Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
Współpraca międzynarodowa<br><br> Współpraca międzynarodowa

Serwis dotyczący PRAWNEJ OCHRONY PRACY w Polsce
- pojęcia podstawowe
- obowiązki pracodawcy
- prawa i obowiązki pracownika
- środowisko pracy
- ochrona zdrowia
- szkolenia w zakresie BHP
- środki ochrony indywidualnej


zobacz
Wykaz dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wg ostatecznego, oficjalnego tekstu

zobacz
Akty prawne wprowadzone w życie w 2008 r.

zobacz
Akty prawne wprowadzone w życie w 2007 r.

zobacz
Akty prawne wprowadzone w życie w 2006 r.

zobacz
Akty prawne wprowadzone w życie w 2005 r.

zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wykaz obowiązujących w polskim prawie regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Stan prawny aktualny na dzień 22.01.2013 r.

W NOWYM PORTALU CIOP-PIB - http://www.ciop.pl - zaktualizowane zestawienia przepisów prawnych -  STAN PRAWNY NA DZIEŃ 18.06.2017 r.

Przepisy ogólne
Powszechnie obowiązujące przepisy BHP   Umowy międzynarodowe   Nowości prawne w 2013 r.    
Powszechnie obowiązujące przepisy BHP   Umowy międzynarodowe   Nowości prawne w 2013 r.    
                     
Przepisy wprowa-<br>dzone w 2012 r.   Przepisy wprowa-<br>dzone w 2011 r.   Przepisy wprowa-<br>dzone w 2010 r.    
Przepisy wprowa-
dzone w 2012 r.
  Przepisy wprowa-
dzone w 2011 r.
  Przepisy wprowa-
dzone w 2010 r.
   
                     

Przepisy szczegó³owe
Przepisy właściwe dla odpowiednich gałęzi gospodarki i rodzajów prac

Budownictwo

Przedsiębiorstwa komunalne

Gazownictwo

Przemysł chemiczny

Gospodarka morska i śródlądowa

Przemysł spożywczy i gastronomiczny

Górnictwo

Przemysł drzewny i papierniczy

Hutnictwo

Służba zdrowia

Kultura i oświata

Rolnictwo

Obsługa maszyn

Służby mundurowe i specjalne

Obróbka metali

Transport drogowy

Promieniotworczość i ochrona radiologiczna

Inne


Aktualno¶ci

Komentarz do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 829)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 173, pzo. 1034)
dr Barbara Krzyśków

Aktualno¶ci

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne
(Dz.U. 2010 Nr 100, poz. 643)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2010 Nr 145, poz. 979)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących BHP, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
(Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 931)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali.
(Dz.U. 2010 Nr 142, poz. 951)
dr Barbara Krzyśków

Aktualno¶ci

Komentarz do zmian wprowadzo-
nych w Kodeksie Pracy ustawą z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy - Kodeks pracy
(Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460)

Komentarz do zmian wprowadzo-
nych w Kodeksie pracy ustawą Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 99 poz 825)

Komentarz do zmian wprowadzo-
nych w Kodeksie Pracy ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy
(Dz.U. 2009 nr 115, poz. 958)

Komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych
(Dz.U. 2009 nr 126, poz. 1043)

Aktualno¶ci

Komentarz do przepisów bhp ustanowionych w 2008 r.
o uchyleniu szeregu przepisów branżowych, które nie zawierają specyficznych ze względu na gałąź bądź rodzaj pracy wymagań, a sprawy w nich uregulowane są ujęte w przepisach ogólnych.
(Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1020)
(Dz.U. 2008 nr 122 poz. 783)
(Dz.U. 2008 nr 110 poz. 702)
(Dz.U. 2008 nr 80 poz. 474)
(Dz.U. 2008 nr 30 poz. 177)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2008 r. nr 108, poz. 690)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawo-
dowo narażonych na te czynniki.
(Dz.U. z 2008 nr 81, poz. 716)
dr Barbara Krzyśków

Wdrażanie postanowień rozporządzenia REACH
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,… (DzU UE nr L 136 z dnia 29.5.2007, s. 3-280)
prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik
(Bezpieczeństwo Pracy nr 6, 2008 r.)

Aktualno¶ci

Komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków
(Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1429)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków (Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1430)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy pro-
dukcji wyrobów włókienniczych
(Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274).
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
(Dz.U. 2007 nr 89 poz.589)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
(Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897)
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzonych w życie w 2007 r.
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do  Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288), dotyczącej telepracy
dr Barbara Krzyśków

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniającego rozp. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. (Dz.U. 2007 Nr 117 poz. 812)
dr Jan Rzepecki

Aktualno¶ci

Zmiany krajowych przepisów w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową - prof. dr hab. inż. Jerzy Michalik (Bezpieczeństwo Pracy, nr 10, 2006)

Prawna ochrona pracy (1)
- dr Barbara Krzyśków
(Bezpieczeństwo Pracy nr 11, 2006)

Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
- prof. dr hab. inż. Jerzy Michalik (Bezpieczeństwo Pracy, nr 9, 2006)

Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych
- dr inż. Piotr Kowalski (Bezpieczeństwo Pracy, nr 9, 2006)

Pojęcie ochrony pracy w prawie pracy - dr Barbara Krzyśków (Bezpieczeństwo Pracy, nr 6, 2006)

Strategia ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych
- doc. dr hab. Danuta Augustyńska, dr inż. Piotr Kowalski (Bezpieczeństwo Pracy, nr 5, 2006)

Strategia ochrony pracowników przed hałasem według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych - doc. dr inż. Danuta Augustyńska (Bezpieczeństwo Pracy nr 1, 2006)

Ocena ekspozycji na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez zgrzewarki dielektryczne - analiza porównawcza wymagań zawartych w przepisach krajowych i dyrektywie 2004/40/WE
- dr inż. Krzysztof Gryz, dr inż. Jolanta Karpowicz, mgr inż. Marcin Molenda, mgr inż. Patryk Zradziński (Bezpieczeństwo Pracy, nr 3, 2006)

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - stan prawny
- dr inż. Agnieszka Wolska (Bezpieczeństwo Pracy nr 10, 2005)

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa - mgr inż. Andrzej Pawlak (Bezpieczeństwo Pracy nr 10, 2005)

Czynniki biologiczne w środo-
wisku pracy - nowe przepisy

- dr Lidia Zapór (Bezpieczeństwo Pracy, nr 7-8, 2005)

Prawne aspekty telepracy
- dr Barbara Krzyśków (Bezpieczeństwo Pracy, nr 6, 2005)

Nowelizacja wykazu chorób zawodowych - prof. dr hab. med. Kazimierz Marek (Bezpieczeństwo Pracy nr 4, 2004)

Klasyfikacje chemicznych czynników rakotwórczych - przegląd
- prof. dr hab. Sławomir Czerczak  (Bezpieczeństwo Pracy nr 1, 2004)

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Akty prawne wprowadzone w życie w 2013 r.

zobacz

(Dz.U. 2013 nr 54 poz. 376)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
Obowiązuje od dnia: 2013-04-04

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 206 poz. 1202)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
Obowiązuje od dnia: 2013-02-01

zobacz

(t.j. Dz.U. 2012 nr 200 poz. 1155)
Tekst jednolity ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
Obowiązuje od dnia: 2012-10-23

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 191 poz. 1109)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Obowiązuje od dnia: 2012-10-23

zobacz

( t.j. Dz.U. 2012 nr 198 poz. 1137)
Tekst jednolity ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Obowiązuje od dnia: 2012-10-18

zobacz

( t.j. Dz.U. 2012 nr 182 poz. 1059)
Tekst jednolity Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Obowiązuje od dnia: 2012-09-25

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 145 poz. 909)
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
Obowiązuje od dnia: 2012-08-24

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 147 poz. 890)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
Obowiązuje od dnia: 2012-08-03

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 112 poz. 663)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
Obowiązuje od dnia: 2012-08-01

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 112 poz. 662)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.
Obowiązuje od dnia: 2012-08-01

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 132 poz. 804)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
Obowiązuje od dnia: 2012-07-27

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 131 poz. 787)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowa-
nie optyczne

Obowiązuje od dnia: 2012-07-26

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 85 poz. 482)
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
Obowiązuje od dnia: 2012-05-07

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 77 poz. 439)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Obowiązuje od dnia: 2012-04-23

zobacz

(Dz.U. 2012 nr 55 poz. 285)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Obowiązuje od dnia: 2012-04-01

zobacz

(Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1621)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Obowiązuje od dnia 2012-01-05

zobacz

(Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1453)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji
Obowiązuje od dnia: 2011-11-30

zobacz

(Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1223)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medy-
cyny pracy
, których wykonywa-
nie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji.
Obowiązuje od dnia: 2011-10-14

zobacz

(t.j. Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263)
Tekst jednolity Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Obowiązuje od dnia: 2011-10-07

zobacz

(Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy

Obowiązuje od dnia: 2011-09-06

zobacz

(Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Obowiązuje od dnia: 2011-09-01

zobacz

(Dz.U. 2011 Nr 75, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
Obowiązuje od dnia: 2011-07-09

zobacz

(Dz.U. 2011 Nr 87, poz. 488)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obowiązuje od dnia: 2011-05-11

zobacz

(Dz.U. 2011 Nr 36, poz. 181)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Obowiązuje od dnia: 2011-03-21

zobacz

(Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
Obowiązuje od dnia: 2011-03-17

zobacz

(Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 166)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Obowiązuje od dnia: 2011-03-03

zobacz

(Dz.U. 2011 Nr 20, poz. 102)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym
Obowiązuje od dnia: 2011-02-12

zobacz

(Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
Obowiązuje od dnia: 2011-01-26

zobacz

(Dz.U. 2010 Nr 249, poz. 1655)
Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Obowiązuje od dnia: 2011-01-01

zobacz

(Dz.U. 2010 Nr 224, poz. 1459)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Obowiązuje od dnia: 2011-01-01

zobacz

(Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 708)
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Obowiązuje od dnia: 2011-01-01

zobacz

(Dz.U. 2010 Nr 240, poz. 1611)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekars-
kich pracowników
, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Obowiązuje od dnia: 2010-12-21

zobacz

(Dz.U. 2010 Nr 218, poz. 1440)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
Wchodzi w życie z dniem:
2010-12-07

zobacz

(Dz.U. 2010 Nr 142, poz. 951)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali.
Obowiązuje od dnia 2010-11-10

zobacz
KOMENTARZ do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali.

zobacz

(Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
Obowiązuje od dnia 2010-10-31

zobacz
KOMENTARZ do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących BHP, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

zobacz

(Dz.U. 2010 nr 141 poz. 950)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Obowiązuje od dnia 2010-08-21

zobacz

(Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1002)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.
Obowiązuje od dnia 2010-08-16

zobacz

(Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania.
Obowiązuje od dnia 2010-07-01

zobacz

(Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.
Obowiązuje od dnia:
2010-06-24

zobacz

(Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6)
Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego.
Obowiazuje od dnia: 2010-04-09

zobacz