Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Komputerowe stanowisko pracy | O czym należy wiedzieć i pamiętać | Organizacja stanowiska | Parametry siedziska | Ustawienie monitora | Stres i ćwiczenia relaksacyjne | Przykłady organizacji przestrzennej

PRACA PRZY KOMPUTERZE


O czym należy wiedzieć
i pamiętać
Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż:


 • intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie,

 • długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia,
  zwłaszcza w obrębie nóg,

 • zła organizacja pracy, szybkie tempo, presja terminów, odosobnienie podczas pracy, złe oprogramowanie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach,
  mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia, frustracji, wypalenia zawodowego.
 •      
 • Sprawdź, czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne ?...           Więcej...
<b>Przepisy Prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy Prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI i BROSZURY

KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY - aspekty zdrowotne i ergonomiczne
- pod redakcją J. Bugajskiej
wydanie trzecie zaktualizowaneW monografii omówiono aspekty zdrowotne pracy z komputerami, w tym jako najistotniejsze - obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ pracy z komputerami na choroby skóry i przebieg ciąży. Zawarto tu również wytyczne ergonomiczne, dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu oraz organizacji pracy, a także parametry środowiska pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne). W monografii uwzględniono zmiany w przepisach prawnych i poglądach na czynniki fizyczne występujące na komputerowych stanowiskach pracy. W wytycznych uwzględniono dane z odpowiednich norm polskich oraz normy międzynarodowej ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals).

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 148
ISBN: 83-7373-031-1
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

SPRAWDŹ, CZY TWOJE STANOWISKO PRACY Z KOMPUTEREM JEST ERGONOMICZNE
- M. Konarska, A. GedliczkaBroszura skierowana do osób, które same chcą ocenić prawidłowość własnego stanowiska pracy. Jej celem jest zachęcenie do zwrócenia uwagi na elementy stanowiska i organizacji pracy decydujące o jakości warunków pracy oraz ułatwienie ich poprawy we własnym zakresie.

Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB
szczegóły


Najważniejsze uregulowania prawne stosujące się do pracy przy komputerze

 • t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Uwagi: par. 1 pkt 33 wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 r.

    - Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    - Dz.U. 2012 nr 220 poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


 • Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 • Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
    ze zm.
    - Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom


 • Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracyARTYKUŁY


Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2009, str. 18-21

dr inż. Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Postęp naukowo-techniczny ciągle zmienia warunki pracy na stanowiskach komputerowych oraz daje możliwości nowych zastosowań sprzętu komputerowego. W artykule omówione zostały te zmiany w świetle wymagań dyrektywy 90/270/EWG. Przedstawiono także propozycje zmian w zapisach tej dyrektywy.

Praca z komputerem przenośnym - laptopy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2008, str. 8-10

mgr Marzena Mieszkowska,
dr n. med. Joanna Bugajska,
dr inż. Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Komputer przenośny (laptop) jest obecnie coraz częściej stosowany w pracy zawodowej. W artykule przedstawiono ewentualne zagrożenia wynikające z pracy z tym urządzeniem, w szczególności zaś zwrócono uwagę na ryzyko występowania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wśród jego użytkowników. Problem ten jest bowiem nadal postrzegany jako jedno z istotniejszych zagrożeń w środowisku pracy.

Jak prawidłowo siedzieć?
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2005, str. 26-28

mgr inż. Joanna Kamińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule zaprezentowano zalecenia dotyczące pracy w pozycji siedzącej i siedzenia. W pierwszej części przedstawiono wymagania dotyczące siedzisk biurowych - ich wymiarów i regulacji. Omówiono też sposoby oceny siedzisk: porównanie parametrów siedziska z wartościami rekomendowanymi, dopasowanie siedziska do wymiarów antropometrycznych człowieka, subiektywną ocenę siedzisk przez osoby badane. W drugiej części podkreślono znaczenie wiedzy i świadomości pracownika oraz przedstawiono zalecenia osób pracujących w pozycji siedzącej pod kątem zapobiegania powstawaniu dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

Szkolenie informatyków w zakresie projektowania stanowisk pracy z komputerem
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2004, str. 22-24

dr inż. Walery Susłow,
mgr. Inż. Michał Statkiewicz
Politechnika Koszalińska


Artykuł jest podsumowaniem własnych doświadczeń autorów z prowadzenia szkoleń w zakresie projektowania miejsc pracy przy komputerze. Celem zajęć organizowanych metodą projektowania było przekazanie wiedzy i umiejętności użytkowników komputerów w zakresie usprawniania warunków pracy.

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2004, str. 6-10

mgr. inż. Andrzej Pawlak
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W niniejszym artykule omówiono zakres nowej polskiej normy oświetleniowej, która jest tłumaczeniem normy europejskiej oraz wskazano na istotne różnice jakie ona wprowadza w stosunku do normy dotychczasowej.

Ergonomia oprogramowania - od przepisów do praktyki
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2002, str. 26-28

mgr. Andrzej Najmiec
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Pierwsze oficjalne rozporządzenie uwzględniające zasady ergonomii oprogramowania obowiązuje w Polsce od 1 grudnia 1998 roku. Wymienia się w nim sześć podstawowych zasad dotyczących sytuacji projektowania, doboru i modernizacji oprogramowania oraz planowania zadań wykonywanych z zastosowaniem ekranu monitora. Czego dotyczą te wymagania i jak je realizować w praktyce - na te pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Żródła pól elektromagnetycznych - monitory ekranowe
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2002, str. 13-17

mgr. inż. Krzysztof Gryz,
mgr. inż. Jolanta Karpowicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Wyjaśniono zagadnienia związane z ekspozycją na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez monitory ekranowe. Przedstawiono kryteria oceny ekspozycji pracowników wg aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz opracowane przez TCO i MPR kryteria techniczne do oceny monitorów uwzględniające pola elektromagnetyczne i metodykę prowadzenia pomiarów. Zaprezentowano wyniki własnych badań pól elektromagnetycznych na przykładzie kilku współcześnie eksploatowanych monitorów z lampą kineskopową (CRT) i ciekłokrystalicznych (LCD). Wykazano, że z uwagi na niskie poziomy pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez monitory nie ma potrzeby specjalnego ograniczania ekspozycji pracowników i nie ma uzasadnienia do prowadzenia pomiarów pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy przy monitorach.

Ograniczanie hałasu urządzeń sieci komputerowej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2001, str. 20-23

dr inż. Anna Kaczmarska,
mgr. inż. Witold Mikulski,
doc dr inż.Danuta Augustyńska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule omówiono wyniki badań hałasu emitowanego przez urządzenia sieci komputerowej tzw. szafy krosownicze (jedno z bardziej uciążliwych źródeł hałasu na stanowiskach pracy biurowej). Przedstawiono projekt zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej z tłumikiem akustycznym. Wyniki pomiarów potwierdziły skuteczność wykonanych zabezpieczeń.

Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkowników
"Nie sklasyfikowane" 7-8/2001, str. 6-8-38

Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy z komputerem może być realizowane przez różne systemy oświetleniowe. Jednak przy każdym z nich uzyskuje się różny klimat świetlny w pomieszczeniu, który często decyduje o jego akceptacji przez użytkowników. Wybór systemu oświetleniowego powinien uwzględniać preferencje oświetleniowe użytkowników, które zależą od ich wieku, płci i doświadczenia przy pracy z komputerem.

Nowe biuro
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2001, str. 10-13

dr hab. Maria Konarska prof. CIOP
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Nowoczesna praca biurowa wymaga wysokich kwalifikacji merytorycznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym, nowej organizacji stanowiska pracy. Z tych względów praca biurowa zyskuje nową rangę i wysoki prestiż w rankingu zawodów oraz wymaga dostosowania warunków pracy do jej nowych zadań.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
A,B,C... pracy przy komputerze

zobacz


Jak pracować w pozycji siedzącej ?

zobacz
Program komputerowy KRECIO - wspomaga
ocenę stopnia zmęczenia wzroku

zobacz
Monitory ekranowe z lampą kineskopową CRT jako źródła pól elektromagnetycznych

zobacz


Sprawdź, czy twoja pozycja przy pracy jest prawidłowa

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93