwości ochronnych i użytkowych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu i sposobu eksploatacji

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu na właściwości ochronne wybranych wzorów niezależnych nauszników przeciwhałasowych następujących czynników: - Czasu i sposobu użytkowania, - Czasu oddziaływania naturalnych czynników klimatycznych (temperatura powietrza, opady deszczu i śniegu, oddziaływanie promieni słonecznych, itp.), - Czasu składowania w prawidłowych warunkach, zgodnych z zaleceniami producenta. Przedmiotem badań są cztery wzory niezależnych nauszników przeciwhałasowych - dwa krajowe i dwa zagraniczne o porównywalnych właściwościach ochronnych. Czas trwania badań przewidziano na trzy lata. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych - na wytypowanych stanowiskach pracy w czterech zakładach przemysłowych.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Komputerowe metody doboru ochronników słuchu po wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnego programu komputerowego doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na stanowisku pracy, zgodnego z wymaganiami aktualnych norm krajowych (zharmonizowanych z normami europejskimi) i europejskich. Program doboru ochronników słuchu umożliwia obliczanie poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu trzema różnymi metodami. W zależności od rodzaju danych wejściowych, którymi użytkownik programu dysponuje, tzn. danych pomiarowych hałasu na stanowisku pracy oraz danych katalogowych ochronnika słuchu (tłumienia dźwięku, parametrów ochronnych H, M, L, SNR), dokonywany jest wybór metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Opracowanie nowych rozwiązań ochronników słuchu

Celem zadania badawczego było opracowanie modeli nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem spełniających wymagania Dyrektywy Europejskiej 89/686/EWG dotyczącej Środków Ochrony Indywidualnej oraz projektu normy europejskiej pr EN 352-4 "Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs" określającej wymagania bezpieczeństwa i metody badań nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. W ramach niniejszego projektu przeanalizowano wymagania ogólne dotyczące ochronników słuchu zawarte w Dyrektywie Europejskiej 89/686/EWG, oraz wymagania szczegółowe zawarte w projekcie normy prEN 352-4. Dokonano analizy właściwości akustycznych oraz działania układów akustycznych wybranych, nowoczesnych, istniejących na rynku nauszników z regulowanym tłumieniem. Wyniki analizy stanowiły podstawę opracowania układu elektronicznego i konstrukcji modelu nausznika z regulowanym tłumieniem. W kolejnych etapach pracy zaprojektowano i wykonano trzy wersje układu elektronicznego z automatyczną regulacją wzmocnienia. Opracowany układ elektroniczny wmontowano w czasze tłumiące klasycznych niezależnych nauszników przeciwhałasowych FASER N1. Prototyp opracowanego nausznika przeciwhałasowego z regulowanym tłumieniem został zaprezentowany na 49 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS EUREKA 2000" w Brukseli, na których został nagrodzony Srebrnym Medalem oraz prestiżowym medalem Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Nauki "Eureka International".

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Dobór materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do ograniczania drgań oddziałujących na pracowników w celu profilaktyki choroby wibracyjnej

Celem podjętego zadania jest opracowanie zasad doboru materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do prac w warunkach użytkowania różnych narzędzi ręcznych oraz opracowanie przewodnika dla producentów i użytkowników narzędzi zawierającego wypracowane zasady doboru, a także konkretne informacje, jaki środek lub środki ochrony należy zastosować do określonych, wybranych typów narzędzi czy urządzeń.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Drgań Mechanicznych

Opracowanie wskaźników charakteryzujących transmisję drgań w układzie narzędzie ręczne - ręka operatora.

Celem pracy jest opracowanie wskaźnika charakteryzującego jedną wartością liczbową transmisję drgań w układzie ręka operatora - narzędzie ręczne. Poszczególne elementy składowe tego wskaźnika zależne są od konkretnych parametrów związanych z pracą ręcznym narzędziem.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Drgań Mechanicznych

Właściwości wibroakustyczne materiałów stosowanych w ochronie człowieka.

Celem pracy jest określenie właściwości wibroakustycznych materiałów decydujących o ich przydatności do zastosowania w środkach ochrony człowieka przed oddziaływaniem drgań ogólnych i miejscowych. Wybór istotnych parametrów pozwoli na opracowanie kryteriów oceny materiału oraz ich dobór do konstrukcji różnych środków ochrony takich jak: siedziska, podesty antywibracyjne, dywaniki pod stopy, otuliny narzędzi ręcznych, rękawice antywibracyjne.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Drgań Mechanicznych

Optymalizacja układu aktywnej kompensacji parametrów pola akustycznego pod kątem stabilności pracy w warunkach rzeczywistych

Tematyka projektu dotyczy aktywnej kompensacji parametrów pola akustycznego w kontekście zastosowania tej nowoczesnej metody zwalczania hałasu w warunkach rzeczywistych. Proponowana metoda ukierunkowana jest na redukcję hałasu niskoczęstotliwościowego, a więc hałasu, którego główne składowe zawierają się w zakresie częstotliwości nie przekraczającym kilkuset Hz. Jest to typ hałasu, którego zwalczanie za pomocą tradycyjnych, pasywnych metod jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Projekt badawczy składa się z części teoretycznej obejmującej szczegółową analizę zagadnień związanych ze stabilnością układów aktywnej kompensacji, części wykonawczej obejmującej projekt i wykonanie stanowiska badawczego, oraz opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej i programowej pozwalającej na badania związane z metodami aktywnymi i części eksperymentalnej, na którą składają się pomiary weryfikacyjne na opracowanym stanowisku badawczym, oraz w warunkach rzeczywistych.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Analiza i synteza układu aktywnej redukcji hałasu wytwarzanego przez transformatory energetyczne.

Analiza układu aktywnej redukcji hałasu emitowanego przez transformatory/stacje energetyczne. Pomiary parametrów akustycznych typoszeregu najczęściej stosowanych transformatorów energetycznych. Określenie wpływu parametrów użytkowych (moc, wartości prądów, napięć itd.) i geometrycznych transformatorów na parametry akustyczne. Badania wpływu warunków pracy transformatora (posadowienie, obudowa itd.) na jego parametry jako źródła hałasu niskoczęstotliwościowego. Opracowanie modelu matematycznego źródła hałasu jakim jest transformator. Badania symulacyjne z zastosowaniem modelu matematycznego. Badania związane ze stabilnościa układów aktywnej kompensacji, oraz synteza stabilnego, wielokanałowego, cyfrowego układu aktywnej redukcji hałasu transformatora w formie umożliwiającej jego zastosowanie w warunkach rzeczywistych.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Aktywny ochronnik słuchu z systemem łączności wewnętrznej przeznaczony do stosowania na stacjonarnych stanowiskach pracy.

Tematyka projektu dotyczy poprawy skuteczności działania ochronników słuchu w zakresie niskich częstotliwości przy użyciu metod aktywnej kompensacji dźwięku. Istniejące dotychczas tego typu rozwiązania przenośne ze względu na ograniczenia co do masy i zasilania układu pozwalają jedynie na zastosowanie pewnej uproszczonej formy tego rozwiązania technicznego. Nowe rozwiązanie adresowane będzie dla osób, których praca nie wymaga przemieszczenia się w ramach danego stanowiska pracy. Do grupy tej należą przede wszystkim operatorzy maszyn ciężkich (takich jak np. koparki, spychacze, walce, urządzenia wydobywcze), piloci samolotów i helikopterów, maszyniści itd. Umieszczenie układu poza czaszami ochronnika pozwoli na:
- zmniejszenie masy samego ochronnika słuchu, co stanowi większą wygodę dla
  użytkownika,
- wykorzystanie do zasilania urządzenia napięcia dostępnego bezpośrednio w
  maszynie, w której zlokalizowane jest stanowisko pracy,
- zastosowanie innych bardziej złożonych metod sterowania wykonawczymi
  elementami układu tłumiącego: analogowych, cyfrowych lub będących ich
  połączeniem
- wykorzystanie innych niż akustyczne czujników referencyjnych, co powinno
  zlikwidować niekorzystny efekt akustycznego sprzężenia zwrotnego i
  przekompensowanie w zakresie wyższych częstotliwości,
- integrację z układem aktywnej redukcji dźwięku systemów łączności przewodowej
  lub bezprzewodowej.
Opisane powyżej rozwiązanie techniczne będzie wynikiem kompleksowych badań dotyczących nowych metod sterowania układami aktywnej kompensacji dźwięku, algorytmów sterujących, a także badaniami nad stabilnością tych układów.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Układy adaptacyjne w systemach aktywnej kompensacji dźwięku

Proponowana praca badawcza dotyczy układów adaptacyjnych, które stanowią podstawę działania systemów aktywnej redukcji dźwięku. Regulacja adaptacyjna pozwala na poprawne funkcjonowanie tych systemów w zmieniających się warunkach pracy, takich jak zmiana widma hałasu, starzenie się elementów układu, zmiana warunków atmosferycznych, itp.
Istnieje wiele typów układów adaptacyjnych różniących się złożonością i prędkością działania, rodzajem wykorzystywanego algorytmu adaptacji, odpornością na błędy i zakłócenia. W wyniku prac badawczych prowadzonych na całym świecie rozwiązań tych nadal przybywa. Niektóre z nich nie były dotychczas stosowane w systemach aktywnej kompensacji dźwięku, głównie ze względów technologicznych. Obecnie postęp w dziedzinie elektroniki i cyfrowego przetwarzania sygnałów jest tak duży, że pozwala na implementacje algorytmów, które jeszcze dwa lata temu wymagały zbyt dużych mocy obliczeniowych. Zastosowanie niektórych z tych algorytmów może zwiększyć skuteczność istniejących już systemów aktywnej redukcji hałasu stąd konieczność prowadzenia badań w tym zakresie.
W ramach pracy badawczej zostanie dokonany przegląd i analiza najnowszych rozwiązań teoretycznych pod kątem ich zastosowania w systemach aktywnej redukcji hałasu. Analiza ta pozwoli na opracowanie projektu własnego układu adaptacyjnego a następnie na jego badania symulacyjne. Na podstawie tych badań i po wprowadzeniu ewentualnych korekt układ adaptacyjny zostanie zastosowany w systemie aktywnej kompensacji dźwięku.
Wyniki pracy badawczej zostaną wykorzystane w systemach aktywnej kompensacji dźwięku odznaczających się zwiększoną stabilnością i skutecznością działania.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

XVI Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2013 26-29 maja 2013 r., hotel ZAMEK RYN

zobacz
Specjalistyczny serwis nt. aktywnych metod redukcji hałasu www.anc.pl

zobacz
Syntetyczne informacje nt. hałasu jako czynnika zagrożeń zawodowych w serwisie dla MŚP

zobacz