Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Narzędzia ręczne | Środki transportu drogowego | Hałas | Czynniki uciążliwe | Inne elementy bezpieczeństwa | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Pożar i wybuchPożar i wybuch


Problem: Zagrożenie pożarem


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy są stosowane substancje łatwo palne (np. benzyna, oleje, rozpuszczalniki, lakiery)? Właściwe składowanie i oznakowanie opakowań substancji łatwo palnych.

Czy występują uszkodzone urządzenia i instalacje elektryczne? Prowadzenie okresowej konserwacji urządzeń elektrycznych przez elektryków z odpowiednimi uprawnieniami.

Czy są wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne? Zapewnienie wolnych dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz dostępu do bram i wejść pomieszczeń garażowo-przeglądowo-naprawczych, ponadto oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Czy istnieją możliwości zaprószenia ognia? Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy.

Przestrzeganie zakazu używania otwartego ognia w pomieszczeniach zagrożonych pożarem.

Dobór sprzętu i środków gaśniczych odpowiednich do używanych substancji.

Czy jest dostępny sprawny sprzęt przeciwpożarowy? Prowadzenie okresowych kontroli sprzętu przeciwpożarowego i pomieszczeń.

Zapewnienie łatwego dostępu do sprzętu przeciwpożarowego.

Wyposażenie obiektów w systemy sygnalizacji pożaru: półautomatyczne (przyciski alarmowe), automatyczne (czujniki np. dymowe, optyczne itp.) w pomieszczeniach i telefon.

Czy są prowadzone szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej ? Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.

Czy są oznakowane pomieszczenia zagrożone pożarem? Oznakowanie pomieszczeń zagrożonych pożarem.


Problem: Zagrożenie wybuchem


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy wszystkie eksploatowane urządzenia, w których są zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, mają decyzję UDT, zezwalającą na ich eksploatację? Stosowanie urządzeń ciśnieniowych dopuszczonych decyzją UDT do produkcji, obrotu i eksploatacji.

Przeprowadzanie przeglądów eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Sprawdzenie wykonania zaleceń UDT.

Czy są dokonywane okresowo przeglądy urządzeń ciśnieniowych? Systematyczne poddawanie instalacji ciśnieniowych wymaganym przeglądom i konserwacjom.

Czy występują zagrożenia wybuchem na skutek:

ulatniania się gazu z niesprawnej instalacji gazowej na propan-butan tworzenia się mieszanek wybuchowych z powietrzem (np. benzyny, rozpuszczalników)?
Zainstalowanie czujników gazu.

Zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń.

Przywrócenie pełnej szczelności instalacji ciśnieniowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP