Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach | (Dz.U. 2007 nr 69, poz. 455) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków | ( Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezp. i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego | (Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | (Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozp. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezp. społeczne... | (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) Rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. | (Dz.U.2007 nr 179 poz. 1274) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bhp przy produkcji wyrobów włókienniczych | (Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1429, 1430) Rozporządzenia Min. Gosp. w sprawie bhp dotyczące arsenu i chromu

Komentarz

do rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzonych w życie w 2007 r.

dr Barbara KrzyśkówKomentarze do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Konieczność transpozycji przepisów dyrektyw Unii Europejskiej, a przede wszystkim obowiązek podjęcia działań profilaktycznych przez pracodawcę, obowiązek oceny ryzyka zawodowego, a w przypadku przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy  w kontakcie z czynnikami chemicznymi uchwalenie przepisów dotyczących czynników i preparatów chemicznych spowodowało wydanie nowych, dostosowanych do obecnie obowiązującego prawa rozporządzeń lub uchylenie dotychczas obowiązujących.

Dwa nowe rozporządzenia Ministra Gospodarki ukazały się w 2007 r. Są to:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu pracz użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin (Dz.U. nr 69, poz. 456)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków (Dz.U. nr 69,poz. 455)

  Przepisy te zastąpiły rozporządzenia odpowiednio z 1962 r. i z 1953 r. Należy zwrócić uwagę, że uchwalone przepisy są bardzo krótkie i zawierają jedynie dodatkowe, w stosunku do powszechnie obowiązujących, wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia stanowisk pracy na których w trakcie jej wykonywania używane są cyjanki lub rtęć oraz sposobu przechowywania tych związków. Oznacza to, że w zakresie uregulowanym tymi przepisami nie stosuje się wymagań dotyczących pomieszczeń pracy zawartych w przepisach ogólnych. W rozporządzeniu w sprawie bhp przy wykonywaniu pracy z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin dodatkowo sprecyzowane zostały szczególne wymagania dotyczące technologii a także obowiązek pracodawcy rejestrowania przychodu i rozchodu cyjanków.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego (Dz.U. nr 59,poz. 400)


  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 19 marca 2007 r. (Dz.U. nr 59,poz. 400) uchylił rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego (uchwalone w 1963 r.). Ponieważ w to miejsce nie zostało uchwalone inne rozporządzenie oznacza to, że do pracy w zakładach przemysłu piekarniczego stosuje się ogólne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych. Na pracodawcy zaś ciąży obowiązek odpowiedniego dostosowania tych wymagań do specyfiki pracy w zakładach piekarniczych.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP