Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze

Przepisy prawne wprowadzone w 2012 r.

Ustawy

 • Dz.U. 2012 nr 215 poz. 1256 (obowiązuje od dnia : 2012-12-16)
 • Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 217 poz. 1265
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874_
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
  (obowiązuje od dnia : 2012-11-19)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2012 nr 183 poz. 1068 (obowiązuje od dnia : 2012-10-27)
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 200 poz. 1155 (obowiązuje od dnia : 2012-10-23)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców

 • Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321 (obowiązuje od dnia : 2012-10-19)
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r.

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 198 poz. 1137
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
  (obowiązuje od dnia : 2012-10-18)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 182 poz. 1059
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
  (obowiązuje od dnia : 2012-09-25)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne.

 • Dz.U. 2012 nr 166 poz. 986 (obowiązuje od dnia : 2012-09-15)
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908 (obowiązuje od dnia : 2012-09-08)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2012 nr 147 poz. 892 (obowiązuje od dnia : 2012-09-03)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dz.U. 2012 nr 128 poz. 769 (obowiązuje od dnia : 2012-07-21)
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz.U. 2012 nr 123 poz. 742 (obowiązuje od dnia : 2012-06-30)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2012 nr 110 poz. 648 (obowiązuje od dnia : 2012-06-27)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Dz.U. 2012 nr 102 poz. 611 (obowiązuje od dnia : 2012-05-31)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460 (obowiązuje od dnia : 2012-05-28)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381 (obowiązuje od dnia : 2012-05-03)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 72 poz. 404 (obowiązuje od dnia : 2012-04-16)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 52 poz. 264
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276
  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe.
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 130 i art. 134-137 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
  (obowiązuje od dnia : 2012-03-13)
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210 (obowiązuje od dnia : 2012-02-11)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2012 nr 19 poz. 113 (obowiązuje od dnia : 2012-02-10)
 • Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
  Uwaga: art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1706 (obowiązuje od dnia : 2012-02-01)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1156 (Uchylony)
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 o bezpieczeństwie morskim
  Dz.U. 2009 nr 63 poz. 519
  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.
  t.j. Dz.U. 2006 nr 99 poz. 693
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim.
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 55-58 i 60 ustawy o bezpieczeństwie morskim
  (obowiązuje od dnia : 2012-01-25)
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 183 poz. 1068
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.


 • Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
  art. 4 pkt 1 - 6, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 2, art. 23 wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

 • Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 • Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2007 nr 107 poz. 742
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia
  Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1567
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
  Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671
  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1733
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
  Dz.U. 2004 nr 88 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  UWAGA: art. 77 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 241 wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

 • Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
  Zostaje uchylone z dniem 2012-01-01
  (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 • Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

 • Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 • Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  UWAGA: art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenia

 • Dz.U. 2012 nr 163 poz. 968 (obowiązuje od dnia : 2012-11-29)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

 • Dz.U. 2012 nr 191 poz. 1109 (obowiązuje od dnia : 2012-10-23)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

 • Dz.U. 2012 nr 170 poz. 997 (obowiązuje od dnia : 2012-10-08)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2012 nr 175 poz. 1022
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 21 poz. 173
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
  (obowiązuje od dnia : 2012-09-29)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej.

 • Dz.U. 2012 nr 34 poz. 184
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 62 poz. 439
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler
  (Zostaje uchylone z dniem 2012-09-01)
  (obowiązuje od dnia : 2012-09-01)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

 • Dz.U. 2012 nr 145 poz. 909 (obowiązuje od dnia : 2012-08-24)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia

 • Dz.U. 2012 nr 147 poz. 890
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1356
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  (obowiązuje od dnia : 2012-08-03)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

 • Dz.U. 2012 nr 112 poz. 662 (obowiązuje od dnia : 2012-08-01)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.

 • Dz.U. 2012 nr 112 poz. 663 (obowiązuje od dnia : 2012-08-01)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

 • Dz.U. 2012 nr 132 poz. 804 (obowiązuje od dnia : 2012-07-27)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dz.U. 2012 nr 131 poz. 787 (obowiązuje od dnia : 2012-07-26)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

 • Dz.U. 2012 nr 123 poz. 739
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
  Dz.U. 2006 nr 56 poz. 397
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  (obowiązuje od dnia : 2012-07-01)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 • Dz.U. 2012 nr 116 poz. 691
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2256
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1654
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
  (obowiązuje od dnia : 2012-07-01)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

 • Dz.U. 2012 nr 112 poz. 666
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1514
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  (obowiązuje od dnia : 2012-06-29)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dz.U. 2012 nr 92 poz. 525 (obowiązuje od dnia : 2012-06-16)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2012 nr 103 poz. 619
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1571
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  (obowiązuje od dnia : 2012-06-15)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
  Uwaga: par. 2 i 3 oraz par. 6 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r. par. 10 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

 • Dz.U. 2012 nr 82 poz. 472 (obowiązuje od dnia : 2012-05-31)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2012 nr 101 poz. 601 (obowiązuje od dnia : 2012-05-29)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.

 • Dz.U. 2012 nr 82 poz. 471 (obowiązuje od dnia : 2012-05-08)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

 • Dz.U. 2012 nr 85 poz. 482 (obowiązuje od dnia : 2012-05-07)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

 • Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 (obowiązuje od dnia : 2012-04-29)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

 • Dz.U. 2012 nr 77 poz. 439 (obowiązuje od dnia : 2012-04-23)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

 • Dz.U. 2012 nr 55 poz. 285 (obowiązuje od dnia : 2012-04-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2012 nr 35 poz. 192
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2011
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
  (obowiązuje od dnia : 2012-02-21)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

 • Dz.U. 2012 nr 35 poz. 191 (obowiązuje od dnia : 2012-02-21)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 • Dz.U. 2012 nr 13 poz. 72 (obowiązuje od dnia : 2012-02-03)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

 • Dz.U. 2012 nr 17 poz. 96
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1720
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
  Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1184
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
  (obowiązuje od dnia : 2012-01-25)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r.w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 • Dz.U. 2012 nr 6 poz. 24 (obowiązuje od dnia : 2012-01-10)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 • Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1633 (obowiązuje od dnia : 2012-01-06)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
  Uwaga: par. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1621 (obowiązuje od dnia : 2012-01-05)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dz.U. 2012 nr 82 poz. 470 (obowiązuje od dnia : 2012-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Obwieszczenia

 • M.P. 2012 nr 33 poz. 131 (obowiązuje od dnia : 2012-03-08)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2012 r.

 • M.P. 2012 nr 32 poz. 127 (obowiązuje od dnia : 2012-03-07)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP