Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Procedury związane z wprowadzaniem zmian w zakładach kategorii ZDR oraz ZZR

Procedury związane z wprowadzaniem zmian
w zakładach kategorii ZDR oraz ZZR


Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Seveso II (art. 10) „Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego”, w przypadku modyfikacji instalacji, zakładu, urządzenia magazynowego lub procesu oraz zmiany rodzaju bądź ilości substancji niebezpiecznych, które mogą mieć istotny wpływ na zagrożenie poważnymi awariami, operator powinien:
  • dokonać przeglądu, a w razie konieczności korygować politykę zapobiegania poważnym awariom, systemy zarządzania oraz procedury wymienione w artykułach 7 i 9,
  • dokonać przeglądu, a w razie konieczności weryfikować raport o bezpieczeństwie oraz poinformować kompetentne władze wymienione w artykule 16 o szczegółach takiej weryfikacji, zanim podejmie wykonanie takich modyfikacji.

Artykuł 11 Dyrektywy Seveso III utrzymuje postanowienia zawarte w Dyrektywie Seveso II w odniesieniu do zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia, że prowadzący zakład będzie aktualizował dokumenty dotyczące systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Dokonuje jednak pewnych rozszerzeń m.in. o aktualizację dokumentacji, która jest teraz konieczna także w związku ze zmianami charakteru lub postaci fizycznej substancji, a nie tylko, jak to było do tej pory, przy wzroście lub zmniejszeniu ilości substancji. Takiej aktualizacji należy również dokonać w przypadku, gdy zmiany odnoszące się do substancji mogą mieć odzwierciedlenie w zwiększeniu lub zmniejszeniu zagrożenia poważną awarią, bądź mają wpływ na zmianę klasyfikacji zakładu – z zakładu o dużym ryzyku na zakład o zwiększonym ryzyku oraz z zakładu o zwiększonym ryzyku na zakład o dużym ryzyku. W porównaniu z zapisami Dyrektywy Seveso II, w Dyrektywie Seveso III należy aktualizować wszystkie dokumenty systemu przeciwdziałania poważnym awariom: Zgłoszenie, Politykę zapobiegania poważnym awariom, System zarządzania bezpieczeństwem oraz Raport o bezpieczeństwie (dokument Zgłoszenia został dodany do listy dokumentów, które należy aktualizować).

Przepisy polskie regulują kwestie zarządzania zmianami w zakładach stwarzających zagrożenie poważną awarią w podobny sposób:

Zgodnie z art. 257 ustawy POŚ, zmienionym przez ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (DzU nr 152, poz. 1019):
  1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości składowanych substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeństwa oraz raportu o bezpieczeństwie.
  2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład jest obowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zmienionego raportu o bezpieczeństwie oraz do przekazania tego raportu równocześnie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
W przypadku zakładu zwiększonego ryzyka, zgodnie z art. 258 ustawy POŚ, zmienionym przez ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (DzU nr 152, poz. 1019):
  1. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości składowanych substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom i wprowadzenia, w razie potrzeby, zmian w tym programie.
  2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład jest obowiązany do przedłożenia komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej zmian w programie zapobiegania awariom oraz do przekazania ich równocześnie do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
  3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zmian w programie zapobiegania awariom, jeżeli w tym terminie organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP