Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy | Archiwum on-line | INDEKS dokumentacji | INDEKS metod oznaczania | INDEKS artykułów

Indeks artykułów opublikowanych w wydawnictwie
„Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”Indeks artykułów opublikowanych w wydawnictwie „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”

Badania zawartości metali we frakcjach pyłów emitowanych na przemysłowych stanowiskach pracy – D. Kondej, E. Gawęda 2011 nr 1(67)
Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych – R.L. Górny 2004 nr 3(41)
Choroba wibracyjna – przegląd piśmiennictwa – M. Pawlaczyk-Łuszczyńska 2009 nr 2(60)
Cyna i jej nieorganiczne związki – zagrożenie zdrowia w różnych procesach przemysłowych – J. Surgiewicz, Z. Hibner 2001 nr 4(30)
Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej – J. Skowroń 2007 nr 4(54)

Dyrektywa 2000/54 WE a strategia wykonywania pomiarów czynników biologicznych w zakładach pracy – J. Dutkiewicz 2004 nr 3(41)

Kryteria oceny narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje farmaceutyczne – M. Galwas, M. Pośniak 2007 nr 2(52)
Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli w środowisku pracy – E. Więcek 2011 nr 2(68)

Metody oceny oddziaływania mikroklimatu zimnego na organizm człowieka – A. Bogdan 2009 nr 1(59)
Metody oceny środowiska umiarkowanego cieplnie zgodnie z zapisem normy PN-EN ISO 7730:2006 – A. Bogdan 2010 nr 1(63)

Nanoobiekty w środowisku pracy – E. Jankowska 2011 nr 4(70)
Narażenie na czynniki biologiczne w miejscu pracy – K. Zielińska-Jankiewicz, A. Kozajda, I. Szadkowska-Stańczyk 2004 nr 3(41)
Nowe kryteria oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym – A. Wolska, 2003 nr 3(37)

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne w środowisku pracy – M. Pośniak 1997 z.16
Organiczne związki cyny – zagrożenia na stanowiskach pracy – J. Surgiewicz  2000 nr 3(25)

Podstawy oceny środowiska pracy z wykorzystaniem wartości krótkoterminowych
najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i najwyższych dopuszczalnych stężeń pułapowych – E. Więcek 2000 nr 4(26)
Porównanie kryteriów oceny zagrożenia i wartości granicznych ekspozycji na
promieniowanie laserowe obowiązujących w Polsce oraz w dyrektywie 2006/25/EU – A. Wolska, P. Konieczny 2006 nr 3(48)
Porównanie wartości dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustalonych w Polsce z wartościami ustalonymi w innych państwach – J. Skowroń, M. Gołofit-Szymczak 1999 z. 22

Rozporządzenie REACH – nowe prawo UE zwiększające bezpieczeństwo chemiczne – K. Miranowicz-Dzierżawska 2007 nr 3(53)

Skutki biologiczne ekspozycji na pola elektromagnetyczne – badania eksperymentalne – R. Wiaderkiewicz 2008, nr 4(58)
Skutki zdrowotne działania pól elektromagnetycznych – przegląd badań – A. Bortkiewicz 2008 nr 4(58)
Specyfika pomiarów i oceny wolnozmiennych pól magnetycznych w środowisku pracy – J. Karpowicz, K. Gryz 2001 nr 2(28)

Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi – W. Gacek, K. Majchrzycka 2004 nr 3(41)

Uwarunkowania biofizyczne oraz dopuszczalne wartości elektromagnetycznego promieniowania impulsowego – R. Kubacki 2008 nr 4(58)

Walidacja metod badań chemicznych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy – M. Dobecki 2000 nr 3(25)
Wartości graniczne ekspozycji na infradźwięki – przegląd piśmiennictwa – D. Augustyńska 2009 nr 2(60)
Wpływ infradźwięków i hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka – przegląd piśmiennictwa – K. Pawlas 2009 nr 2(60)

Zasady ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych w środowisku pracy – S. Czerczak 2004 nr 4(42)
Zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych związanych z występowaniem prądów indukowanych i kontaktowych – K. Gryz, J. Karpowicz 2008 nr 4(58)
Zasady wykorzystania symulacji komputerowych do oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2004/40/WE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych – J. Karpowicz, K. Gryz, P. Zdradziński 2008 nr 4(58)
Zagrożenia bakteriami Legionella w środowisku pracy – N. M. Stojek 2004 nr 3(41)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP