Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Transgraniczne skutki awarii i współpraca międzynarodowa

Transgraniczne skutki awarii i współpraca międzynarodowa

Organom państwowym odpowiedzialnym za ochronę środowiska przypisano także wiodącą rolę w odniesieniu do zagadnień związanych z transgranicznymi skutkami awarii przemysłowych. Dodatkowo potwierdza to, że naczelną funkcję nadzoru państwowego w odniesieniu do poważnych awarii spełnia minister środowiska oraz struktury IOŚ.

W kwestii transgranicznych oddziaływań awarii ustawa – Prawo ochrony środowiska stanowi (art. 270):

Art. 270, zmieniony przez ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (DzU nr 152, poz. 1019),

1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie informacji otrzymanych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że możliwe skutki awarii prze¬mysłowej mogą mieć zasięg transgraniczny, niezwłocznie prze¬każe ministrowi właściwemu do spraw środowiska istotne dla sprawy informacje, a w szczególności raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

1a. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie informacji otrzymanych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że zakład nie powoduje ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej o zasięgu transgranicznym, niezwłocznie zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie zawiadamia państwo, na którego terytorium mogą wystąpić skutki awarii, i o usytuowaniu zakładu o dużym ryzyku. Do zawiadomienia do¬łącza się informację dotyczącą raportu o bezpieczeństwie oraz zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy w części dotyczącej zagrożeń transgranicznych.

2a. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1a, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe państwo oraz przekazuje informację o braku obowiązku sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

3. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu infor¬macji od komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Po¬żarnej o wystąpieniu awarii przemysłowej na terytorium Rze¬czypospolitej Polskiej niezwłocznie zawiadamia państwo, na którego terytorium mogą wystąpić skutki tej awarii, i przeka¬zuje wszystkie istotne dla sprawy informacje.

Natomiast w art. 271 ustawy POŚ zawarto postanowienia odnoszące się do działań w przypadku awarii przemysłowej poza terytorium RP, której skutki mogą oddziaływać na terytorium Polski. Minister środowiska, po otrzymaniu informacji o takiej awarii w innym państwie, niezwłocznie zawiadamia o tym komendanta głównego PSP, który podejmuje akcję ratowniczą. KG PSP dokonuje również szacunku strat powstałych w Polsce w wyniku transgranicznych skutków awarii poza granicami państwa oraz kosztów akcji ratunkowej w celu przygotowania wystąpienia z roszczeniem wobec podmiotów odpowiedzialnych.

Zgodnie z nowym art. 271a., minister właściwy do spraw środowiska informuje Komisję Europejską o:
  1. poważnych awariach, ich skutkach i wynikach analizy tych zdarzeń,
  2. doświadczeniach krajowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom,
  3. zakładach mogących powodować poważne awarie.

W art. 271b. stwierdzono, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do realizacji zadań ministra właściwego do spraw środowiska w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicznym skutkom awarii przemysłowych oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP