Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy | Archiwum on-line | INDEKS dokumentacji | INDEKS metod oznaczania | INDEKS artykułów

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

INDEKS dokumentacji

Indeks dokumentacji dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego opublikowanych w wydawnictwie  „Podstawy i Metody Oceny  Środowiska Pracy”  w latach  2000-2011Acetaldehyd – nr 4(34) 2002
Acetanilid – pyły – nr 1(23) 2000
Acetofenon – nr 3(29) 2001
Adypinian bis(2-etyloheksylu) – nr 4(50) 2006
Akrylaldehyd – nr 2(48) 2006
Akrylan butylu – nr 2(40) 2004
Akrylan etylu – nr 2(44) 2005
Akrylan hydroksypropylu (mieszanina izomerów) – nr 3(45) 2005
Akrylan metylu – nr 2(44) 2005
Alfa-cypermetryna (aerozole) – mieszanina izomerów – nr 3(45) 2005
2-Aminoetanol – nr 4(54) 2007
4-Aminofenol (pyły) – nr 1(27) 2001
3-Amino-1,2,4-triazol – nr 4(46) 2005
Amoniak – nr 2(36) 2003
Antymon i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu
w przeliczeniu na Sb – nr 4(54) 2007
Arsan – nr 3(53) 2007
Arsen i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na As) – nr 1(23) 2000
Atrazyna – nr 3(29) 2001
Azirydyna – nr 4(62) 2009
Azotan 2-etyloheksylu – nr 4(46) 2005
Azotan (V) propylu – nr 2(24) 2000
Azydek sodu – nr 2(32) 2002

Bar i jego związki rozpuszczalne – nr 1(47) 2006
Benzen – nr 1(35) 2003
Benzenotiol – nr 3(37) 2003
p-Benzochinon – nr 4(26) 2000
Benzotiazol – nr 3(45) 2005
Beryl i jego związki – nr 2(56) 2008
1,2-Bezwodnik kwasu benzeno-1,2,4-trikarboksylowego – nr 3(69) 2011
Bifenylo-4-amina – nr 1(31) 2002
2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan – pyły – nr 3(49) 2006
Bornan-2-on – 4(26) 2000
Brom – nr 2(48) 2006
Bromoetan – nr 1(39) 2004
Bromometan – nr 2(48) 2006 170

1-Bromopropan – nr 2 (64) 2010
Bromowodór – nr 3(41) 2004
Buta-1,3-dien – nr 4(62) 2009
Butan 2-on – nr 1(51) 2007
2-Butoksyetanol – nr 4(34) 2002
2-(2-Butoksyetoksy)etanol – nr 1(47) 2006
But-2-yno-1,4-diol – nr 2(68) 2011

Chlor – nr 1(55) 2008
Chlorek allilu – nr 4(50) 2006
Chlorek chloroacetylu – nr 1(47) 2006
Chlorek tionylu – nr 2(68) 2011
Chloroaceton – nr 1(43) 2005
Chlorobenzen – 3(53) 2007
2-Chlorobuta-1,3-dien – nr 4(66) 2010
Chlorodifluorometan – nr 1(39) 2004
Chloroetan – nr 1(55) 2008
4-Chlorofenol – nr 2(56) 2008
Chloroform – nr 3(29) 2001
Chlorometan – nr 2(52) 2007
1-Chloro-4-nitrobenzen – nr 3(61) 2009
Chlorooctan metylu – nr 1(47) 2006
Chrom metaliczny i związki chromu (III) – nr 1(23) 2000
Cyjanamid – nr 2(52) 2007
Cyjanamid wapnia – nr 2(32) 2002
2-Cyjanoakrylan etylu – nr 3(69) 2011
2-Cyjanoakrylan metylu – nr 3(49) 2006
Cyjanowodór i cyjanki – nr 2(36) 2003
Cykloheksan – nr 1(27) 2001
Cykloheksanol – nr 3(33) 2002
Cykloheksanon – nr 3(33) 2002
Cykloheksen – nr 3(33) 2002
Cykloheksyloamina – 1(23) 2000

Dekatlenek tetrafosforu – nr 1(51) 2007
Dezfluran – nr 2(52) 2007
2-(Dibutyloamino)etanol – nr 3(49) 2006
Dichlorek cynku – dymy – nr 2(24) 2000
1,2-Dichlorobenzen – nr 3(41) 2004
1,4-Dichlorobenzen – nr 3(41) 2004
1,1-Dichloroetan – nr 2(36) 2003
1,2-Dichloroetan – nr 2(36) 2003
1,1-Dichloroeten – nr 3(57) 2008
Dichlorometan – nr 1(55) 2008
2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina – nr 2(36) 2003
1,1-Dichloro-1-nitroetan – nr 1(43) 2005
1,2-Dichloropropan – nr 2(56) 2008
Dietyloamina – nr 2(44) 2005 171

2-(Dietyloamino)etanol – nr 4(66) 2010
Dietylobenzen – nr 4(26) 2000
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu – nr 2(64) 2010
Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu, Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu,
toluilenodiizocyjanian – nr 2(64) 2010
Dikwatu dibromek – nr 3(33) 2002
Dimetoat – nr 3(33) 2002
Dimetyloamina – nr 4(26) 2000
Dimetyloanilina – nr 4(26) 2000
N,N-Dimetyloanilina – nr 3(33) 2002
N,N-Dimetyloformamid – nr 4(66) 2010
2,6-Dimetyloheptan-4-on – nr 1(23) 2000
1,1-Dimetylohydrazyna – nr 2(36) 2003
3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral) – nr 4(70) 2011
Dinitrofenol – mieszanina izomerów – nr 1(43) 2005
Dinitrotoluen – nr 1(59) 2009
1,4-Dioksan – nr 2(48) 2006
Disiarczek dimetylu – nr 2(44) 2005
Ditlenek azotu – nr 3(45) 2005
Ditlenek siarki – nr 3(61) 2009
Diwinylobenzen – nr 2(44) 2005
Drgania mechaniczne – nr 1(27) 2001

Epoksyetan – nr 2(64) 2010
1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan – nr 4(34) 2002
1,2-Epoksypropan – nr 2(56) 2008
3-(2,3-Epoksypropoksy)propen – nr 3(49) 2006
Etanol – nr 2(32) 2002
Eter-bis(2-chloroetylowy) – nr 4(34) 2002
Eter bis(2-metoksyetylowy) – nr 4(70) 2011
Eter tert-butylometylowy – nr 3(61) 2009
Eter diizopropylowy – nr 1(51) 2007
Eter dimetylowy – nr 2(36) 2003
4`-Etoksyacetanilid – nr 3(33) 2002
2-Etoksyetanol – nr 2(68) 2011
Etylenodiamina – nr 1(31) 2002
1,3-Etylenotiomocznik – nr 1(51) 2007
Etyloamina – nr 2(48) 2006
Etylobenzen – nr 2(64) 2010
N- Etylomorfolina – nr 1(39) 2004
2-Etyloheksan-1-ol – nr 4(46) 2005

2-Fenoksyetanol – nr 3(49) 2006
Fenol – nr 1(35) 2003
1,4-Fenylenodiamina – nr 3(65) 2010
Fenylometanol – nr 3(37) 2003
2-Fenylopropen – nr 3(37)2003
Fluorki – w przeliczeniu na F – nr 3(57) 2008 172

Fonofos – nr 3(29) 2001
Formaldehyd – nr 3(57) 2008
Formamid – nr 2(64) 2010
Fosfan – nr 2(48) 2006
Fosgen – nr 3(37) 2003
Ftalan benzylu butylu – nr 3(65) 2010
2-Furaldehyd – nr 3(57) 2008
2-Furylometanol – nr 2(44) 2005

Glicerol (aerozol) – nr 3(37) 2003
Glin metaliczny – nr 3(49) 2006

Hałas infradźwiękowy – nr 2(28) 2001
1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (techniczny) – nr 3(61) 2009
Heksan – nr 1(47) 2006
n-Heksanal – nr 2(60) 2009
Heksan-2-on – nr 3(57) 2008
Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu – nr 3(57) 2008
Heptan- 2-on – nr 1(31) 2002
Heptan- 3-on – nr 1(31) 2002
Heptan- 4-on – nr 1(31) 2002
10.Hydrat heptaoksotetraboran sodu – pyły – nr 1(23) 2000
Hydrochinon – nr 2(56) 2008
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on – nr 2(36) 2003

2,2-Iminodietanol – nr 1(47) 2006
Izobutyroaldehyd – nr 4(26) 2000
Izocyjanian cykloheksylu – nr 4(46) 2005
Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trime-
tylocykloheksylu – nr 3(45) 2005
Izocyjanian metylu – nr 3(68) 2011
Izofluran – nr 2(52) 2007
Izooktan-1-ol – mieszanina izomerów – nr 2(48) 2006
2-Izopropoksyetanol – nr 1(47) 2006

Jod – nr 3(65) 2010
Jodometan – nr 2(56) 2008

Kadm i jego związki nieorganiczne – nr 3(29) 2001
Kaptan – nr 3(29) 2001
Karbendazym – nr 1(39) 2004
Karbofuran – nr 1(27) 2001
Kobalt i jego związki nieorganiczne – nr 3(69) 2011
Krezol – mieszanina izomerów – nr 1(51) 2007
Ksylen – mieszanina izomerów – nr 4(54) 2007
Kwas azotowy (V) – nr 2(60) 2009
2,4-D-Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy – nr 1(39) 2004 173

Kwas octowy – nr 2(44) 2005
Kwas propionowy – nr 3(33) 2002
Kwas siarkowy (VI) – mgły – nr 3(69) 2011
Kwas tioglikolowy – nr 1(27) 2001
Kwas trichlorooctowy – nr 3(69) 2011

Mangan i jego związki – nr 2(32) 2002
Metakrylan butylu – nr 2(32) 2002
Metakrylan metylu – nr 3(61) 2009
Metanol – nr 2(32) 2002
Metoksychlor (pyły) – nr 4(26) 2000
2-Metoksyetanol – nr 4(66) 2010
2-(2-Metoksyetoksy)etanol – nr 1(47) 2006
4-Metoksyfenol – nr 2(52) 2007
(2-Metoksymetyloetoksy)propanol – nr 1(43) 2005
1-Metoksypropan-2-ol – nr 4(34) 2002
4,4`-Metylenodianilina – nr 2(44) 2005
Metylenodifenylodiizocyjan – mieszanina izomerów – nr 4(62) 2009
Metyloamina – nr 1(35) 2002
2-Metyloazirydyna – nr 4(62) 2009
3-Metylobutan-1-ol – nr 1(31) 2002
Metylocykloheksan – nr 2(40) 2004
Metylocykloheksanol – mieszanina izomerów – nr 2(40) 2004
5-Metyloheksan-2-on – nr 1(31) 2002
5-Metyloheptan-3-on – nr 1(31) 2002
Metylohydrazyna – nr 2(24) 2000
N-Metylomorfolina – nr 1(27) 2001
2-Metylonaftalen – nr 1(47) 2006
4-Metylopentan-2-on – nr 1(39) 2004
2-Metylopentano-2,4-diol – nr 2(40) 2004
4-Metylopent-3-en-2-on – nr 3(53) 2007
1-Metylo-2-pirolidon – nr 4(70) 2011
Miedź i jej związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cu – nr 2(68) 2011
Morfolina – nr 4(54) 2007
Mrówczan etylu – nr 2(32) 2002
Mrówczan metylu – nr 3(49)2006

Naftalen – nr 2(48) 2006
Nielaserowe promieniowanie optyczne – nr 3(37) 2003
Nikotyna – nr 2(52) 2007
Nitrobenzen – nr 4(62) 2009
Nitroetan – nr 3(69) 2011
Nitrotoluen – nr 2(60) 2009

Octan 2-butoksyetylu – nr 1(27) 2001
Octan 2-etoksyetylu – nr 2(68) 2011
Octan etylu – 3(29) 2001
Octan izobutylu – nr 2(40) 2004 174

Octan izopentylu – nr 3(29) 2001
Octan izopropylu – nr 3(29) 2001
Octan 2-metoksyetylu – nr 4(66) 2010
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu – nr 4(34) 2002
Octan 2-metoksypropylu – nr 3(29) 2001
Octan metylu – nr 3(29) 2001
Octan pentan-2-ylu – nr 3(29) 2001
Octan pentan-3-ylu – nr 3(29) 2001
Octan tert-pentylu – nr 3(29) 2001
Octan propylu – nr 3(29) 2001
2,2'-Oksydietanol – nr 1(23) 2000
Ortokrzemian tetraetylu – nr 3(53) 2007
Ozon – nr 3(33) 2002

Parafina stała – dymy – nr 3(49) 2006
Pary rtęci i jej związki nieorganiczne – nr 3(65) 2010
Pentafluorek bromu – nr 1(43) 2005
Pentan i jego izomery – nr 2(44) 2005
Pentanal – nr 2(60) 2009
Peroksodisiarczan(VI) potasu – pyły – nr 3(33) 2002
Piperazyna – nr 2(40) 2004
Platyna metaliczna – nr 2(32) 2002
Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu
częstotliwości 0 Hz ÷ 300 GHz – nr 2(28) 2001
Pola i promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz ÷ 300 GHz
nowelizacja z wymaganiami dyrektywy 2004/40/WE – 4(58) 2008
Promieniowanie laserowe – 1(63) 2010
Propan – nr 2(40) 2004
Propano-3-lakton – nr 2(24) 2000
Propen – nr 3(53) 2007
Propyn (metyloacetylen) – nr 1(27) 2001
Prop-2-yn-1-ol – nr 2(40) 2004
Pyły gipsu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%
i nie zawierające azbestu – nr 1(27) 2001
Pyły węglika krzemu niewłóknistego – nr 2(24) 2000
Pyły włókien ceramicznych – nr 2(24) 2000
Pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy
i inne minerały włókniste z wyjątkiem krokidolitu – nr 4(42) 2004
Pyretryny – 1(59) 2009

Rezorcynol – nr 1(27) 2001

Selan – nr 1(35) 2003
Sewofluran – nr 3(53) 2007
Siarczan (VI) dimetylu – nr 2(24) 2000
Siarkowodór – nr 4(69) 2011 175

Spaliny silnika Diesla – nr 3(45) 2005
Stiban – nr 3(28) 2001
Sulfotep – nr 1(35) 2003

Terpentyna – nr 2(48) 2006
Tetrachlorek węgla – nr 4(70) 2011
Tetrafluorek siarki – nr 1(43) 2005
Tetrahydrofuran – nr 1(39) 2004
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden – nr 4(54) 2007
Tetrametylosukcynonitryl – nr 4(70) 2011
Tetratlenek osmu – nr 3(33) 2002
Tiuram – pyły – nr 3(49) 2006
Tlenek azotu – nr 4(46) 2005
Tlenek diazotu – nr 3(45) 2005
Tlenek wapnia (pyły) – nr 2 (32) 2002
Tlenek węgla – nr 4(50) 2006
2-Toliloamina – nr 2(60) 2009
4-Toliloamina (p-toluidyna) – nr 2(68) 2011
Toluen – nr 3(53) 2007
1,2,3-Trichloropropan – nr 1(59) 2009
Trietyloamina – nr 1(35) 2003
Trimetoksyfosfan – nr 4(50) 2006
Trimetyloamina – nr 1(31)2002
3,5,5-Trimetylocykloheks-2-en-1-on – nr 1(31) 2002

Uwodornione terfenyle – nr 3(69) 2011

Węglan wapnia – nr 1(27) 2001
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – nr 2(32) 2002
4-Winylocykloheksen – nr 1(27) 2001

Związki tributylocyny(IV) – nr 3(69) 2011

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP