Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Budownictwo | Gazownictwo | Gospodarka morska i śródlądowa | Górnictwo | Hutnictwo | Kultura i oświata | Obsługa maszyn | Obróbka metali | Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna | Przedsiębiorstwa komunalne | Przemysł chemiczny | Przemysł spożywczy i gastronomiczny | Przemysł drzewny i papierniczy | Służba zdrowia | Rolnictwo | Służby mundurowe i specjalne | Transport drogowy | Inne


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

Ustawy

 • Dz.U. 2012 nr 183 poz. 1068
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

 • Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1156 (Uchylony)
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 o bezpieczeństwie morskim
  Dz.U. 2009 nr 63 poz. 519
  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.
  t.j. Dz.U. 2006 nr 99 poz. 693
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim.
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 55-58 i 60 ustawy o bezpieczeństwie morskim
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 183 poz. 1068
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.


 • Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.
  art. 18 oraz art. 31 ust. 1 weszły w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. 2003 nr 199 poz. 1936 ze zm. (5)
 • Ustawa z dnia 17 października 2003 o wykonywaniu prac podwodnych

 • Dz.U. 1991 nr 61 poz. 258
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych.
    ze zm.
    - Dz.U. 1994 nr 113 poz. 547 ze zm. (3)
  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

    - Dz. U. 1998 nr 113 poz. 717
  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw

    - Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1156 (Uchylony)
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 o bezpieczeństwie morskim

    - Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2060
  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

    - Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2277
  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

    - Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
  art. 63 wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim


Rozporządzenia

 • Dz.U. 2012 nr 116 poz. 691
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2256
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1654
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

 • Dz.U. 2010 nr 110 poz. 731
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.

 • Dz.U. 2007 nr 199 poz. 1440
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 40 poz. 211
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych


 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 458
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1973 nr 40 poz. 240
  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych

 • Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1452
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

    - Dz.U. 2011 nr 88 poz. 496
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie


 • Dz. U. 2004 nr 52 poz. 522
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1281
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich


 • Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1949
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

 • Dz. U. 2002 nr 34 poz. 316
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej

 • Dz.U. 2002 nr 17 poz. 161
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

 • Dz. U. 2001 nr 73 poz. 770
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1065
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających


 • Dz. U. 1993 nr 73 poz. 346
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych

 • Dz. U. 1980 nr 6 poz. 17
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym

 • Dz. U. 1979 nr 14 poz. 96
 • Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1979 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych

 • M. P. 1965 nr 49 poz. 265 ze zm. (2)
 • Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 sierpnia 1965 w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP