Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Budownictwo | Gazownictwo | Gospodarka morska i śródlądowa | Górnictwo | Hutnictwo | Kultura i oświata | Obsługa maszyn | Obróbka metali | Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna | Przedsiębiorstwa komunalne | Przemysł chemiczny | Przemysł spożywczy i gastronomiczny | Przemysł drzewny i papierniczy | Służba zdrowia | Rolnictwo | Służby mundurowe i specjalne | Transport drogowy | Inne


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

Ustawy

 • t.j. Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

    - Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2012 nr 166 poz. 986
  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2073
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego
  Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1207
  Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2256
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

    - Dz.U. 2007 nr 166 poz. 1172
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 17 poz. 101
  Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1653
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1007
  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

    - Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

    - Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443
  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Uwagi: art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

    - Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

    - Dz.U. 2012 nr 123 poz. 742
  Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.


Rozporządzenia

 • Dz.U. 2012 nr 123 poz. 739
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
  Dz.U. 2006 nr 56 poz. 397
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 • Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
  Uwaga: par. 9 ust. 12 pkt 2 oraz ust. 16 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 10 września 2011 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 470
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.


 • Dz.U. 2009 nr 57 poz. 472
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01

 • Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1810
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 107 poz. 891
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

    - Dz.U. 2010 nr 64 poz. 398
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

    - Dz.U. 2012 nr 110 poz. 648
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


 • Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 471
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej


 • Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
    ze zm.
    - Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki


 • Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

 • Dz. U. 1996 nr 80 poz. 376
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej
    ze zm.
    - Dz. U. 2000 nr 79 poz. 897
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej


 • Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy


 • Dz. U. 1984 nr 37 poz. 197
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych

 • Dz. U. 1972 nr 17 poz. 123
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych

 • Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP