Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Postanowienia Dyrektywy Seveso II | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III | Wymagania przepisów polskich

Postanowienia Dyrektywy Seveso II

Obowiązki, zadania oraz ustanowione procedury w razie awarii i po niej dotyczą w jednakowej mierze operatorów zakładów obu kategorii, tj. ZZR oraz ZDR.
  • Operator ma obowiązek bezzwłocznego wprowadzenia w życie wewnętrznego planu awaryjnego, kiedy zdarzy się poważna awaria oraz kiedy nastąpi niekontrolowane zdarzenie, jeżeli ze względu na jego charakter można oczekiwać, że doprowadzi do wystąpienia poważnej awarii.
  • Operator jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania kompetentnej władzy (kompetentnych władz) o wystąpieniu poważnej awarii.
  • Tak szybko, jak to jest możliwe, operator musi przekazywać kompetentnym władzom informacje dotyczące okoliczności awarii, substancji niebezpiecznych biorących w niej udział, dostępnych danych pozwalających na ocenę skutków awarii dla człowieka i środowiska oraz podjętych działań awaryjnych.
  • Operator zobowiązany jest do informowania kompetentnych władz o przewidywanych środkach zaradczych, mających na celu zmniejszenie średnio- i długoterminowych skutków awarii oraz zapobieżenie powtórzeniu się takiej awarii.
  • Operator zobowiązany jest do aktualizowania przedstawionych informacji, jeśli dalsze postępowanie ujawni dodatkowe fakty mające wpływ na zmianę informacji lub wyciągniętych wniosków.

Do zadań kompetentnych władz w razie awarii należy:
  • Wykonanie raportu poawaryjnego.
  • Podjęcie lub zapewnienie podjęcia pilnych, średnio– i długoterminowych działań, które mogą być niezbędne po wystąpieniu awarii.
  • Zgromadzenie informacji umożliwiających dokonanie pełnej analizy awarii, z uwzględnieniem aspektów technicznych, organizacyjnych oraz problematyki zarządzania.
  • Podjęcie środków zapewniających niezbędne działania operatora zmierzające do tego, aby taka awaria się nie powtórzyła.
  • Zapewnienie opracowania zaleceń dotyczących przyszłych działań zapobiegawczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP