Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp ogólny | Regulacje prawne | Dane statystyczne | Dobre praktyki | Wyniki badań własnych | Problemy osób 50+ | Zalecenia | Oferta | Bibliografia

Dane statystyczne

Według danych Eurostat (2012), wskaźnik  zatrudnienia (wskaźnik określający jaki odsetek ludności w wieku od 15 do  64 roku życia pracuje zawodowo) osób w wieku 55-64 lata wynosił w Polsce w 2011  r. 36,9% (27,3% kobiet, 47,8% mężczyzn). Pomimo tego, iż odsetek ten wzrósł w  stosunku do roku poprzedniego (2010 r. -   34,0%, w tym 45,3% mężczyzn, 24,2% kobiet), to i tak jest on jednym z  najniższych w Unii Europejskiej. Średnia dla Unii Europejskiej  to 47,4% (55,2% mężczyzn, 40,2% kobiet).

W 2010 r. spośród  31741 tys. osób w wieku 15 lat i więcej, osoby powyżej 50. roku życia stanowiły.  41,5%. W Polsce w IV kwartale 2010 r. było 13168 tys. osób powyżej 50. roku  życia (wzrost o 1,6% w stosunku do IV kwartału 2009 r.), z czego 4369 tys. osób aktywnych zawodowo (wzrost o 5,9%). Wśród aktywnych zawodowo odnotowano  2469 tys. mężczyzn (wzrost o 5,4%) i 1900 tys. kobiet (wzrost o 6,6%)1.

Współczynnik aktywności zawodowej (stosunek osób w aktywności  zawodowej tzn. pracujących i bezrobotnych w danym wieku - 15-64, do ogółu  ludności w tym wieku) ogółem wyniósł w 2010 r. 33,2%, co oznacza, że był wyższy  o 1,4 pkt proc. niż w poprzednim roku. Dla kobiet wyniósł 25,6% i był  znacznie niższy od współczynnika aktywności zawodowej mężczyzn wynoszącego  43,0%. Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w województwie  podkarpackim (37,2%, przed rokiem – 35,7%), najniższy zaś w województwie  śląskim (27,9% przed rokiem – 28,8%)1.

W IV kwartale 2010 r. liczba pracujących wyniosła  4050 tys. osób (wzrost w stosunku do IV kwartału 2009 r. o 4,7%), w tym kobiet  – 1763 tys. (wzrost o 5,4%). Z 319 tys. bezrobotnych osób (wzrost o 24,6%  względem poprzedniego roku) tylko 138 tys. to kobiety (wzrost o 25,5%). Biernych  zawodowo było natomiast 8799 tys. osób (spadek o 0,4%), z czego większość  stanowiły kobiety – 5525 tys. (spadek o 0,2%)1.

Wśród aktywnych zawodowo osób powyżej 50.  roku życia (według danych z IV kwartału 2010 r.) przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 1421 tys. oraz policealnym i średnim zawodowym –  1306 tys.; najmniej było zaś osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym –  265 tys. Podobnie jak w całej grupie aktywnych zawodowo, najwięcej pracujących  posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (1291 tys.), a najmniej średnie  ogólnokształcące (244 tys.). W grupie biernych zawodowo najwięcej było osób z  wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym (3487 tys.), a  najmniej z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (728 tys. osób)1.

Mieszkańcy wsi charakteryzowali się wyższym  poziomem współczynnika aktywności zawodowej bez względu na poziom wykształcenia.  Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej wśród mieszkańców wsi powyżej 50.  roku życia był u osób z wykształceniem wyższym – 52,6% (o 1,1 pkt proc. wyższy  niż w miastach). Największą różnicę między mieszkańcami wsi i miast odnotowano w  grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – odsetek aktywnych  zawodowo był wyższy na wsi o 13,5 pkt proc. niż w miastach1.

Według wyników „Badania aktywności  ekonomicznej ludności” w IV kwartale 2010 r. 51,4% osób powyżej 50. roku życia  stanowiły te, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, tj. mężczyźni w  wieku 50–64 lata i kobiety w wieku 50–59 lat. Współczynnik aktywności zawodowej  wyniósł dla tej grupy 58,4%. Blisko połowa (41,6%) osób będących jeszcze w  wieku produkcyjnym to bierni zawodowo, czyli niepracujący i nieposzukujący  pracy. Dość wysoki udział procentowy biernych zawodowo (24,6%) można zaobserwować  już w grupie osób w wieku 50–54 lata. W kolejnych przedziałach wieku udział ten  wzrasta i wynosi: 48,3% dla grupy wiekowej 55–59 lat oraz 79,0% dla grupy 60–64  lata. Wśród mężczyzn w wieku 60–64 lata  biernych zawodowo było 70,3%, a wśród kobiet – 86,4%, co wynika z faktu  osiągnięcia przez nie wieku emerytalnego. Odsetek kobiet biernych zawodowo był  znacznie wyższy niż u mężczyzn, także w niższych przedziałach wiekowych, a więc  również wśród kobiet będących jeszcze w wieku produkcyjnym1.


1 Osoby powyżej 50. Roku życia na rynku pracy w 2010  r. GUS, Warszawa-Bydgoszcz, 2012

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP