Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach | (Dz.U. 2007 nr 69, poz. 455) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków | ( Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezp. i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego | (Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | (Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozp. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezp. społeczne... | (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) Rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. | (Dz.U.2007 nr 179 poz. 1274) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bhp przy produkcji wyrobów włókienniczych | (Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1429, 1430) Rozporządzenia Min. Gosp. w sprawie bhp dotyczące arsenu i chromu

Komentarz

do  Rozporządzeń Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków (Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1429) oraz przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków (Dz.U. 2007 nr 197,poz. 1430).

dr Barbara KrzyśkówKomentarz do:


  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków (Dz.U. nr 197,poz. 1429);


  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków (Dz.U. nr 197,poz. 1430).

Rozporządzenia te zostały uchwalone z dwóch powodów:
  1. poprzednie przepisy w materii uregulowanej komentowanymi rozporządzeniami były uchwalone w 1953 r. Zmiany w obowiązujących przepisach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiągnięty postęp techniczny spowodowały, że stały się one całkowicie nieaktualne,

  2. czynniki chemiczne, o których mowa w tych rozporządzeniach oraz ich związki są jednymi z bardziej szkodliwych czynników używanych w procesie pracy, co stwarza konieczność wprowadzenia dodatkowych uregulowań zapewniających ochronę zdrowia pracowników pracujących przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz chromu i ich związków.

W rozporządzeniach uregulowane zostały dodatkowe wymagania związane ze stosowaniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym przede wszystkim natrysków i szatni przepustowych.

W rozporządzeniach ustalone zostały też wymagania dotyczące dodatkowej mechanicznej wentylacji wywiewnej. Pomieszczenia w których odbywa się wytwarzanie lub przetwarzanie arsenu lub chromu i ich związków powinny posiadać podłogi wykonane z nienasiąkliwego materiału oraz odpowiednie spadki do odprowadzania ścieków. Ściany i sufity powinny być wykonane tak aby były gładkie i nienasiąkliwe. Przy wejściu do pomieszczeń należy wywiesić odpowiednie tablice informacyjne, a na stanowiskach pracy, w miejscach widocznych i łatwo dostępnych powinny być instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przepisach uregulowany został również sposób postępowania z odpadami.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP