Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp ogólny | Regulacje prawne | Dane statystyczne | Dobre praktyki | Wyniki badań własnych | Problemy osób 50+ | Zalecenia | Oferta | Bibliografia

Zalecenia dotyczące zarządzania wiekiem w mikroprzedsiębiorstwach

Mikroprzedsiębiorstwa  stanowią ok. 90% pracodawców. Są to na ogół firmy jednoosobowe lub tzw. biznesy  rodzinne. Stąd też rzadko porusza się ich problemy w różnego typu badaniach i  analizach, jak choćby dotyczących zarządzania wiekiem. Trudno jest mówić o  zarządzaniu wiekiem w firmie zatrudniającej np. 2-3 osoby; mogą to być tylko  osoby młode lub odwrotnie – starsze. Nawet, jeśli zespół jest „mieszany”, nie  łatwo jest mówić o wdrażaniu jakichkolwiek zasad. Z drugiej jednak strony, mikrofirmy,  jako małe, często bardzo zżyte środowiska, mogą być miejscem sprzyjającym  wymianie informacji, w zakresie różnych obszarów zarządzania wiekiem, np.  ochrona zdrowia.

Poniżej  sformułowano zalecenia, dotyczące zarządzania wiekiem w mikroprzedsiębiorstwach1:
 • Równy  dostęp do zatrudnienia dla osób w każdym wieku, poprzez takie działania, jak  np. zamieszczanie ofert pracy w miejscach, do których osoby 50+ mają łatwy  dostęp (nie zawsze jest to Internet), np. urzędy pracy, tradycyjne ogłoszenia w  gazecie; adresowanie ogłoszeń specjalnie do osób starszych
 • Angażowanie,  zachęcanie pracowników starszych do szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz  nowych technologii informacyjnych (Internet); przełamywanie barier i niechęci  starszych do kształcenia się, np. poprzez zaoferowanie dodatkowego w tym celu  urlopu. Inwestycja w starszych pracowników, którzy i tak już są wartościowi dla  przedsiębiorstwa ze względu na ich doświadczenie i wiedzę, dodatkowo podniesie  ich wartość
 • Promocja  (czyli poprawa, podnoszenie na wyższy poziom) zdrowia pracowników starszych,  poprzez organizowanie, w miarę możliwości z udziałem specjalistów, poradnictwa  w zakresie dbałości o zdrowie. Najważniejsze elementy promocji zdrowia w  firmie, to:
  • przestrzeganie  badań okresowych/profilaktycznych
  • dbałość  o zdrowe żywienie pracowników, m.in. poprzez pozyskiwanie/wymianę informacji na  temat prawidłowego żywienia, np. podczas wspólnego spożywania posiłków (odpowiednim  ku temu miejscem jest oddzielne pomieszczenie - pokój socjalny/kuchnia,
  • w  którym można zamieścić informacje dotyczące zdrowego żywienia – np. plakat z  piramidą żywienia)
  • Dbałość  o aktywność fizyczną – pracowników powinno się poinstruować (najlepiej przez  specjalistów), jaki rodzaj wysiłku fizycznego powinien być przez nich stosowany  (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Dodatkowo, w widocznych miejscach w  firmie, można zamieścić informacje o organizacji czasu pracy, z podkreśleniem  konieczności robienia przerw, w celu „rozruszania się” (w przypadku pracy  siedzącej). Z inicjatywy całego zespołu, bądź jednej osoby, można zorganizować  w firmie zespołowe korzystanie z aktywności fizycznej, np. wspólne wyjścia na  basen lub też ćwiczenia gimnastyczne na terenie firmy, jeśli warunki socjalne  na to pozwalają.
 • Dostosowanie  organizacji i warunków pracy do potrzeb i możliwości pracowników 50+, poprzez  takie działania, jak np.:
  • Umożliwienie  pracy w elastycznym czasie (np. praca zdalna, praca zadaniowa, indywidualnie  uzgodnione godziny rozpoczynania i kończenia pracy),
  • dostosowanie  stanowiska pracy (ewentualne modyfikacje),
  • przeniesienia  między stanowiskami (np. zwolnienie ze zmiany nocnej)1 Sformułowane  zalecenia będą miały zastosowanie z pewnością w „największych” mikrofirmach.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP