Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 5/2013 | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA


NR 4(499)  KWIECIEŃ  2013
 


Ciecze chłodząco-smarujące jako źródło czynników biologicznych zagrażających zdrowiu pracowników
Rafał Lewandowski

W artykule przedstawiono problem niekorzystnego wpływu czynników biologicznych występujących w cieczach obróbczych na zdrowie pracowników. Stosowanie podczas obróbki mechanicznej cieczy o właściwościach chłodząco-smarujących ma na celu zmniejszenie zużycia narzędzi obróbczych, poprawę jakości wykończenia obrabianego materiału oraz ochronę przed korozją. Badania mikrobiologiczne wykazały obecność w próbkach cieczy obróbczych różnych drobnoustrojów: bakterii, grzybów i drożdży. W ostatnich kilkunastu latach podejmowane są próby udowodnienia wpływu określonych czynników biologicznych występujących w cieczach obróbczych na występowanie różnych chorób zawodowych u pracowników zatrudnionych przy obróbce mechanicznej. Są to głównie choroby układu oddechowego, a wśród nich najczęściej opisywane jest alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych. U osób z potwierdzonym narażeniem na aerozole cieczy obróbczych choroba ta określana jest terminem „płuco operatorów maszyn”.

Zagrożenie drganiami mechanicznymi użytkowników pojazdów jednośladowych - wyniki badań własnych
Piotr Kowalski, Jacek Zając

W artykule przedstawiono wyniki badań drgań mechanicznych działających na kierowców wybranych pojazdów jednośladowych. Wyznaczone dzienne ekspozycje na drgania działające przez kończyny górne oraz w sposób ogólny pozwalają na wstępne rozpoznanie narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących tego typu pojazdy. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że użytkowanie zawodowe pojazdów jednośladowych może wywoływać duże narażenie kierowców zarówno na drgania działające przez kończyny górne jak i na drgania działające w sposób ogólny. Narażenie na drgania kierowców jednośladów silnie zależy m.in. od rodzaju i konstrukcji użytkowanego pojazdu, rodzaju nawierzchni jezdni i prędkości jazdy.

Percepcja zagrożeń związanych z pracą a wiek pracownika
Zofia Pawłowska, Marta Antoniak

Wiek osoby pracującej jest powszechnie uznawany za jeden z istotnych czynników wpływających na percepcję zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego. Prowadzone dotychczas badania nie doprowadziły jednak do sformułowania jednoznacznych wniosków dotyczących tego wpływu. W artykule przedstawiono percepcję zagrożeń w pracy i ich negatywnego wpływu na zdrowie przez różne grupy wiekowe osób pracujących w krajach UE-27 na podstawie wyników Europejskich Badań Warunków Pracy, przeprowadzanych przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (Eurofound) oraz badania modułowego dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, przeprowadzonego przez Eurostat w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w roku 2007.

Absencja chorobowa związana z pracą - co o niej wiemy?
Małgorzata Pęciłło, Marta Antoniak

Absencja chorobowa jest zjawiskiem złożonym, a jej poziom zależy od wielu czynników tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. W artykule zwrócono uwagę na problem absencji chorobowej w Polsce powodowanej warunkami pracy. Uwzględniono zarówno wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy oraz badania warunków pracy przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, a także wyniki badań związków pomiędzy wybranymi czynnikami środowiska pracy a absencją chorobową opisane w literaturze.

Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu chemikaliów
Wojciech Domański

Bezpieczeństwo pracowników w magazynie, w którym są przechowywane niebezpieczne substancje chemiczne oraz ich mieszaniny, wymaga znajomości zasad obchodzenia się z tego rodzaju towarami. Ich różne właściwości chemiczne i fizyczne wymagają odpowiedniego, zróżnicowanego postępowania w czasie operacji magazynowych i transportowych. Informacja o zagrożeniach, których źródłem są niebezpieczne substancje i mieszaniny musi być odpowiednio uwidoczniona na opakowaniach tych towarów. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo personelowi zatrudnionemu w magazynach, a zwłaszcza osobom przygotowującym transport chemikaliów, konieczne jest wprowadzenie i przestrzeganie określonych procedur postępowania. To również podstawa zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, czyli np. nieuczestniczących w tych operacjach innych pracowników przedsiębiorstwa.

Oczekiwania zawodowe nauczycieli a możliwość ich realizacji w szkolnym środowisku pracy
Beata Taradejna

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w CIOP-PIB, dzięki którym poznano oczekiwania zawodowe nauczycieli, a także możliwości ich realizacji w szkolnym środowisku pracy. W badaniach wzięli udział nauczyciele o zróżnicowanym stażu pracy. Jedną grupę stanowili nauczyciele z krótszym stażem (o 3 lat pracy w zawodzie); drugą - nauczyciele z ponad 10-letnim stażem zawodowym. Respondenci wywodzili się ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa mazowieckiego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Kwiecień 2013