Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach | (Dz.U. 2007 nr 69, poz. 455) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków | ( Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezp. i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego | (Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | (Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozp. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezp. społeczne... | (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) Rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. | (Dz.U.2007 nr 179 poz. 1274) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bhp przy produkcji wyrobów włókienniczych | (Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1429, 1430) Rozporządzenia Min. Gosp. w sprawie bhp dotyczące arsenu i chromu

Komentarz do

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897)

dr Barbara Krzyśków

  Konieczność wydania nowego przepisu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach wynikała ze zmian w  ustawie o szkolnictwie wyższym. Poprzednia delegacja upoważniała Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego do wydania w porozumieniu z Ministrem właściwym ds. pracy przepisów bhp obowiązujących w szkołach wyższych. W obecnie obowiązującej ustawie (ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) w art. 228 ust. 2 została ona uszczegółowiona przez określenie, że rozporządzenie powinno zawierać zakres obowiązków rektora dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

  W związku ze zmianą delegacji w nowym rozporządzeniu obowiązki nałożone w dotychczasowych przepisach na inne podmioty zostały nałożone bezpośrednio na rektora uczelni, przez co zawężony został zakres podmiotowy rozporządzenia.
W przepisach rozporządzenia uwzględniony został również fakt, że wymagania w nim określone dotyczą zarówno pracowników uczelni do których, zgodnie z art. 136 ust.1 przywołanej ustawy stosuje się Kodeks pracy i studentów, którzy takich uregulowań nie mają. W związku z tym została np. zmieniona temperatura w pomieszczeniach na uczelni uzasadniająca zawieszenie zajęć. Obecnie wynosi ona 18 st.C i jest taka sama jak minimalna temperatura dla pracowników wykonujących prace biurowe, ustalona w przepisach dotyczących pracowników.

  Podstawowe zmiany w przepisie dotyczą również szkoleń studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauki. W rozporządzeniu doprecyzowano, że szkolenie to może być realizowane w ramach zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń lub seminariów i nie może być krótsze niż 4 godziny. Szkolenie takie obejmuje wszystkich studentów rozpoczynających naukę. Dokładny program szkolenia ustala rektor uwzględniając, że powinien on obejmować co najmniej wybrane zagadnienia prawne, informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy.

  Uszczegółowione zostały również obowiązki rektora dotyczące udostępniania pracownikom i studentom, korzystającym z laboratoriów, warsztatów lub pracowni specjalistycznych, instrukcji uwzględniających zasady i przepisy BHP, określających w szczególności:


  • warunki bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń;

  • rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia , w tym sposób nadzoru nad ich wykonaniem;

  • postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia;

  • obowiązujący system znaków i sygnałów oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej;

  • sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi;

  • postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i studentów, w tym udzielanie pierwszej pomocy.

  W każdym budynku uczelni powinna znajdować się, w dostępnym pomieszczeniu, jedna przenośna apteczka, wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy.
W rozporządzeniu dostosowane zostały również do przepisów obowiązujących pracodawców i pracowników wymagania dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych (muszą spełniać wymogi określone w przepisach dotyczących oceny zgodności) jak też  dotyczące zbierania i likwidacji odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie uczelni (obowiązek rektora prowadzenia ewidencji w tym zakresie).

  Uszczegółowione zostały również przepisy określająca obowiązki rektora w razie zaistnienia wypadku studentów, któremu ulegli podczas zajęć organizowanych przez uczelnię. Obok obowiązku prowadzenia przez rektora ewidencji wypadków oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, rektor zobowiązany został do sporządzania , na podstawie dokumentacji wypadkowej, raz w roku analizy okoliczności i przyczyn wypadków na terenie uczelni oraz na jej podstawie określenia, w porozumieniu z kanclerzem i odpowiednimi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelni, głównych kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelni.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP