Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Narzędzia ręczne | Środki transportu drogowego | Hałas | Czynniki uciążliwe | Inne elementy bezpieczeństwa | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Pożar i wybuchMikroklimat


Problem: Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez:

  • gorące powierzchnie i przedmioty,
  • gorącą wodę, płyn chłodzący, olej i parę,


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • gorącymi powierzchniami (rozgrzane elementy silnika)
  • gorącymi cieczami (np. płyny z chłodnic)
  • parą wodną?
Stosowanie izolacji termicznej gorących powierzchni lub ich wychłodzenie.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy otwieraniu korków spustowych oleju i chłodnic, zaworów z gorącymi płynami oraz przy ich wypływie.

Stosowanie rękawic i odzieży chroniących przed oparzeniami.


Problem: Występowanie niskiej lub wysokiej temperatury na stanowisku pracy


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy przeprowadzono pomiary mikroklimatu w środowisku pracy? Przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu w środowisku pracy.

Czy wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN)? Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.

Czy podjęto działania eliminujące bądź ograniczające niekorzystne warunki mikroklimatu? Ograniczanie prac na zewnątrz budynku.

Podjęcie działań redukujących lub ograniczających niekorzystne warunki mikroklimatu.

Stosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Czy jest stosowana odzież ochronna? Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP