Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp ogólny | Regulacje prawne | Dane statystyczne | Dobre praktyki | Wyniki badań własnych | Problemy osób 50+ | Zalecenia | Oferta | Bibliografia

Problemy osób 50+ oraz obszary, w których najmniej jest działań do nich skierowanych (na podstawie wyników badań własnych)

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się,  iż największym problemem przedsiębiorstw, a tym samym zatrudnionych w nich  pracowników, jest brak działań związanych z ochroną zdrowia, a przede wszystkim  z promocją zdrowia i profilaktyką (brak poradnictwa/szkoleń z zakresu dbałości  o zdrowie  prozdrowotnego stylu życia.  Brak tego rodzaju działań dotyczy szczególnie przedsiębiorstw małych.

Dbałość o zdrowie pracowników (w różnym) wieku jest  współcześnie niezbędna z punktu widzenia starzejącego się społeczeństwa i  wydłużania wieku aktywności zawodowej. Jednym z obszarów działań powinny być  inicjatywy mające na celu modyfikację zachowań zdrowotnych pracowników (na  prozdrowotne – sprzyjające zdrowiu), zarówno w miejscu  pracy, jak i poza tym środowiskiem, co pośrednio może się przyczynić do  zapobiegania wcześniejszej niezdolności do pracy.

Kolejnym problem jest fakt, iż w niespełna 10%  wszystkich zbadanych przedsiębiorstw prowadzony był specjalny program  zatrudniania pracowników starszych.

W przypadku rozwoju zawodowego i podnoszenia  kwalifikacji, zaledwie 18% firm miało specjalna ofertę szkoleń dla swoich  pracowników powyżej 50. roku życia, przy czym małych przedsiębiorstw było tylko  5%.

Podsumowując, obszary – luki, w których powinno się  podejmować działania wspomagające zatrudnienie pracowników 50+, to: rekrutacja  (specjalne programy zatrudniania), rozwój zawodowy (szkolenia, kursy) oraz  ochrona zdrowia.

WNIOSKI

W związku z niewielkim  odsetkiem zatrudnionych i jeszcze mniejszym – nowo zatrudnionych  pracowników powyżej 50. roku życia istnieje konieczność wdrażania  zasad zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. W małych  przedsiębiorstwach udział pracowników 50+ w ogólnej liczbie  zatrudnionych był największy, ale z kolei najmniej było w nich działań  skierowanych do pracowników starszych.

Zarządzanie wiekiem  w przedsiębiorstwach składa się z kilku elementów, z których  najważniejsze, jak się wydaje na podstawie przeprowadzonych badań, są te  z zakresu organizacji i warunków pracy, zdrowia oraz kształcenia.  Z badań własnych wynika, że tylko w 18% firmach przeprowadza się  częstsze kontrole warunków pracy w kontekście zdrowia i możliwości  starszych pracowników, a w 1/3 – rozmowy dotyczące potrzeb  pracowników 50+ w tym zakresie.
 
W przypadku ochrony zdrowia  pracowników tylko niespełna 7% zbadanych firm przyznało, że prowadzi  szkolenia, poradnictwo dotyczące prozdrowotnego stylu życia oraz aspektów  starzenia się. Z punktu widzenia wydłużania wieku emerytalnego istotne  wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi na zdrowie starszych pracowników. Uważa  się, że niezbędne jest prowadzenie poradnictwa, szkoleń dotyczących zwiększania  świadomości pracowników na temat czynników warunkujących zdrowie oraz  możliwości indywidualnej troski o nie. Należy podkreślić, że tego typu  działania powinny dotyczyć osób w każdym wieku, w ciągu ich całej  aktywności zawodowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP