Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Monitorowanie zużycia środków ochrony indywidualnej | Bezpieczny czas użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej | Zasady bezpiecznego użytkowania odzieży ochronnej ze względu na uszkodzenia po zmęczeniu mechanicznym | Elektroniczny system do monitorowania parametrów ochronnych śoi | Przenikanie rozpuszczalników podczas wielokrotnego oddziaływania na materiał ochronny | Metody starzenia materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną

Monitorowanie stopnia zużycia środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej, powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń albo nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą innych środków. Należy pamiętać, że środki ochrony indywidualnej ulegają procesowi starzenia podczas ich użytkowania. W okresie użytkowania tych środków obowiązek nadzoru nad ich stanem technicznym spoczywa głównie na pracodawcy. W celu zapewnienia skutecznego nadzoru wskazane jest prowadzenie systematycznej kontroli stanu środków ochrony indywidualnej bezpośrednio przed przystąpieniem do każdego użycia, przez odpowiednio przeszkolonego użytkownika. Zalecana jest również okresowa kontrola tych środków przez kompetentną, specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę w zakładzie pracy lub bezpośrednio przez producenta.
Obydwa wymienione rodzaje kontroli są niezwykle istotne, ponieważ umożliwiają identyfikację uszkodzeń powodujących utratę parametrów ochronnych, co minimalizuje prawdopodobieństwo zastosowania niesprawnych środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy.
                                                                                    Więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI i WYDAWNICTWA CIĄGŁE

Poradnik do samodzielnej kontroli stanu technicznego środków ochrony indywidualnej
- Krzysztof BaszczyńskiPrezentowany poradnik zawiera najważniejsze informacje niezbędne do samodzielnego sprawdzania stanu technicznego środków ochrony indywidualnej. Jest on adresowany do bezpośrednich użytkowników tego sprzętu oraz pracowników służby BHP w zakładach pracy odpowiedzialnych za jego stan techniczny. Głównym założeniem publikacji było umożliwienie sprawdzenia stanu technicznego środków ochrony indywidualnej bez konieczności posługiwania się specjalistyczną aparaturą, a jedynie na podstawie oceny wzrokowej i prostych manualnych doświadczeń. W poradniku uwzględniono następujące grupy środków ochrony indywidualnej: - przemysłowe hełmy ochronne - sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - środki ochrony oczu i twarzy - środki ochrony układu oddechowego - środki ochrony rąk - środki ochrony nóg - odzież ochronną.

Format: A4
Stron: 138
Rok wydania: 2010
Status: dostepny
Pozycja dostępna w wersji elektronicznej:

Najważniejsze uregulowania prawne stosujące się do środków ochrony indywidualnej

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych


 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


ARTYKUŁY


Odporność materiałów ochronnych na substancje chemiczne - metodyka badania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2011, str. 32-34

mgr inż. Sylwia Krzemińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wymagania stawiane materiałom barierowym stosowanym do wytwarzania odzieży, obuwia i rękawic ochronnych na przenikanie substancji chemicznych. Zwrócono uwagę na zachowanie właściwości ochronnych materiałów w warunkach kontaktu wielokrotnego, symulującego w większym stopniu warunki narażenia na chemikalia

Indykacja degradacji materiałów polimerowych za pomocą barwników fotochromowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2010, str. 26-29

dr inż. Adam Pościk
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki badań odporności wybranych materiałów tła odzieży ostrzegawczej na degradację pod wpływem promieniowania UV oraz koncepcję zastosowania barwników fotochromowych do indykacji degradacji tych materiałów. Zaprezentowano również konstrukcję oraz wyniki badań prototypowych indykatorów.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93