Logo CIOP CIOPMapa serwisu English versionPrzykłady zastosowania systemu STER do prowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy"Ocena Ryzyka Zawodowego - Wykorzystanie systemu STER"
rok wydania 2008

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Co nowego w wersji 8.5 | Cennik | STER - Informacje | Uaktualnienia | Kurs efektywnego wykorzystania systemu STER | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | Wersja demonstracyjna | Szkolenie Internetowe
Komputerowy System Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Komputerowy System STER opracowano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w ramach Strategicznego Programu Rządowego "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy"


System STER stanowi nowoczesne narzędzie komputerowe wspomagające kompleksowo prowadzenie większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie:  m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie.

STER dostarcza użytkownikom wsparcia merytorycznego dotyczącego prowadzonych czynności z zakresu bhp, poprzez implementację stosownych metod postępowania oraz udostępnianie na bieżąco podczas działania programu niezbędnych informacji (zgromadzonych w bazach systemu i dostarczanych wraz z nim, jako autonomicznego kompendium wiedzy).


W skład pełnej wersji systemu STER wchodzi osiem modułów przystosowanych do pracy z jedną centralną bazą danych: • moduł RYZYKO, przeznaczony do rejestracji zagrożeń i chorób zawodowych, dokumentowania pomiarów czynników szkodliwych oraz oceny ryzyka zawodowego
 • moduł WYPADKI, służący do rejestracji i dokumentowania wypadków przy pracy
 • moduł BHP, umożliwiający prowadzenie ewidencji indywidualnych danych pracowników, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • moduł DOBÓR, przeznaczony do selekcjonowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, stosownie do zagrożeń zawodowych występujących na stanowiskach pracy
 • moduł ADMINISTRACJA, przeznaczony do obsługi danych administracyjnych systemu STER i uruchamiania innych programów wchodzących w skład systemu
 • moduł ASYSTENT, program rezydentny (działający w tle), przypominający użytkownikom o konieczności podejmowania określonych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
 • moduł OBIEG – przeznaczony do zarządzania obiegiem dokumentów w wersji sieciowej w odniesieniu do modułów RYZYKO, WYPADKI
 • moduł SYNCHRONIZACJA – przeznaczony do synchronizowania dwóch kopii tej samej bazy danych po zmianach ich zawartości dokonanych w tym samym czasie na dwóch komputerach z wykorzystaniem różnych modułów systemu STER

System STER umożliwia pracodawcom oraz pracownikom służb bhp i zakładowych laboratoriów pomiarowych prowadzenie oraz  pełne dokumentowanie w skali całego przedsiębiorstwa wszelkich przewidzianych prawem, obowiązkowych działań związanych z bhp na stanowiskach pracy,  w szczególności takich  jak:
 • Prowadzenie rejestru zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - Dz. U. Nr 73, poz. 645)
 • Prowadzenie kart wyników pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy (zgodnie z ww. Rozporządzeniem)
 • Opracowywanie wyników pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy (zgodnie z zalecaną metodyką, określaną przez odpowiednie normy)
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 kodeksu pracy, stanowiącym, że pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, związanym z wykonywaną pracą)
 • Prowadzenie i dokumentowanie działań z zakresu profilaktyki technicznej, medycznej i organizacyjnej w celu ograniczenia skutków występujących zagrożeń zawodowych
 • Rejestrowanie kosztów ponoszonych w związku z podejmowaniem działań profilaktycznych
 • Rejestrowanie chorób zawodowych
 • Określanie priorytetu w zakresie ograniczania skutków zagrożeń zawodowych
 • Ewidencja wypadków przy pracy, wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji powypadkowej (Statystycznej Karty Wypadku, Protokołu Powypadkowego, załączników)
 • Prowadzenie systematycznej ewidencji informacji o pracownikach, związanej z gromadzeniem ich indywidualnych danych z zakresu bhp oraz wszelkich przysługujących im świadczeń z tego tytułu
 • Zautomatyzowany dobór środków ochrony indywidualnej stosownie do zagrożeń zawodowych zidentyfikowanych na stanowisku pracy oraz dostęp do aktualnej bazy wzorów tego rodzaju środków dostępnych w kraju i posiadających stosowny certyfikat bezpieczeństwa.

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego dokonywana jest na podstawie zawartych w systemie obowiązujących w Polsce wartości NDS i NDN czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Na podstawie danych wprowadzonych do systemu STER możliwe jest automatyczne wydrukowanie (wg obowiązujących wzorów) wielu dokumentów, związanych z przewidzianą prawem sprawozdawczością w zakresie bhp. Najważniejsze z nich to:
 • Karta bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowisku pracy, zawierająca m. in. rejestr wyników badań i karty pomiarów
 • Karty wyników pomiarów czynników szkodliwych
 • Sprawozdanie o warunkach pracy (Z-10) dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • Plany pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
 • Zestawienia stanowisk pracy zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii ryzyka
 • Wykazy stanowisk, na których pracownicy otrzymują świadczenia profilaktyczne
 • Zestawienia stanowisk pracy, na których są przekroczone dopuszczalne wartości stężeń lub natężeń czynników szkodliwych
 • Zestawienia działań ograniczających poziom ryzyka
 • Wykazy czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w przedsiębiorstwie
 • Zbiorcze zestawienia wyników pomiarów charakteryzujących czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy.

Więcej informacji nt. systemu STER    
                         

W Systemie STER zawarta jest standardowo baza kart informacyjnych nt. niebezpieczenych substancji chemicznych w postaci "Helpu", umożliwiająca przeglądanie szczegółowych informacji nt. wybranych czynników chemicznych, jak również wbudowany jest wykaz norm obowiązujących w Polsce, dotyczących pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy.

Uwaga !
Bazy danych oraz funkcje systemu STER są systematycznie aktualizowane zgodnie z postępem wiedzy, legislacji oraz procesu certyfikacji.

System STER jest aplikacją działającą pod systemem operacyjnym MS Windows
98/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7
, dostępną w wersji jednostanowiskowej - do użytkowania na jednym komputerze lub w wersji sieciowej - do zainstalowania i użytkowania w sieci komputerowej funkcjonującej w oparciu o protokół TCP/IP. Minimalna konfiguracja komputera, na którym System STER prawidłowo funkcjonuje, to Intel Pentium  II lub AMD 450 MHz / 128 MB RAM / HDD 1 GB oraz rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

Zamówienia zakupu oprogramowania prosimy kierować na adres kancelaria@ciop.pl W zamówieniu muszą się znaleźć wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod telefonem:  
(+48 022) 623 36 80,  623 36 79, 623 36 81 lub 623 46 25.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Przegląd nowych funkcji  systemu STER

zobacz
Wersja DEMO
systemu STER

Zapraszamy do zapoznania się z pełną funkcjonalnością programu.


zobacz
Informacje nt. KURSU efektywnego wykorzystania systemu STER

zobacz
CENNIK SYSTEMU STER
Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu modułu DOBÓR systemu STER w zakresie automatycznego dobierania środków ochrony indywidualnej

zobacz