Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 5/2013 | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11(506)  LISTOPAD  2013
 


Zmiany w normalizacji w odniesieniu do obuwia do użytku zawodowego
Agnieszka Stefko

W artykule omówiono podstawowe zmiany w dokumentach normatywnych odnoszących się do obuwia przeznaczonego do użytku w pracy w celu ułatwienia producentom obuwia dostosowania swoich wyrobów do aktualnych wymagań norm zharmonizowanych, a użytkownikom obuwia w celu ułatwienia prawidłowego doboru obuwia do warunków pracy. Omówiono podstawowe zmiany wynikające z nowelizacji norm dotyczących metod badania obuwia oraz wymagań dla obuwia bezpiecznego i zawodowego, obuwia specjalistycznego tj. strażackiego, a także nowe wymagania dla obuwia przeznaczonego dla odlewników i spawaczy. W artykule podano również przykłady wątpliwości producentów obuwia związane z interpretacją decyzji Komisji Europejskiej, która dotyczy konieczności dostosowania produkcji obuwia bezpiecznego do wymagań znowelizowanej normy.

Praca na zmianie nocnej a ryzyko raka piersi u kobiet –
Agata Kawalec

Organizacja czasu pracy coraz częściej obejmuje pracę w systemie zmianowym, co wpływa na zdrowie pracowników. Artykuł porusza ostatnie doniesienia na temat wpływu pracy zmianowej w nocy na ryzyko kancerogenezy. Podano różne definicje pracy zmianowej, a także pokrótce przedstawiono skalę problemu. Zaprezentowano najnowsze wyniki badań dotyczących związku ryzyka raka piersi, z pracą zmianową w nocy. Przedstawiono stanowisko Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem IARC (International Agency for Research on Cancer), która uznała nocną pracę zmianową powodującą zaburzenia rytmu okołodobowego za prawdopodobny czynnik kancerogenny, zaliczając ją do grupy 2A. W tekście wskazano również kierunki dalszych badań oraz konieczność opracowania profilaktyki.

Potencjalne narażenie na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania preparatu do zabezpieczania lakieru samochodowego
Joanna Łukaszewska, Elżbieta Jankowska

W artykule przedstawione zostały wyniki badania potencjalnego narażenia na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania komercyjnie dostępnego preparatu Profiline Nano Paint Protect (PNPP). Preparat ten jest przeznaczony do zabezpieczania lakieru samochodowego i może być stosowany zarówno w zakładach usługowych, jak również przez użytkowników prywatnych. Podstawą oceny potencjalnego narażenia na nanocząstki ditlenku krzemu były wyniki badań zmienności stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek o wymiarach – od nanometrowych (10 nm) do mikrometrowych (10 μm) – czyli cząstek, które są z reguły wdychane przez człowieka. Stwierdzono, że podczas 10-sekundowego rozpylania preparatu w odległości 52 cm od powierzchni, na którą rozpylano preparat, występują znaczne wzrosty stężeń emitowanych cząstek.

Środowisko cukrowni jako potencjalne źródło zagrożeń mikrobiologicznych
Małgorzata Kowalska, Ewelina Małczak

Środowisko cukrowni zostało sprawdzone pod kątem występowania w nim biologicznych czynników zagrażających zdrowiu pracowników cukrowni. Badaniom mikrobiologicznym poddano próbki powietrza, wymazy i odciski agarowe z maszyn, ścian, posadzek, kratek ściekowych, i odzieży ochronnej pracowników oraz wodę z pryszniców. Przeprowadzone badania wykazały duże zanieczyszczenie środowiska cukrowni pleśniami. Nie wykryto drobnoustrojów niebezpiecznych dla zdrowia pracowników w strefach tzw. czystych. W strefach brudnych stwierdzano sporadycznie obecność ww. drobnoustrojów w liczbie nie przekraczającej 102 jtk.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Listopad 2013