Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy | Archiwum on-line | INDEKS dokumentacji | INDEKS metod oznaczania | INDEKS artykułów

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

INDEKS - metody oznaczania

Indeks metod oznaczania stężeń  substancji chemicznych  (NDS) w powietrzu oraz procedur oznaczania poziomu natężeń (NDN) opublikowanych  w wydawnictwie „Podstawy i Metody  Oceny Środowiska Pracy”  w latach 2000-2011Acetaldehyd – 2000 nr 3(25)
Adypinian 2-dietyloheksylu – 2005 nr 4(46)
Akrylaldehyd – 2003 nr 4(38)
Akrylan hydroksypropylu (mieszanina izomerów) – 2006 nr 1(47)
Akrylonitryl – 2000 nr 3(25)
Amidosiarczan (VI) amonu – 2000 nr 3(25)
3-Amino-1,2,4-triazol – 2007 nr 4(54)
Anilina – 2011 nr 1(67)
Antymon – 2000 nr 3(25)
Azirydyna – 2011 nr 1(67)
Azotan 2-etyloheksylu – 2006 nr 1(47)

Bar i jego związki rozpuszczalne – 2011 nr 1(67)
Benzen – 2000 nr 3(25)
Benzen – 2011 nr 1(67)
Benzenotiol – 2001 nr 4(30)
Benzotiazol – 2004 nr 4(42)
Beryl i jego związki – 2011 nr 1(67)
Bifenylo-4-amina – 2010 nr 1(63)
2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan – 2003 nr 4(38)
Bromochlorometan – 2004 nr 4(42)
Bromoform – 2003 nr 4(38)
Bromopropan – 2006 nr 1(47)
Bromowodór – 2000 nr 3(25)
Buta-1,3-dien – 2009 nr 1(59)
n-Butan – 2010 nr 1(63)
2-(2-Butoksyetoksy)etanol – 2004 nr 4(42)
Butyloamina – 2008 nr 1(55)
n-Butyloamina – 2001 4(30)
But-2-yno-1,4-diol – 2011(67) 177

Chlorek allilu – 2005 nr 4(46)
Chlorek benzoilu – 2011 nr 1(67)
Chlorek chloroacetylu – 2006 nr 4(50)
4-Chloroanilina – 2011 nr 1(67)
2-Chlorobuta-1,3-dien – 2004 nr 4(42)
2-Chloroetanol – 2000 nr 3(25)
4-Chlorofenol – 2006 nr 1(47)
1-Chloro-1-nitropropan – 2003 nr 4(38)
Chlorooctan metylu – 2003 nr 4(38)
Chlorowane węglowodory alifatyczne
(z zastosowaniem próbników pasywnych) – 2000 nr 3(25)
Chrom i jego związki – 2009 nr 1(59)
Cyjanamid – 2007 nr 4(54)
2-Cyjanoakrylan etylu – 2011 nr 1(67)
2-Cyjanoakrylan metylu – 2006 nr 4(50)
Cykloheksan – 2011 nr 1(67)

Dezfluran – 2007 nr 1(51)
Diacetyl – 2011 nr 1(67)
1,2-Dibromo-3-chloropropan – 2009 nr 1(59)
1,2-Dibromoetan – 2011 nr 1(67)
2-(Dibutyloamino)etanol – 2006 nr 1(47)
Dichlorek cynku – 2003 nr 4(38)
Dichlorometan – 2009 nr 1(59)
Dietyloamina –2008 nr 1(55)
2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina – 2010 nr 1(63)
1,3-Dichloropropan-2-ol – 2010 nr 1(63)
Dioksan – 2009 nr 1(59)
Diprofilina – 2010 nr 1(63)
Disiarczek dimetylu – 2004 nr 4(42)
Disulfid allilowo-propylowy – 2007 nr 4(54)
Ditlenek azotu – 2003 nr 4(38)
Ditlenek azotu i ditlenek siarki (z zastosowaniem
próbników pasywnych) – 2000 nr 3(25)
Diwinylobenzen – 2003 nr 4(38)
Drgania mechaniczne – 2001 nr 1(27)

Endosulfan – 2001 nr 4(30)
1,2-Epoksy-3-fenoksypropan – 2011 nr 1(67)
3-(2,3-Epoksypropoksy)propen – 2004 nr 4(42)
Eter bis(2-metoksyetylowy) – 2011 nr 1(67)
Eter dimetylowy – 2007 nr 1(51)
Eter chlorometylometylowy – 2010 nr 1(63)
Eter metylowo-tert-butylowy – 2003 nr 4(38)
Eter pentabromobifenylowy (mieszanina izomerów) – 2011 nr 1(67)
4`Etoksyacetanilid – 2001 nr 4(30)
2-Etoksyetanol – 2010 nr 1(63) 178

2-Etyloheksan-1-ol – 2004 nr 4(42)
1,3-Etylenotiomocznik – 2005 nr 4(46)
Etylobenzen – 2011 nr 1(67)
N-Etylomorfolina – 2001 nr 4(30)

Fenotiazyna – 2000 nr 3(25)
2-Fenoksyetanol – 2003 nr 4(38)
1,4-Fenylenodiamina – 2009 nr 1(59)
Fenylometanol – 2000 nr 3(25)
2-Fenylopropen – 2000 nr 3(25)
Fluorooctan sodu – 2002 nr 4(34)
Fonofos – 2002 nr 4(34)
Formaldehyd (z zastosowaniem
próbników pasywnych) – 2000 nr 3(25)
Formamid – 2008 nr 1(55)
Ftalan benzylu butylu – 2008 nr 1(51)
Glicerol – 2003 nr 4(38)
Glifosat – 2008 nr 1(55)
Glin i jego związki – 2011 nr 1(67)

Hałas infradźwiękowy – 2001 nr 2(28)
Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) – 2001 nr 4(30)
n-Heksan – 2011 nr 1(67)
n-Heksanal – 2005 nr 4(46)
n-Heptan – 2004 nr 4(42)
Heptan 2-on – 2001 nr 4(30)
Heptan-3-on – 2003 nr 3(25)
Heptan-4-on – 2003 nr 3(25)
Hydrazyna – 2007 nr 4(54)
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on – 2001 nr 4(30)
N-Hydroksymocznik – 2010 nr 1(63)

2,2`-Iminodietanol – 2004 nr 4(42)
Izocyjanian cykloheksylu – 2005 nr 1(43)
Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylo-
cykloheksylu – 2005 nr 1(43)
Izocyjanian metylu – 2003 nr 4(38)
Izofluran – 2007 nr 1(51)
Izooktan-1-ol – 2003 nr 4(38)
Izopentan – 2003 nr 4(38)
2-Izopropoksyetanol – 2003 nr 4(38)

Jod – 2009 nr 1(59)

Kadm i jego związki – 2003 nr 4(38)
Kadm i jego związki nieorganiczne – 2011 nr 1(67) 179

Lotne związki organiczne – 2007 nr 1(51)

Metale i metaloidy oraz ich związki – 2007 nr 4(54)
Metale we frakcjach pyłu – 2011 nr 1(67)
2-Metoksyetanol – 2010 nr 1(63)
2-(2-Metoksyetoksy)etanol – 2005 nr 1(43)
4-Metoksyfenol – 2003 nr 4(38)
1-(2-Metoksy-1-metyloetoksy)propan- 2-ol – 2000 nr 3(25)
1-Metoksypropan-2-ol – 2001 nr 4(30)
4,4`-Metylenodianilina – 2011 nr 1(67)
Metyloamina – 2008 nr 1(55)
2-Metyloazirydyna – 2011 nr 1(67)
3-Metylobutan-1-ol – 2001 nr 4(30)
Metylocykloheksan – 2011 nr 1(67)
Metylocykloheksanon – 2000 nr 3(25)
5-Metyloheksan-2-on – 2001 nr 4(30)
5-Metyloheptan-3-on – 2001 nr 4(30)
2-Metylonaftalen – 2005 nr 4(46)
4-Metylopentan-2-on – 2001 nr 4(30)
2-Metylopentano-2,4-diol – 2001 nr 4(30)
4-Metylopent-3-en-2-on – 2007 nr 4(54)
1-Metylo-2-pirolidon – 2003 nr 4(38)
Miedź i jej związki – 2011 nr 1(67)
Morfolina – 2007 nr 4(54)
Mrówczan metylu (w obecności związków niepolarnych) – 2003 nr 4(38)
Mrówczan metylu (w obecności związków polarnych) – 2003 nr 4(38)

Naftalen – 2002 nr 4(34)
Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe – 2003 nr 3(37)
Nielaserowe promieniowanie widzialne i podczerwone – 2003 nr 3(37)
Nikiel i jego związki – 2000 nr 3(25)
Nikotyna – 2003 nr 4(38)
2-Nitronaftalen – 2009 nr 1(59)
N-Nitrozodietyloamina i N-Nitrozodimetyloamina – 2002 nr 4(34)

Octan 2-etoksyetylu – 2010 nr 1(63)
Octan izobutylu – 2002 nr 4(34)
Octan izopropylu – 2000 3(25)
Octan 2-metoksyetylu – 2010 nr 1(63)
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu – 2002 nr 4(34)
Ortokrzemian tetraetylu – 2010 nr 1(63)

Paration metylowy – 2004 nr 4(42)
Parafina – 2003 nr 4(38)
n-Pentan – 2000 nr 3(25)
n-Pentanal – 2007 nr 1(51)
Pentatlenek wanadu – 2000 nr 3(25) 180
Piperazyna – 2003 nr 4(38)
Pirydyna – 2003 nr 4(38)
Pola i promieniowanie elektromagnetyczne
z zakresu częstotliwości 0 Hz ÷ 300 GHz – 2001 nr 2(28)
Propan – 2010 nr 1(63)
Propen – 2003 nr 4(38)
Prop-2-yn-1-ol – 2001 nr 4(30)

Rtęć (pary) – 2000 nr 3(25)

Sewofluran – 2008 nr 1(55)
Stiban – 2000 nr 3(25)
Sulfotep – 2003 nr 4(38)
Sulpiryd – 2010 nr 1(63)

1,1,2,2-Tetrabromoetan – 2000 nr 3(25)
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoiden – 2003 nr 4(38)
Tioacetamid – 2010 nr 1(63)
Tlenek azotu – 2003 nr 4(38)
Tlenek cynku – 2009 nr 1(59)
Tlenek diazotu – 2005 nr 1(43)
Tlenek magnezu – 2007 nr 1(63)
2-Toliloamina – 2007 nr 4(54)
4-Toliloamina – 2011 nr 1(67)
Toluen – 2011 nr 1(67)
1,1,2-Trichloroetan – 2011 nr 1(67)
Trichloro(fenylo)metan – 2009 nr 1(59)
Trichloronaftalen – 2005 nr 1(43)
1,2,3-Trichloropropan – 2008 nr 1(55)
Trimetoksyfosfan – 2006 nr 4(50)
Trimetyloamina – 2008 nr 1(55)

Uwodornione terfenyle – 2010 nr 1(63)

Węglowodory aromatyczne (z zastosowaniem próbników
pasywnych) – 2000 nr 3(25)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – 2000 nr 3(25)
Wodorotlenek potasu – 2010 nr 1(63)
Wodorotlenek sodu – 2009 nr 1(59)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP