Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp ogólny | Regulacje prawne | Dane statystyczne | Dobre praktyki | Wyniki badań własnych | Problemy osób 50+ | Zalecenia | Oferta | Bibliografia

Regulacje prawne

Zgodnie z ustawą z 11 maja  2012 r.  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych oraz niektórych innych ustaw nastąpi wydłużenie  powszechnego wieku emerytalnego – docelowo do 67 lat (zarówno dla kobiet jak i  dla mężczyzn). Stopniowe wydłużanie ma się rozpocząć w 2013 roku.

Zgodnie z art. 183a. § 1. Kodeksu pracy „Pracownicy powinni być równo  traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków  zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia  kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek,  niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,  przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a  także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w  pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Zgodnie z art. 39. Konstytucji  RP „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę  pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku  emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do  emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Od 1 stycznia 2009 r.  obowiązuje Ustawa o emeryturach pomostowych. Jest to okresowe świadczenie typu  emerytalnego, przysługujące od osiągnięcia wieku uprawniającego do  otrzymania emerytury pomostowej do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego (60  lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Wynosi 100 proc. potencjalnej emerytury  obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i jest waloryzowana według tych samych  zasad co emerytury i renty z FUS. Z prawa do emerytury pomostowej mogą  skorzystać jedynie osoby wykonujące prace o szczególnym charakterze lub w  szczególnych warunkach, wymienione w ustawie. Aby przejść na emeryturę pomostową  należy spełnić warunki dotyczące: wieku i stażu pracy (w tym stażu pracy w  szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze).

Podstawowe  znaczenie odgrywa kryterium wieku. Emerytury pomostowe nie obejmują osób  urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Osoby urodzone później uzyskają prawo do  emerytury pomostowej po ukończeniu 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku  mężczyzn, choć w niektórych przypadkach przejście na emeryturę pomostową  możliwe jest jeszcze wcześniej, nawet na dziesięć lat przed osiągnięciem wieku  emerytalnego.

Poza  odpowiednim wiekiem, trzeba także posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20  lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), staż pracy w warunkach szczególnych lub  przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze, wynoszący generalnie co  najmniej 15 lat a w wyjątkowych przypadkach - 10 lat. Kolejnym warunkiem jest  wymóg wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze  przed 1 stycznia 1999 r. Ponadto, praca ta musi być wykonywana po 31 grudnia  2008 r.1


1 http://www.emeryturypomostowe.gov.pl/strona/biuro-prasowe/od-1-stycznia-2009-r-obowiazuje-ustawa-o-emeryturach-pomostowych. Data cytowania: 22.08.2012 r..

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP