Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Emerytury pomostowe | Emerytury pomostowe - Wprowadzenie | Emerytury pomostowe AKTUALNOŚCI | Komunikat Ministerstwa Zdrowia | Stan realizacji postanowień Ustawy | Terminologia | Zasady kwalifikacji wybranych prac


INFORMACJA O EMERYTURACH POMOSTOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę ze względu na rodzaj wykonywanej pracy.
Nowe zasady wprowadzone zostały ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656).
Zgodnie z przepisami ustawy prawo do emerytury pomostowej mają pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy spełnią warunki określone w art. 4 ustawy.

Co należy rozumieć pod pojęciem prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zdefiniowane zostało w art. 3 ustawy ?.

I tak prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowanych środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.
                                                                             Więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Publikacje</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Publikacje
Artykuły


KSIĄŻKI i BROSZURY

ZASADY KWALIFIKACJI PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH I O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
-Poradnik do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o EMERYTURACH POMOSTOWYCH (Dz.U. 2008, nr 237, poz. 1656)

Status: dostepny nieodplatnie w CIOP-PIB
Pozycja dostępna w wersji elektronicznej:


Najważniejsze uregulowania prawne

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353 ze zm. (16)
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 224
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

    - Dz.U. 2010 nr 134 poz. 903
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt P 31/09

    - Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1365
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09

    - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578
  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 ze zm. (6)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm. (69)
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    - Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

    - Dz.U. 2011 nr 17 poz. 79
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz. U. 1983 nr 8 poz. 43
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
    ze zm.
    - Dz. U. 1985 nr 7 poz. 21
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    - Dz. U. 1991 nr 39 poz. 167
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    - Dz. U. 1992 nr 102 poz. 520
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    - Dz. U. 1996 nr 63 poz. 292
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    - Dz. U. 1997 nr 61 poz. 377
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterzeARTYKUŁY


Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2007, str. 2-6

prof. dr hab. med. Danuta Koradecka,
dr med. Joanna Bugajska,
dr inż. Zofia Pawłowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono zagadnienia odnoszące się do aktywności zawodowej osób starszych, a w szczególności fizjologiczne uwarunkowania tej aktywności, międzynarodowe uregulowania dotyczące polityk krajowych wobec pracowników starszych oraz zasady definiowania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93