Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Praca biurowa | Uciążliwości | Organizacja stanowiska pracy | Wyposażenie i środki pracy | Środowisko pracy biurowej

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY BIUROWEJ

Obecnie terminem „praca biurowa” obejmuje się różnorodne zawody związane z pracą umysłową o różnym stopniu skomplikowania, od prostych rutynowych prac, nie wymagających dużego intelektualnego zaangażowa-nia, do prac twórczych, o dużym stopniu odpowiedzialności. Ten typ pracy dominuje w w bankach, giełdach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, podatkowych, doradczych, informatycznych,  administracji państwowej itp. Cechą charakterystyczną pracy biurowej jest jej niematerialny produkt, który powstaje w procesie zbierania i przetwarzania informacji. Zbieranie i przetwa-rzanie informacji jest podstawą różnego typu utworów, decyzji i prognoz.
        Z ergonomicznego punktu widzenia, wszystkie prace biurowe, niezależnie od ich merytorycznych celów, można scharakteryzować jako prace umysłowe, wykonywane w pozycji siedzącej.
Pozycja ta daje dobrą stabilizację dla precyzyjnej pracy rąk, skutkuje niewielkim kosztem energetycznym wykonywanych czynności, gdyż nie angażuje dużych grup mięśni. W tym kontekście praca biurowa jest określana jako lekka. Jednak praca ta, zwłaszcza wykonywana w nieodpowiednich warunkach, może stać się źródłem wielu uciążliwości prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej lub psychicznej pracownika, a w konsekwencji również znacznego spadku wydajności pracy.                                                                              Więcej...
<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI i BROSZURY

ZESPÓŁ CHOREGO BUDYNKU. OCENA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY
- red. Elżbieta Jankowska, Małgorzata PośniakZespół chorego budynku przejawia się m.in. zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych i zmianami skórnymi. Dolegliwości te wiążą się z długotrwałym przebywaniem w pomieszczeniach, zwłaszcza biurowych, o niewłaściwych parametrach środowiska. W monografii przedstawiono opracowane w CIOP-PIB zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych (parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, elektryczności statycznej i oświetlenia). Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów budynków i pomieszczeń pracy, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wszystkich zainteresowanych poprawą warunków pracy i prozdrowotnymi rozwiązaniami w budownictwie.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 160
ISBN: 978-83-7373-023-6
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2009
Status: dostepny

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I NIEPRZEMYSŁOWYCH
- J. Karpowicz, K. GryzW monografii scharakteryzowano pola elektromagnetyczne, ich oddziaływanie na ludzi oraz zasady badania i oceny poziomu ekspozycji pracowników i ludności. Omówiono aktualne wymagania krajowe i europejskie odnośnie do kryteriów oceny ekspozycji pracowników obsługujących źródła pól elektromagnetycznych. Scharakteryzowano warunki ekspozycji pra- cowników w pomieszczeniach biurowych na podstawie reprezentatywnych wyników badań oraz najnowszych doniesień literaturowych. Zaprezento- wano również warunki ekspozycji przy obsłudze nieprzemysłowych urządzeń elektrycznych, takich jak: narzędzia elektryczne i urządzenia powszechnego użytku, systemy łączności i sterowania bezprzewodowego krótkiego zasięgu, systemy przeciwkradzieżowe i kontroli dostępu. Zaprezentowano zalecenia profilaktyczne kształtowania parametrów pól elektro- magnetycznych w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych oraz ograniczania poziomu ekspozycji przebywających tam ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na urządzenia biurowe emitujące pola elektromagnetyczne w obrębie stanowiska pracy oraz instalację elektryczną budynku i urządzenia znajdujące się poza stanowiskiem pracy.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 120
ISBN: 978-83-7373-032-8
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: dostepny

SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKÓW BIUROWYCH. Ocena skuteczności działania
- E. Jankowska, S. PykaczW publikacji przedstawiono wytyczne do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji budynków biurowych, które umożliwiają osiągnięcie warunków środowiska wewnętrznego spełniających w ciągu całego roku kryteria zdrowotne i komfortu cieplnego oraz charakteryzują się możliwymi do przyjęcia kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, a także procedury kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych. Przedstawione procedury, upowszechnione wśród służb BHP i służb kontrolujących oraz konserwujących systemy wentylacyjne lub klimatyzacyjne, umożliwią prowadzenie oceny skuteczności działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach biurowych na różnych etapach: w końcowym etapie procesu inwestycyjnego – w czasie odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji, oraz podczas użytkowania budynków. Poradnik jest adresowany do projektantów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pracowników służb nadzoru i kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, laboratoriów wykonujących pomiary umożliwiające kontrolę systemów, a także pracodawców, specjalistów BHP oraz pracowników zatrudnionych w pomieszczeniach biurowych.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 110
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

JONIZACJA POWIETRZA W ŚRODOWISKU PRACY
- Z. J. GrabarczykCelem monografii jest przystępne ukazanie złożonej problematyki środowiska jonów lekkich w odniesieniu do wnętrza budynków biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: historię, dziedziny, mechanizmy powstawania, ewolucji i zaniku jonów, stan badań nad potencjalnym wpływem jonizacji na organizm człowieka, miernictwo stężenia jonów, metody zapobiegania degradacji środowiska jonowego pomieszczeń, a także omówiono efektywność jonizatorów w oczyszczaniu powietrza.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 195
ISBN: 83-87354-66-X
Rok wydania: 2000
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ERGONOMIA PRACY BIUROWEJ
- M. KonarskaTerminem "praca biurowa" określa się obecnie różnorodne zawody związane z pracą umysłową, w tym pracę przy komputerze. W publikacji w przystępny sposób przedstawiono uciążliwości pracy biurowej, omówiono prawidłową organizację stanowiska pracy, wyposażenie, środki pracy i środowisko pracy, a także właściwą organizację samego procesu pracy.

Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

SPRAWDŹ, CZY TWOJE STANOWISKO PRACY Z KOMPUTEREM JEST ERGONOMICZNE
- M. Konarska, A. GedliczkaBroszura skierowana do osób, które same chcą ocenić prawidłowość własnego stanowiska pracy. Jej celem jest zachęcenie do zwrócenia uwagi na elementy stanowiska i organizacji pracy decydujące o jakości warunków pracy oraz ułatwienie ich poprawy we własnym zakresie.

Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB
szczegóły


Najważniejsze uregulowania prawne stosujące się do pracy biurowej

 • Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U 2005 Nr 73 poz. 645
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  Obowiązuje do dnia 2011-03-03
  Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 Obowiazuje do dnia 2011-03-03
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1990 nr 85 poz. 500
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1091
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 1992 nr 1 poz. 1
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 1998 nr 105 poz. 658
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

    - Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac


 • Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


 • t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Uwagi: par. 1 pkt 33 wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 r.

    - Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    - Dz.U. 2012 nr 220 poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


 • Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych


 • Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 • Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
    ze zm.
    - Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom


 • Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracyARTYKUŁY


Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2009, str. 18-21

dr inż. Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Postęp naukowo-techniczny ciągle zmienia warunki pracy na stanowiskach komputerowych oraz daje możliwości nowych zastosowań sprzętu komputerowego. W artykule omówione zostały te zmiany w świetle wymagań dyrektywy 90/270/EWG. Przedstawiono także propozycje zmian w zapisach tej dyrektywy.

Metoda badania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2007, str. 11-15

dr inż. Krzysztof Gryz,
dr inż. Jolanta Karpowicz,
dr inż. Elżbieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule zaprezentowano przyczyny i charakterystykę typowych warunków ekspozycji pracowników biurowych na pola elektromagnetyczne. Omówiono zasady ograniczania ekspozycji zawodowej i pozazawodowej, ustalone krajowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami dyrektyw europejskich. Podano wymagania odnośnie do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych i zasady interpretacji ich wyników. Przeanalizowano także warunki umożliwiające odstąpienie od wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych na stanowisku pracy w budynkach biurowych.

Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach do prac biurowych i koncepcyjnych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2006, str. 16-19

dr inż. Anna Kaczmarska,
dr inż. Witold Mikulski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
dr inż. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi


W artykule przedstawiono wyniki badań analizy uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego występującego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych. W ramach badań przeprowadzono pomiary wielkości akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu oraz ankietę wśród osób zatrudnionych na tych stanowiskach.

Problemy badania oświetlenia na stanowiskach pracy związane z wprowadzeniem nowej normy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2005, str. 11-13

dr inż. Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Wprowadzenie nowej normy oświetleniowej PN-EN 12464-1: 2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach spowodowało pojawienie się wielu problemów związanych zarówno z metodą wykonywania badań oświetlenia jak i przyjmowaniem odpowiednich wymagań oświetleniowych oraz interpretacją uzyskanych wyników pomiarów. Dlatego w artykule zasygnalizowano podstawowe problemy, co do których proponuje się pewne rozwiązania lub potrzebę ustalenia takich rozwiązań. Proponuje się również, aby w zakresie metody badań oświetlenia, tam gdzie jest to możliwe, kierować się zapisami zawartymi w PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, przy uwzględnieniu dostosowania tej metody do nowych wymagań PN-EN.

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - stan prawny
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2005, str. 10-11

dr inż. Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Chociaż zgodnie z zapisem ustawy o normalizacji stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, to istnieje wiele takich przypadków, kiedy wymagania norm są obligatoryjne. Ma to miejsce, gdy Polskie Normy powołane są w przepisach prawnych, np. w rozporządzeniach. W świetle zapisów rozporządzenia o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wymagania normy PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach są dla pracodawcy wymaganiami obligatoryjnymi. W artykule omówiono akty prawne, z których wynika obowiązek pracodawcy do zapewnienia oświetlenia stanowisk pracy o parametrach zgodnych z normami oświetleniowymi.

Jak prawidłowo siedzieć?
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2005, str. 26-28

mgr inż. Joanna Kamińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule zaprezentowano zalecenia dotyczące pracy w pozycji siedzącej i siedzenia. W pierwszej części przedstawiono wymagania dotyczące siedzisk biurowych - ich wymiarów i regulacji. Omówiono też sposoby oceny siedzisk: porównanie parametrów siedziska z wartościami rekomendowanymi, dopasowanie siedziska do wymiarów antropometrycznych człowieka, subiektywną ocenę siedzisk przez osoby badane. W drugiej części podkreślono znaczenie wiedzy i świadomości pracownika oraz przedstawiono zalecenia osób pracujących w pozycji siedzącej pod kątem zapobiegania powstawaniu dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2005, str. 29-31

mgr Małgorzata Gołofit-Szymczak,
dr Jolanta Skowroń
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Czynnikami biologicznymi, na jakie może być narażony pracownik w pomieszczeniu biurowym, są bakterie, grzyby oraz wytwarzane przez nie struktury i substancje. W artykule zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na ich działanie. Mogą one wywoływać choroby alergiczne oraz infekcje dróg oddechowych.

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2004, str. 6-10

mgr. inż. Andrzej Pawlak
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W niniejszym artykule omówiono zakres nowej polskiej normy oświetleniowej, która jest tłumaczeniem normy europejskiej oraz wskazano na istotne różnice jakie ona wprowadza w stosunku do normy dotychczasowej.

Hałas w pomieszczeniach biurowych - metody ograniczania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2004, str. 11-15

dr inż. Anna Karczmarska,
doc. dr inż. Danuta Augustyńska,
dr inż. Witold Mikulski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


"Hałas w pomieszczeniach biurowych może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydają się być szczególnie wrażliwe na hałas.
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu na stanowiskach pracy biurowej przeprowadzonych w biurach oraz metody ograniczania tego hałasu."

Pyły na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2004, str. 16-18

mgr. inż. Dorota Kondej,
dr inż. Elżbieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń pyłów przeprowadzonych na stanowisku pracy w pomieszczeniu produkcyjnym, w którym stosowano szlifowanie na sucho oraz na stanowisku pracy w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym w pobliżu pomieszczenia produkcyjnego. Zaprezentowano rezultaty pomiarów stężeń pyłów z zastosowaniem metody filtracyjno-wagowej, a także z użyciem przyrządów pomiarowych o krótkim czasie pobierania próbek (DUST TRAK, GRIMM, P-TRAK)

Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2004, str. 21-25

dr Małgorzata Pośniak,
mgr. Ivan Makhniashvili,
mgr. Ewa Kozieł,
dr inż. Elżbieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Chemiczne zanieczyszczenia powietrza mają istotny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach pracy biurowej. W artykule omówiono wyniki badań i oceny narażenia na lotne związki organiczne w 50 pomieszczeniach budynków biurowych. Przeprowadzone badania identyfikacyjne wykazały obecność wieloskładnikowych mieszanin związków chemicznych. Związki te występowały w stężeniach, które mogą mieć wpływ na występowanie syndromu chorego budynku SBS u pracowników, szczególnie w budynkach nie klimatyzowanych. Ze względu na brak w przepisach krajowych kryteriów umożliwiających ocenę czystości powietrza i oceny narażenia na substancje chemiczne w pomieszczeniach pracy biurowej, zaproponowano stosowanie jako wartości dopuszczalnej - stężenie TVOCs - 200 mg/m3. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenie tej wartości w 58% badanych pomieszczeń w budynkach z systemem wentylacji naturalnej oraz w 45% badanych pomieszczeń w budynkach klimatyzowanych.

Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2004, str. 19-23

dr Ewa Gawęda
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


"Przedstawiono wyniki pomiarów stężeń szkodliwych substancji chemicznych emitowanych podczas pracy urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki laserowe). Badaniami objęto 35 pomieszczeń w 5 budynkach biurowych usytuowanych w Warszawie. Wykonano pomiary ozonu oraz tlenków azotu. Do oznaczania ozonu zastosowano metodę wg PN-Z-04007-2:1994, tlenki azotu oznaczano przy użyciu wskaźników rurkowych.
Wyniki badań wskazują na brak zagrożenia tlenkami azotu zarówno pomieszczeniach, w których urządzenia biurowe pracują z niewielkim nasileniem (drukowanie pojedynczych stron tekstu na użytek własny) jak i w pomieszczeniach kserokopiarni. Ponadto nawet w pomieszczeniach kserokopiarni, w których urządzenia biurowe pracowały intensywnie poziom ozonu nie przekraczał 0,1 mg/m3."

Pomiary hałasu w pomieszczeniach biurowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2003, str. 21-25

dr inż. Anna Kaczmarska,
dr inż. Witold Mikulski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


"Uciążliwość hałasu w środowisku pracy można zdefiniować jako uczucie niezadowolenia wywołane hałasem. Hałas może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydają się być szczególnie wrażliwe na hałas.
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu (w tym infradźwiękowego) na stanowiskach pracy biurowej, przeprowadzonych w instytutach badawczych, bibliotece, bankach i biurach w różnych okresach roku i dnia pracy. Uwzględniono dużą liczbę źródeł zewnętrznych, jak: system wentylacyjny, działalność w budynku biurowym, hałas uliczny."

Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2003, str. 5-8

dr inż. Elżbieta Jankowska,
dr Małgorzata Pośniak
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące problemów jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Omówiono założenia i program realizacji w CIOP projektu celowego zamawianego, ukierunkowanego na poprawę warunków pracy w pomieszczeniach biurowych.

Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkowników
"Nie sklasyfikowane" 7-8/2001, str. 6-8-38

Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy z komputerem może być realizowane przez różne systemy oświetleniowe. Jednak przy każdym z nich uzyskuje się różny klimat świetlny w pomieszczeniu, który często decyduje o jego akceptacji przez użytkowników. Wybór systemu oświetleniowego powinien uwzględniać preferencje oświetleniowe użytkowników, które zależą od ich wieku, płci i doświadczenia przy pracy z komputerem.

Nowe biuro
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2001, str. 10-13

dr hab. Maria Konarska prof. CIOP
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Nowoczesna praca biurowa wymaga wysokich kwalifikacji merytorycznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym, nowej organizacji stanowiska pracy. Z tych względów praca biurowa zyskuje nową rangę i wysoki prestiż w rankingu zawodów oraz wymaga dostosowania warunków pracy do jej nowych zadań.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93