Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czas pracy kierowców | Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców | DEFINICJE stosowane w ustawie o czasie pracy kierowców | Ogólne zasady dotyczące czasu pracy kierowców | Rozliczanie czasu pracy kierowców

CZAS PRACY KIEROWCY

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców w Polsce

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj zobowiązał się dostosowywać swoje przepisy do przepisów unijnych. Takimi przepisami są między innymi przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Czas pracy kierowców w prawodawstwie Unii Europejskiej został uregulowany na poziomie rozporządzeń oraz dyrektyw Unii. Rodzaj aktu prawa Unii jakim zostały uregulowane określone sprawy jest o tyle istotny, że każdy z tych aktów ma odmienną moc prawną w państwach członkowskich. I tak przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wiążą państwa członkowski z chwilą wejścia ich w życie (data ta jest z reguły umieszczana w ostatnim artykule rozporządzenia, a przypadku jej braku przepisy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE). Natomiast dyrektywy, aby obowiązywał w państwach członkowskich muszą być przez przetransponowane do prawa krajowego. Tak więc uchwalenie przez Parlament i Radę UE rozporządzenia powoduje, że z datą wejścia w życie zaczyna obowiązywać w państwach członkowskich a przepisy wewnętrzna sprzeczne z rozporządzeniem są nieważne (zasada pierwszeństwa prawa Unii w stosunku do prawa krajowego).
                                                                               Więcej...

<b>Przepisy UE</b> <b>Przepisy polskie</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy UE
Przepisy polskie
Artykuły


Przepisy uchwalone przez Parlament i Radę UE w zakresie czasu pracy kierowców


1. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.


2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1073/20009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (rozporządzenie stosuje się od 4 grudnia 2011 z wyjątkiem art. 29 dotyczącego zmian rozporządzenia 561/2006, który obowiązuje od 4 czerwca 2010).


3. Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG


4. Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.


Polskie akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców

Ustawy

  • t.j. Dz.U. 2012 nr 200 poz. 1155
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców


ARTYKUŁY


Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2010, str. 4-8

dr Krystyna Zużewicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
doc. dr hab. Maria Konarska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
dr Anna Łuczak
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Celem artykułu jest pokazanie skali problemu wypadkowości wśród kierowców flotowych, czyli pracowników, którzy nie są kierowcami zawodowymi, ale wykorzystują samochody służbowe lub własne podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wśród kierowców flotowych są handlowcy, ekonomiści, kadra zarządzająca. W roku 2007 kierowcy flotowi stanowili ok. 70% poszkodowanych w wypadkach przy pracy w trakcie kierowania pojazdem na terenie transportu publicznego, w tym ok. 6% ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. W grupie poszkodowanych kierowców flotowych, ok. 26% stanowiły kobiety. Aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowania w tej grupie pracowników konieczne jest wprowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz respektowanie zasad doboru pracowników z uwzględnieniem predyspozycji do kierowania pojazdem.

Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2010, str. 9-13

mgr inż. Mariusz Pułkowski
Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (DGSA)
dr inż. Wojciech Domański
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono najważniejsze aspekty bezpieczeństwa transportu drogowego paliw płynnych w cysternach. Przedstawiono obowiązki uczestników przewozu paliw płynnych wynikające z umowy ADR oraz zasady załadunku i rozładunku cystern paliwami płynnymi. Omówiono przepisy dotyczące oznakowania jednostki transportowej przewożącej paliwa płynne. Opisano obowiązkowe wyposażenie jednostki transportowej przewożącej po drogach publicznych towary niebezpieczne, jakimi są paliwa płynne.

Wypadki drogowe w Polsce - czynniki sprawcze i zapobieganie
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2010, str. 14-17

ppłk dr n. med. Mariusz Goniewicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
mgr Krzysztof Goniewicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Wypadki drogowe stanowią poważny problem współczesnego świata. Są jedną z głównych przyczyn wszystkich urazów, które to stanowią trzecią przyczynę zgonów na świecie. Każdego roku na drogach świata ginie około miliona osób dorosłych i dzieci, a kilkanaście milionów zostaje rannych. Umieralność z powodu obrażeń poniesionych w wyniku wypadków drogowych stanowi 2,2% wszystkich zgonów na świecie.

W artykule przedstawiono epidemiologię wypadków drogowych w Polsce w latach 1990-2009 ze szczególnym zwróceniem uwagi na główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce związane z niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego (nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego).

W latach 1990-2009 na polskich drogach wydarzyło się ponad milion 61 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 126 000 osób, a ponad milion 336 tysięcy zostało rannych. Pomimo różnorakich działań, które są podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach liczba rannych i zabitych na skutek wypadków drogowych jest w dalszym ciągu bardzo duża, a straty ponoszone przez społeczeństwo wysokie. Aby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach naszego kraju konieczne jest kontynuowanie wielokierunkowych działań mających na celu systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ramy prawne bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (1) - ADR
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2010, str. 17-21

kpt. mgr inż. Krzysztof Łangowski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi


W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z: obowiązkami podmiotów realizujących przewóz, ochroną towarów dużego ryzyka, szkoleniem kierowców, kontrolą administracyjną, wymaganymi dokumentami przewozowymi oraz z wymogiem zatrudnienia dorady do spraw bezpieczeństwa (DGSA). Wspomniano także o kilku ważniejszych zmianach, jakich dokonano w przepisach ADR 2009.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP