Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Oferta Krajowego Centrum CIS | Oferta Międzynarodowego Centrum CIS | Współpracownicy Krajowego Centrum CIS | Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP) | Numery CIS Newsletter | Linki | Wybrane bazy danych

Oferta Krajowego Centrum CIS
Polskie Krajowe Centrum CIS reprezentuje w naszym kraju międzynarodową sieć informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS.
Udział w pracach tak dużej grupy wyspecjalizowanych ośrodków informacji (136 Centrów, działających w 100 krajach na wszystkich kontynentach) daje możliwość z jednej strony - międzynarodowego rozpowszechniania informacji o polskich osiągnięciach i piśmiennictwie z dziedziny ochrony człowieka w procesie pracy, z drugiej zaś - pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o zagranicznych wydarzeniach i rozwiązaniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również  otrzymanych z sieci Centrów CIS dokumentach i materiałach informacyjnych.
Krajowe Centrum pozyskuje więc, gromadzi, opracowuje, udostępnia i rozpowszechnia informacje i wydawnictwa z Międzynarodowego Centrum CIS, innych Centrów CIS i instytucji związanych z tą siecią, jak również opracowuje informacje o wydarzeniach i piśmiennictwie polskim dla zagranicznych żródeł informacji, związanych z CIS.

Krajowe Centrum oferuje:

1. Dla użytkowników krajowych:

  - udostępnianie na miejscu w Bibliotece CIOP-PIB oraz wypożyczanie wydawnictw uzyskanych z Międzynarodowego Centrum CIS oraz z innych Centrów
  - możliwość przesyłania zainteresowanym informacji i tekstów wybranych dokumentów w formie drukowanej lub elektronicznej
  - odbitki kserograficzne fragmentów wydawnictw
  - tłumaczenie krótkich tekstów na język polski
  - uzyskiwanie  informacji i zagranicznych wydawnictw poprzez sieć Centów CIS
  - na podstawie posiadanych wydawnictw i baz danych  ( w tym -  bazy CISDOC)  - wyszukiwanie informacji i opracowywanie wykazów literatury na określone tematy
  - udostępnianie pełnych tekstów dokumentów (do 150 stron) zawartych w bazie CISDOC-TEXT
  - pośredniczenie pomiędzy użytkownikami polskimi a Międzynarodowym Centrum CIS i innymi Centrami, ułatwianie kontaktów , pomoc w uzyskaniu prenumeraty usług Międzynarodowego Centrum CIS
  - rozpowszechnianie informacji CIS w różnych formach, m.in. udostępnianie informacji o najnowszych wydarzeniach na świecie i  nowych wydawnictwach, jak również działalności sieci Centrów CIS poprzez strony internetowe Krajowego Centrum
 - udostępnianie pełnych tekstów miesięcznika "CIS Newsletter" na stronie internetowej Krajowego Centrum
  - międzynarodowe promowanie informacji o działalności i wydawnictwach poszczególnych instytucji polskich poprzez strony internetowe, bazy danych i wydawnicta Centrów CIS
  - międzynarodową i krajową promocję wydawnictw określonych instytucji poprzez bazę CISDOC, dzięki opracowywanym przez Krajowe Centrum CIS analizom dokumentacyjnym tych wydawnictw*
- międzynarodowe i krajowe rozpowszechnianie informacji o dzialalności polskich instytucji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy poprzez zagraniczne wydawnictwa CIS i strony internetowe Krajowego Centrm *
- dostęp do pełnych tekstów wybranych dokumentów.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* potrz dział: "Współpracownicy Krajowego Centrum CIS"


2. Dla użytkowników zagranicznych, w tym - Centrów CIS:

 - udostępnianie informacji o polskich działaniach w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, ergonomii, inżynierii środowiska i dziedzinach pokrewnych
 - informowanie innych Centrów CIS o pracach prowadzonych przez Polskie Krajowe Centrum CIS
 - rozwijanie współpracy, wymiany informacji i wydawnictw z Międzynarodowym Centrum CIS i siecią informacyjną CIS
 - rozpowszechnianie wśród polskich użytkowników informacji w różnych formach (strona internetowa, artykuły w czasopismach fachowych, rozsyłanie materiałów w formie drukowanej i elektronicznej itp.) o formach działania i osiągnięciach instytucji zagranicznych, w tym - Centrów CIS.


Polskie Centrum CIS gromadzi  wszystkie najważniejsze wydawnictwa i bazy danych  Międzynarodowego Centrum CIS.
Posiada  kolejne wydania  Encyklopedii ILO w języku angielskim i francuskim oraz tłumaczenia w języku rosyjskim i serbochorwackim. Posiada rowniez najnowsze czwarte wydanie w jezyku angielskim w formie drukowanej i na płycie CD-ROM.
Jako Krajowe Centrum CIS otrzymujemy  bezpłatnie Biuletyn ILO-CIS w języku angielskim i francuskim, wszystkie inne publikacje i bazy danych Międzynarodowego Centrum CIS, czasopisma: African Newsletter on Occupational Health and Safety oraz Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety, CIS Newsletter (obecnie tylko w formie elektronicznej).
Krajowe Centrum prenumeruje bazę CISDOC na dysku OSH-ROM wraz z innymi 5 bazami danych oraz zakupiło i bedzie prenumerować pełnotekstową bazę danych CISDOC-TEXT, zawierającą pełne teksty dokumentów (do 150 stron), których opisy zamieszczane są w bazie CISDOC.

Wszystkie te publikacje Krajowe Centrum CIS udostępnia nieodpłatnie.

Wyszukiwanie informacji i sporządzanie wykazów literatury wykonywane jest również bezpłatnie na podstawie zamówień telefonicznych, listownych lub w formie elektronicznej. Mogą one być udostępniane w formie elektronicznej, na dyskietce  (własnej lub za odpłatnością za dyskietkę) lub w przypadku kilku stron - w formie drukowanej.

Krajowe Centrum CIS opracowuje w języku angielskim opisy polskich najbardziej wartościowych dokumentów , które są przekazywane do Międzynarodowego Centrum CIS. Wybrane pozycje Centrum to zamieszcza w bazie CISDOC/CISILO.

Kontakt: Barbara Szczepanowska,
e-mail: baszc@ciop.pl
tel. (48 22) 623 36 77.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP