Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Stanowisko pracy spawacza | Procesy spawalnicze | Rodzaje zagrożeń zawodowych spawacza | Emisja szkodliwych substancji chemicznych i pyłowych | Zagrożenie promieniowaniem optycznym | Widmo emisji UV podczas spawania | Zasady ochrony przed promieniowaniem UV


STANOWISKO PRACY SPAWACZA

W procesach spawalniczych uzyskuje się trwałe połączenie metalowych przedmiotów spoiną powstałą w wyniku stopienia łączonych przedmiotów lub też poprzez stopienie dodatkowego metalu z powierzchnią łączonych elementów. Energia potrzebna do stopienia metali dostarczana jest przez łuk elektryczny, płomień, wiązkę elektronów lub promień lasera. Przebiegający w ten sposób proces technologiczny może stanowić źródło licznych i poważnych zagrożeń zdrowia pracownika.
Podstawowym zagrożeniem występującym w procesach spawalniczych jest zagrożenie pożarem. Odpryski i krople stopionego metalu mają bardzo wysoką energię i stanowią groźne źródło zapłonu. Pomimo znacznego nacisku, jaki jest kładziony na odpowiednie zabezpieczenie miejsca spawania, procesy spawalnicze wciąż stanowią przyczynę pożarów.
Temperatura łuku elektrycznego zawiera się w granicach 5 000K – 30 000K, a w przypadku spawania plazmowego może osiągać 50 000K. Tak wysokie temperatury stanowią źródło promieniowania cieplnego oraz promieniowania optycznego (zwłaszcza ultrafioletowego), stanowiącego również poważne zagrożenie dla pracowników.
Wysokie temperatury, promieniowanie UV, zróżnicowany skład spawanych stopów i stosowanie bardzo różnych substancji dodatkowych, takich jak gazy osłonowe, otuliny i topniki powodują emisję gazów i dymów spawalniczych o bardzo zróżnicowanym składzie i różnym szkodliwym oddziaływaniu na organizm pracownika.                                                                                                                                                                            więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI i BROSZURY

Automatyczne filtry spawalnicze - inteligentna ochrona oczu. Zasady stosowania i użytkowania
- G. Owczarek, Z. KubackiFormat: 14 x 20,5 cm - A5
Stron: 28
ISBN: 83-88703-42-0
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2010
- Pod red. D. Augustyńskiej i M. PośniakTo już 7. wydanie pozycji przygotowywanej we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Uwzględniono w nim zmiany wprowadzone w latach 2007-2010 do polskiego prawa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i najważniejsze zasady profilaktyki. Istotną część publikacji stanowią aktualne wykazy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych.

Zasady oceny narażenia spawaczy na dymy i gazy
- W.Matczak, J.P.GromiecPublikacja identyfikująca rodzaje i stężenia zanieczyszczenia emitowanych w trakcie spawania różnymi metodami, oraz podająca metody oceny zagrożeń.

Stron: 92
ISBN: 83-88261-39-8
Rok wydania: 2003
Status: obcy/zewnetrzny
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera w Łodzi.
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB


Najważniejsze uregulowania prawne

 • Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U 2005 Nr 73 poz. 645
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  Obowiązuje do dnia 2011-03-03
  Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 Obowiazuje do dnia 2011-03-03
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

    - Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1142
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

    - Dz.U. 2009 nr 105 poz. 873
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

    - Dz.U. 2010 nr 141 poz. 950
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

    - Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1621
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.


 • Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych


ARTYKUŁY


Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2008, str. 22-25

dr Małgorzata Pośniak,
doc. dr hab. Zbigniew Makles
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Prace z użyciem gazów technicznych w butlach należą do prac wyjątkowo niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu pracownika. W zależności od rodzaju gazu zagrożenia te mogą mieć charakter toksyczny, pożarowy i wybuchowy. W artykule zaprezentowano wybrane informacje o gazach technicznych, znakowaniu butli i pojemników, bezpieczeństwie pracy, podstawach detekcji gazów oraz przepisach prawnych dotyczących gazów technicznych i obchodzenia się z nimi.

Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2005, str. 18-20

dr Ewa Gawęda
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
mgr inż. Dorota Kondej
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania drobnodyspersyjnych cząstek metali w powietrzu na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy z udziałem metali i ich związków. Podano przykłady procesów, w których cząstki wytwarzane są w sposób celowy oraz niepożądany. Poruszono problemy związane z przeprowadzeniem oceny narażenia zawodowego (pobieranie próbek, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń).

Ocena zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2002, str. 9-12

dr inż. Agnieszka Wolska,
mgr. inż. Andrzej Pawlak
Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy


Wartykule przedstawiono naturalne oraz sztuczne źródła promieniowania nadfioletowego oraz omówiono skutki biologiczne jakie ono wywołuje w organizmie człowieka (skóra i oczy). Podano aktualnie obowiązujące najwyższe dopuszczalne wartości skuteczne napromienienia erytemalnego i koniunktywalnego. Następnie przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania nadfioletowego na różnych stanowiskach pracy, gdzie występuje intensywne promieniowanie nadfioletowe ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk spawalniczych oraz dokonano oceny zagrożenia pracowników tym promieniowaniem.

Materiały kompozytowe stosowane do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2001, str. 9-13

dr Zygmunt Kubacki,
mgr. inż. Adam Pościk,
mgr. inż. Grzegorz Owczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Owówiono zagadnienia związane z jakością, produkcją i normalizacją w Polsce w zakresie spawalniczych tarcz i przyłbic. Przedstawiono metody badań materiałów kompozytowych przeznaczonych do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych oraz założenia szczegółowe dotyczące tych materiałów.

Ochrony spawalnicze oczu i twarzu nowej generacji
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2001, str. 10-13

dr Zygmunt Kubacki,
mgr. inż. Adam Pościk,
mgr. inż. Grzegorz Owczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Omówiono zagrożenia oczu i twarzy występujące podczas spawania, dyrektywy nowego podejścia oraz przepisy normalizacyjne ustanowione w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie ochrony oczu i twarzy spawacza. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję i dobór spawalniczych przyłbic, tarcz, kapturów i filtrów oraz szybek ochronnych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Dobór środków ochrony indywidualnej na stanowiskach spawalniczych

zobacz