Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach | (Dz.U. 2007 nr 69, poz. 455) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków | ( Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezp. i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego | (Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | (Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozp. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezp. społeczne... | (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) Rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. | (Dz.U.2007 nr 179 poz. 1274) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bhp przy produkcji wyrobów włókienniczych | (Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1429, 1430) Rozporządzenia Min. Gosp. w sprawie bhp dotyczące arsenu i chromu

Komentarz

do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. (Dz.U. Nr 117 poz. 812)

dr Jan Rzepecki – CIOP-PIB


       Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6 marca 2006 r. [1], dla grupy działalności „górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych” ustalona została najwyższa stopa procentowa składki, wynosząca od 1 kwietnia br. 3,60% podstawy wymiaru składek. W związku z tym, dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia społecznego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, składka na ubezpieczenie wypadkowe, stanowiąca 50% najwyższej stopy procentowej składki, wynosi 1,80% podstawy wymiaru składek. Należy podkreślić, iż w okresie do 31 marca 2007 r. najniższa stopa procentowa składki, ustalona dla grupy działalności, nie mogła być niższa niż 25% najwyższej stopy procentowej, w związku, z czym najniższa stopa procentowa składki dla dwóch grup działalności o najniższej drugiej kategorii ryzyka ustalona została w wysokości 0,90% podstawy wymiaru składek.

Z dniem 1 kwietnia 2007 r. przepis ten przestał jednak obowiązywać. Dlatego też zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. [2] obniżone zostały stopy procentowe składek z 0,90% do 0,67% podstawy wymiaru składek dla dwóch grup działalności tj. „hoteli i restauracji” oraz „pośrednictwa finansowego”, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r.  miały ustaloną drugą kategorię ryzyka (drugiej kategorii ryzyka dla grupy działalności odpowiada właśnie stopa procentowa w wysokości 0,67%).

_____________________

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2006 nr 42 poz. 283 )

[2]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. (Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP