Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Narzędzia ręczne | Środki transportu drogowego | Hałas | Czynniki uciążliwe | Inne elementy bezpieczeństwa | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Pożar i wybuchPrąd elektryczny


Problem: Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym przez:
  • instalację elektryczną (przewody)
  • osprzęt (gniazda, wtyczki)
  • tablice (rozdzielnice) elektryczne
  • maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną (stacjonarne i przenośne).


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy są prowadzone okresowe kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji przewodów? Okresowe (jeden raz w roku) kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji przewodów.

Czy przeglądy i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych wykonują osoby uprawnione? Wykonywanie przeglądów, napraw i podłączeń tylko przez elektryka z uprawnieniami odpowiednimi do stosowanych urządzeń i napięcia zasilania.

Czy są użytkowane urządzenia elektryczne i instalacje:

niewłaściwie dobrane do warunków pracy i instalacji elektrycznej (m.in. bezpieczniki, wyłączniki)

z uszkodzoną lub naprawianą izolacją (tzw. gołe przewody)

z prowizorycznie podłączanymi odbiornikami

z niesprawnymi gniazdami i wtykami

z otwartymi lub niezabezpieczonymi przed otwarciem przez osoby niepowołane obudowami wyposażenia elektrycznego

z otwartymi pokrywami elektrycznych skrzynek zaciskowych?
Wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych po wyłączeniu zasilania.

Używanie zgodnie z przeznaczeniem osprzętu i przewodów elektrycznych oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania takim znakiem.

Zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym przewodów elektrycznych (podwieszanie, prowadzenie pod osłoną, np. korytka, rury itp.).

Podłączanie urządzeń energetycznych i prowadzenie przewodów na stałe (unikanie prowizorycznych podłączeń i instalacji).

Zamknięcie wyposażenia elektrycznego w obudowach o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej i stopniu ochrony IP odpowiednim do warunków użytkowania.

Uniemożliwienie, środkami technicznymi i organizacyjnymi, otwierania szaf pod napięciem i skrzynek zaciskowych przez osoby nieupoważnione.Stosowanie nadmiarowych wyłączników instalacyjnych (w starych instalacjach bezpieczników topikowych) i różnicowoprądowych, o parametrach zgodnych z projektem instalacji.

Wymienianie (a nie naprawianie) spalonych bezpieczników topikowych.

Nie używanie urządzeń, gdy są zawilgocone, bądź gdy przewody zasilające leżą w wodzie.

Czy na tablicach rozdzielczych, skrzynkach zaciskowych maszyn i obudowach sterowniczych są znaki ostrzegawcze i informacyjne? Opisywanie i oznakowanie instalacji elektrycznych (kombinacja barw żółtej i zielonej zarezerwowana dla przewodu ochronnego i połączeń wyrównawczych, barwa niebieska - dla przewodu neutralnego).

Wyposażenie maszyn i urządzeń w wyraźnie oznaczony i łatwo dostępny główny wyłącznik zasilania.

Czy instalacja i przyłączone do niej maszyny objęte są systemem połączeń wyrównawczych? Stosowanie połączeń wyrównawczych między instalacjami i elementami metalowymi wyposażenia pomieszczeń pracy.

Czy występują strefy zagrożenia wybuchem? Oznaczenie stref zagrożonych wybuchem.

Czy instalacja eksploatowana w strefach zagrożonych wybuchem jest w wykonaniu przeciwwybuchowym? Zastosowanie instalacji i urządzeń tylko w wykonaniu wymaganym w protokole klasyfikującym daną strefę jako strefę zagrożenia wybuchem.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP