Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP | Terminy i formy dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego | Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego | Wykaz ważniejszych dokumentów

KALENDARZ

obowiązkowych działań
pracodawcy w zakresie BHP

Lp. Zakres dokumentacji
Nazwa dokumentu
Podmiot, któremu jest przekazywany
Termin
 
1. Rozpoczęcie działalności
ZAWIADOMIENIE o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności
- właściwy inspektor pracy
- właściwy państwowy inspektor sanitarny
- w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności
- w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
2. Coroczne sprawozdanie o warunkach pracy

Z-10
Sprawozdanie o warunkach pracy

Urząd statystyczny właściwy dla województwa, na którego terenie znajduje się siedziba pracodawcy
do 15 stycznia każdego roku
3. Szkolenia z zakresu BHP
KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY zawierająca potwierdzenia odbycia:
- instruktażu ogólnego
- instruktażu stanowiskowego
Pracodawca – akta osobowe pracownika
 
ZAŚWIADCZENIE ukończenia szkolenia:
- okresowego
4. Badania profilaktyczne
ZAŚWIADCZENIA lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (wydane na podstawie wyników badań: wstępnego, okresowego, kontrolnego, dodatkowego)
Pracodawca – akta osobowe pracownika
 
5. Czynniki rakotwórcze i mutagenne
REJESTR czynników rakotwórczych
druk: INFORMACJA O CZYNNIKACH RAKOTWÓRCZYCH
-właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
- inspektor pracy
Dane zawarte w rejestrze czynników rakotwórczych pracodawca przekazuje na druku „Informacja o czynnikach rakotwórczych” niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 31 stycznia
KARTY czynników rakotwórczych
REJESTR PRACOWNIKÓW narażonych na działanie czynników rakotwórczych
Pracodawca przechowuje przez 40 lat
6. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
WYNIKI badań i pomiarów
pracodawca
Wyniki przechowuje pracodawca przez 3 lata
REJESTR wyników wykonywanych badań i pomiarów
pracodawca
Rejestr – przechowuje pracodawca przez okres 40 lat
właściwy państwowy inspektor sanitarny
W przypadku likwidacji zakładu pracy REJESTR wyników badań i pomiarów przekazuje się niezwłocznie
KARTA pomiarów czynników szkodliwych
pracodawca
Karty - przechowuje pracodawca przez okres 40 lat
właściwy państwowy inspektor sanitarny
W przypadku likwidacji zakładu pracy Karty pomiarów czynników szkodliwych przekazuje się niezwłocznie
7. Niebezpieczne substancje chemiczne
KARTY charakterystyki substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych
Pracodawca
 
KARTY charakterystyki preparatu nie zaklasyfikowanego jako niebezpieczny, który jednak zawiera, w stężeniach (określonych w rozporządzeniu) co najmniej jedną substancję stwarzająca zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska
SPIS posiadanych substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych
8. Choroby zawodowe
REJESTR PODEJRZEŃ o choroby zawodowe
Pracodawca
 
REJESTR CHORÓB ZAWOWOWYCH
Pracodawca
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
-właściwy inspektor sanitarny
- właściwy inspektor pracy
zgłoszenie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu – nie później jednak niż w okresie określonym w wykazie chorób zawodowych
ZAWIADOMIENIE O SKUTKACH choroby zawodowej
-właściwy państwowy inspektor sanitarny
-Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika
9. Wypadki przy pracy
PROTOKÓŁ POWYPADKOWY
Pracodawca przekazuje:
- Poszkodowanemu lub rodzinie zmarłego pracownika
- właściwemu inspektorowi pracy – gdy protokół dotyczy wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego
Pracodawca przechowuje przez 10 lat
REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY
przechowuje pracodawca
 
STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU
urząd statystyczny właściwy dla województwa, na którego terenie znajduje się siedziba pracodawcy
sporządzana w 2 egzemplarzach:
- dla urzędu statystycznego - egzemplarz statystycznej karty wypadku bez części II - do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy
- część II statystycznej karty wypadku – nie później niż z upływem
6 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu powypadkowego

Drugi egzemplarz statystycznej karty wypadku – pracodawca przechowuje 10 lat
10. Prace szczególnie niebezpieczne
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (o ile występują w zakładzie pracy)
Pracodawca
Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (o ile występują w zakładzie pracy)
Pracodawca
Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej(o ile występują w zakładzie pracy)
Pracodawca
11. Bezpieczeństwo przejazdu z towarem
Opracowanie planu trasy przejazdu samochodu dostawczego i czasu realizacji tego przejazdu
Dyspozytor
Pracodawca
Kierowca
Przed wyruszeniem w trasę
Dokumentacja przewozowa
Dyspozytor
Pracodawca
Kierowca
Przed wyruszeniem w trasę

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP